Zdravi stilovi života uskoro postaju stvarnost

Grad Doboj jučer (12.11.2012.) je bio mjesto održavanja zajedničkog sastanka radnih grupa iz Federacije BiH i Republike Srpske za izradu kurikuluma Zdravi stilovi života. Domaćin sastanka bila je Asocijacija XY, a učesnici predstavnici radnih grupa iz oba entiteta. Sastanak je bio prilika da se prezentuju finalni dokumenti, plodovi godišnjeg aktivnog rada u kreiranju materijala koji će u budućnosti biti alat za obrazovne institucije i prosvjetne radnike da se učenicima približe teme poput seksualnog i reproduktivnog zdravlja, inkluzije, gendera, ekologije i zdravlja, međuljudskih odnosa i vještina komuniciranje idr.


Radna grupa FBiH je imenovana od strane federalnog ministra obrazovanja i nauke, Damira Mašića a sačinjena je od 15 članova, predstavnika Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, kantonalnih ministarstava obrazovanja, Ministarstva zdravstva FBiH, pedagoga i nastavnika. Prvi sastanak ove radne grupe je održan u junu ove godine, a cijelim procesom koordinirala je Lamija Husić, stručna savjetnica za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u vladi Kantona Sarajevo."Izuzetno sam zadovoljna tokom cjelokupnog procesa te se nadam da će ovaj izuzetno kvalitetan dokument naći mjesto u školskim klupama, a ne u školskim bibliotekama." kazala je Husić na jučer održanom sastanku. Predviđeno je da teme predstavljenje u udžbeniku budu zastupljene u nastavi kako u osnovnim tako i u srednjim školama kroz 35 časova godišnje. Također, predviđeno je da u drugoj fazi bude izrađen i priručnik za učenike kao i za roditelje.


Proces izrade obrazovnog paketa za RS vodila je koordinatorica Danijela Kojić zajedno sa 7 drugih članova radne grupe koje je također imenovao resorni ministar Anton Kasipović. Rezultate rada ove grupe predstavio je dr. Milan Latinović iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS-a. Prema njegovim riječima obrazovni paket sadrži Vodič sa učenike te Vodič za nastavnike I." Sadržaji priručnika su prilagođeni uzrastu mladih srednjih škola potkrepljeni brojnim i adekvatnim zdravstvenim podacima, ilustracijama i šemama i grafikonima koji će im uz adekvatnu realizaciju ciljeva i zadataka značajno doprinijeti formiranju adekvatnih stavova prema vlastitom zdravlju" istakao je dr. Latinović. Priručnik obrađuje teme poput seksualnog i reproduktivnog zdravlja, ekologije, gendera, socijalne i emocionalne pismenosti itd.


Za Asocijaciju XY izrada ovih kurikuluma predstavlja izuzetno krupan i važan korak u tematiziranju seksualnog i reproduktivnog zdravlja unutar obrazovnih institucija u oba entiteta te plod dugogodišnjeg rada, zagovaranja u ovom polju. Ništa manje važne nisu ni druge teme zastupljene u oba kurikulum za koje Asocijacija vjeruje da će biti itekako korisne za učenike osnosvnih i srednjih škola.
Ovaj sastanak je bio mjesto gdje su se razmjenila iskustva radnih grupa nastala tokom izrade kurikuluma te predstavili planovi vezani za nastavak aktivnosti, javne promocije priručnika itd.
Projekat izrade kurikuluma u oba entiteta je jedna od najkrupnijih aktivnosti iz projekta „Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem riziku" u okviru programa Global fonda.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS