Zeleno svjetlo

Donatori:

Kanton Sarajevo- Sarajevo Zdravi grad " Zdravlje za 21”
Kanadska agencija CIDA
IPPF EN (Međunarodna federacija za planiranje porodice - Evropska mreža)

Mjesto implementacije:
Sarajevo i Banja Luka / Bosna i Hercegovina
Vrijeme implementacije:
mart 2004 – kontinuirano
Implementator projekta:
Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY


UVOD

Veliki broj mladih ljudi u BIH (posebno pripadnika vulnerabilnih grupa) u dobi od 14-24 nemaju dovoljno znanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima te nemaju pristup kvalitetnim i pravovremenim uslugama prilagođenim njihovim potrebama.

Edukacija iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja još uvijek ne postoji u okviru nastavnog plana i programa edukativnih ustanova u našoj zemlji, medicinske ustanove svoje usluge nisu prilagodile potrebama mladih ljudi, nedovoljna je komunikacija između roditelja i mladih ljudi o ovim temama kao i pristup informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima..

Zbog svega navedenog a u skladu sa svojom misijom , prvi korak Asocijacije XY je bio da se uspostavi i pokrene prvo savjetovalište za mlade ljude na području Kantona Sarajevo što je i realizirano u oktobru 2004 godine uz podršku Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Tokom 2005/2006 godine Asocijacija XY proširila je obim svojih usluga i time zadovoljila kriterije za otvaranje prvog Prijateljskog centra za mlade XY na području Kantona Sarajevo. Ovaj centar svim mladim ljudima pruža informacije, edukaciju, savjetovanje i medicinske usluge (usluge ginekološke i dermatovenerološke) iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja potpuno anonimno, povjerljivo i besplatno.

OPIS PROJEKATA

1. Savjetovalište za seksualno i reproduktivno zdravlje

Počelo sa radom u oktobru 2004 godine i od tada kontinuirano pruža besplatne, anonimne i povjerljive usluge informisanja, savjetodavnog rada i stručne pomoći svim mladim ljudima, a naročito onim koji pripadaju vulnerabilnim populacijama (Romi, muškarci koji imaju seks sa muškarcima, intravenski korisnici opojnih droga, osobe koje žive sa HIV-om i ostale vulnerabilne grupe).

a. Web savjetovanje

Na web stranici Asocijacije XY napravljen je link putem kojeg mladi mogu postavljati pitanja iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja na koja u roku 24h odgovara tim psihologa i ginekolog. Ovaj način komunikacije je izuzetno popularan i prihvatljiv mladim ljudima i jedan je od najčešćih vidova komunikacije.

b. Help-line

U Savjetovalištu XY uspostavljena je posebna telefonska linija koja je namjenjena mladim ljudima sa cijelog područja BiH koji žele riješiti svoje probleme ili se informisati o pitanjima iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Educirani psiholozi Asocijacije XY odgovaraju na pozive svakim radnim danom uperiodu od 9.00 do 16.30 h.

c. Direktno savjetovanje

U okviru Savjetovališta Asocijacije XY educirani psiholog pruža usluge individulanih i grupnih savjetodavnih sesija u ambijentu koji osigurava anonimnost, povjerljivost i sigurnost. Savjetovanje se obavlja po principima zakazivanja u periodu od 9.00 - 16.00h svakim radnim danom, a u urgentnim situacijama i van predviđenog vremena.

PISMO KLIJENTA

Poštovana,

ovom prilikom Vam se želim zahvaliti za prethodne odgovore i savjete i
zaista ste super. Ne znam kako je to izgledalo, ali nisam ja toliko očajan i
zabrinut. Zadovoljan sam, ali uvijek želim znati više. Mnogo ste mi pomogli
i sada imam više samopouzdanja. Još jednom hvala.
S poštovanjem,
KK.

2. Medicinska ordinacija XY

Medicinska ordinacija XY je registrovana 2006-te godine od strane Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i radi po osnovu ugovora o saradnji sa J.U. „Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo”.

Tim stručnjaka ( ginekolog, dermatovenerolog i medicinska sestra) koji pruža usluge u medicinskoj ordinaciji prethodno je dodatno educiran za rad sa mladim ljudima, s posebnim naglaskom na rad sa različitim vulnerabilnim grupama.

Ginekološke i dermatovenerološke usluge se pružaju besplatno, povjerljivo i anonimno, sa posebnim naglaskom na savjetovanje i edukaciju klijentica kao i podjelu edukativnih materijala i kondoma.

Uspostavljen je i efikasan sistem upućivanja klijenata u relevantne zdravstvene ustanove: J.U. „Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo”, Ginekološko-akušerska klinika – KCU Sarajevo, Klinika za dermatologiju i venerologiju – KCU Sarajevo, Centar za dobrovoljno savjetovanje i testiranje / Klinika za infektivne bolesti - KCU Sarajevo, KJU Porodično savjetovalište i privatna neuropsihijatrijska ordinacija.

 

3. Vršnjačka edukacija/Volonterizam

Putem vršnjačke edukacije koja se kontinuirano odvija u osnovnim i srednjim školama na području Sarajeva i Banja Luke, kao i kroz mnogobrojne terenske aktivnosti (ulične aktivnosti, masovna dešavanja za mlade i terenski rad) promovira se rad Prijateljskog centra za mlade XY među mladim ljudima. Ove aktivnosti se sprovode uz veliku pomoć vršnjačkih edukatora i volontera Asocijacije XY koji distribuiraju informativno-edukativni materijal o uslugama Prijateljskog centra za mlade XY.

4. Medijska kampanja

Asocijacija XY je u 2006-oj godini sprovela intenzivnu medijsku kampanju u okviru koje su razvijeni TV spot, radio džingl, razglednice i posteri sa informacijama o uslugama koje nudi Prijateljski centar za mlade XY.

Svi materijali su prethodno testirani od strane mladih ljudi i gender su senzitivni.

U periodu od tri mjeseca TV spot se emitovao na četri TV stanice, a radio džingl na pet radio stanica.

5. Edukativni materijali

U sklopu navedenih projekata i kroz saradnju sa stručnjacima razvijen je različit informativno-edukativni materijal: letci "Savjetovalište XY", " Vodič kroz hitnu kontracepciju", „Prijateljski centar za mlade" i brošura „Prvi put kod ginekologa".

OSTVARENI REZULTATI

 • Uspostavljeno savjetovalište za seksualno i reproduktivno zdravlje XY/ oktobar 2004 godine
 • Broj e-mailova u periodu od 2004-2006 / 295 osoba (158 M ,161 Ž)
 • Broj poziva u periodu od 2004-2006 / 189 osoba (107 M, 82 Ž)
 • Broj posjeta u periodu od 2004-2006 / 70 osoba, (31 M, 39 Ž)
 • Klijenti koji su proslijeđeni u medicinske institucije (Porodično savjetovalište i neuropsihijatrijska ordinacija) u periodu od 2004-2006/ 86 osobe.
 • Klijenti proslijeđeni na testiranje na HIV/AIDS u periodu 2004-2006/ 74 osobe (49 M, 25 Ž)
 • Uspostavljena medicinska ordinacija (ginekološka i dermatovenerološka) / septembar 2006 godine
 • Klijentice koje su posjetile ginekološku ordinaciju (prvi pregledi i kontrolni pregledi) u periodu septembar – decembar 2006.godine/ 72 osobe.
 • Klijenti koji su posjetili dermatovenerološku ordinaciju (prvi pregledi i kontrolni pregledi) u periodu septembar – decembar 2006.godine/ 9 osoba.
 • Broj mladih ljudi koji su upoznati sa radom Prijateljskog centra za mlade XY putem vršnjačke edukacije u Banja Luci i Sarajevu / 693 mlade osobe.
 • Broj podijeljenog edukativnog materijala mladim osobama putem volonterskih aktivnosti / 21 718 komada.
 • TV spot je emitovan 280 puta na četiri TV stanice (TV Pink, TV Hayat, Federalna TV i BHTV)
 • Radio džingl je emitovan na pet radio stanica (Radio Stari grad, Radio eFM, Radio Kalman, Radio 99 i Radio Sarajevo) 1140 puta.
 • Broj klijenata koji su je javili putem Help-line linije nakon medijske kampanje povećao se 9 puta.
 • Broj klijenata koji su posjetili Savjetovalište XY nakon medijske kampanje povećao se 6 puta.
 • Broj klijenata koji su se javili putem maila nakon medijske kampanje povećao se 3 puta.
 • Broj klijenata koji su posjetili medicinsku ordinaciju nakon medijske kampanje je u ekstremnom porastu.

PREPORUKE

 • Povećati broj savjetnika u Prijateljskom centru za mlade XY u cilju omogućavanja pravovremenijih i kvalitetnijih savjetodavnih usluga za mlade ljude.
 • Održavanje kontinuiteta u radu Prijateljskog centra za mlade XY s obzirom na porast klijenata koji koriste različite usluge istog kao i održavanja stečenog povjerenja.
 • Otvaranje Prijateljskog centra za mlade XY u Banja Luci u cilju pružanja sveobuhvatnih usluga za mlade sa područja Republike Srpske.
 • Omogućavanje većeg pristupa uslugama Prijateljskog centra za mlade različitim vulnerabilnim skupinama sa cijelog područja BiH;
 • Omogućiti kontinuiranu medijsku kampanju u svrhu informisanja mladih ljudi o uslugama Prijateljskog centra za mlade XY
 • Stalno usavršavanje stručnjaka (psiholozi, ginekolozi, dermatovenerolozi i drugo medicinsko osoblje) u cilju zadovoljavanja potreba mladih ljudi osobito pripadnika različitih vulnerabilnih grupa i povećanja gender senzitivnosti.
 • Poboljšavanje usluga Prijateljskog centra za mlade XY u skladu sa utvrđenim potrebama i komentarima klijenata.
 • Uključivanje Prijateljskog centra za mlade XY u zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS