ZAVRŠETAK PROJEKTA PODRŽANOG OD STRANE UNICEF-a

Asocijacija XY u saradnji sa UG Viktorija je od oktobra 2009 do februara 2010 sprovela veliki broj aktivnosti u okviru projekta pod nazivom „Učestalost i distribucija zdravstveno-rizičnog ponašanja među adolescentima koji žive u porodičnom obliku zbrinjavanja, institucijama za djecu bez roditeljskog staranja i obrazovnim institucijama internatskog tipa u BiH" koji je finansijski podržan od strane UNICEF-a. Projektnim aktivnostima je prethodilo bihevioralno istraživanje koje je imalo za cilj prikupljanje podataka, a čiji su rezultati poslužili kao polazna osnova za pokazatelje stanja u kojem se nalazi ova pod-populacija i određivanja nivoa rizičnog ponašanja ove kategorije.

Na osnovu cilja istraživanja Asocijacija XY je razvila modul koji je prilagođen mladim ljudima i koje bi unaprijedio znanje, stavovi i ponašanje ove populacije i njihovog šireg okruženja.Edukatori i treneri Asocijacije XY su posjetili deset gradova (Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo, Turija, Tuzla, Zenica, Trebinje, Doboj, Gračanica, Bihać) u kojima se nalaze institucije kolektivnog smještaja, kao što su Đački domovi, Domovi za nezbrinutu djecu i SOS sela. Na svim radionicama su se obrađivale teme koje su vezane za vršnjački pritisak, psihoaktivne supstance, sexualne navike i HIV/AIDS. U svim institucijama treneri Asocijacije XY su držali radionice sa osobljem i vaspitačima koji svakodnevno provode vrijeme sa mladima, gdje su ih edukovali kako sami mogu da sprovode programe prevencije u svojoj instituciji i na koji način mogu na vrijeme da otkriju probleme mlade osobe.

Nakon radionica sa osobljem, edukatori Asocijacije XY su imali radionice sa mladima iz ovih institucija gdje su im prezentovali multimedijalni edukativni sadržaj koji prikazuju primjere pozitivnog vršnjačkog pritiska, štetnost psihoaktivnih supstanci, cigareta i alkohola, diskutovali su o vaznosti prevencije HIV-a, o stigmi i diskrininaciji i o seksualnim navikama.

Jedna od aktivnosti koje je Asocijacija XY sprovela u okviru ovog projekta su panel-diskusije. Ove diskusije su bile održavane u školama koje pohađaju mladi iz institucija kolektivnog smještaja. Mladi iz institucija i njihovi vršnjaci iz škole su zajedno prisustvovali panel-diskusijama, gdje su bili prezentovani multimedijalni edukativni sadržaji nakon kojih su edukatori Asocijacije XY zajedno sa učesnicima diskutovali o prikazanim temama.

U svim gradovima, u kojima je sprovođen projekat, su bili održani Okrugli stolovi na temu „Uloga aktera iz lokalne zajednice u sigurnijem odrastanju adolescenata u kolektivnom smještaju", gdje su bili prisutni svi predstavnici institucija koji realizuju aktivnosti u vezi sa prevencijom svih oblika rizičnog ponašanja. Cilj ovog okupljanja je bio da se predstavnicima relevantnih institucija prezentuju podaci dobijeni bihevioralnim istrazivanjem kao i da se usmjeri njihova djelatnost kako bi unaprijedili i poboljšali kvalitet života mladih iz ovih institucija.

Aktivnosti koje je Asocijacija XY uspješno sprovela u svim institucijama, su stvorile uslove za promociju zdravih stilova života. Takođe, sprovođenje projektnih aktivnosti je ukazao da postoji potreba za kreiranje i realizovanje novih programa kojima bi se ohrabrili kontakti između djece iz kolektivnih smještaja i druge djece, a da se pri tome vodi računa o specifičnostima koje nose ove ustanove.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS