Zadovoljstvo i optimizam na početku konsultativnog procesa

Sa prof. Sartoriusom započet je konsultacijski proces s ciljem unaprjeđenja antistigma programa i programa socijalne inkluzije korisnika usluga mentalnog zdravlja u BiH čija je implementacija planirana u okviru komponente III (Smanjena diskriminacija prema osobama sa mentalnim poremećajima na nivou zajednice) Faze II Projekta mentalnog zdravlja (PMZ) u BiH u periodu 2014.-2018. god.  Tokom ove posjete, dana 29. septembra 2014. godine održana je i cjelodnevna radionica interaktivnog tipa u kojoj su sudjelovali članovi tima Projekta mentalnog zdravlja u BiH, predstavnik Federalnog ministarstva zdravlja, profesionalci za mentalno zdravlje i korisnici usluga mentalnog zdravlja iz BiH.

Radionicu je otvorila dr. Amra Delić, liderica komponente III Projekta mentalnog zdravlja u BiH, prezentacijom osnovnih ciljeva ove radionice i aktivnosti koje se u svrhu podrške korisničkim inicijativama planiraju provoditi u naredne četiri godine. Profesor Sartorius govorio je o dosadašnjim iskustvima u borbi protiv stigme i diskriminacije usmjerene prema osobama s mentalnim poremećajima i programima njihovog socijalnog uključivanja, navodeći primjere dobre prakse u svijetu. Značajan doprinos u  radu radionice dao je prim. dr. Goran Čerkez, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva zdravstva, a aktivno učešće uzeli su i profesionalci u oblasti mentalnog zdravlja, dr. Dragan Tešanović, psihijatar iz Centra za mentalno zdravlje Banja Luka i g-đa Samija Altumbabić, socijalna radnica iz Centra za mentalno zdravlje Tuzla, kao i drugi partneri u radu sa udruženjima, g-đa Mirsada Sokolović, koordinatorica TPO Fondacije Sarajevo i g-đa Nejra Suljagić Zejnullahu, psihologinja Terapijske zajednice Kampus. O inicijativama korisnika usluga mentalnog zdravlja govorili su predstavnici korisničkih udruženja: gosp. Vahid Đulović iz Tuzle (Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK „Fenix"), gosp. Darko Višić iz Banja Luke (Udruženje „Zajedno") i gosp. Željko Volaš iz Banja Luke (Udruženje „UDAS").

Kroz aktivnu participaciju svih prisutnih i plodonosnu diskusiju koja se razvila ukazano je na značaj planiranja i usklađivanja antistigma aktivnosti i programa socijalne inkluzije korisnika usluga mentalnog zdravlja sa potrebama i prioritetima korisnika, te u skladu s tim i date preporuke za dalji rad sa korisničkim udruženjima u BiH. Također, istaknut je značaj podrške profesionalaca za mentalno zdravlje (psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, psihoterapeuti, medicinske sestre-tehničari) ovim programima, posebno psihijatara, koji  u terapijskoj relaciji sa svojim pacijentima i svojom referalnom funkcijom u odnosu na korisničko udruženje značajno mogu doprinijeti razvoju i održivosti na oporavak orijentiranog pristupa, što je ujedno i princip rada koji Projekat mentalnog zdravlja u BiH zagovara.

U vezi s tim, kontinuirana edukacija profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja treba da je više fokusirana na perspektivu korisnika usluga mentalnog zdravlja i članova njihovih porodica, kao i dalji razvoj komunikacijskih i psihoterapijskih vještina koje će profesionalcima omogućiti da u svom radu što uspješnije primjenjuju ovaj pristup. U tom smislu preporučuje se metodom fokus grupe kontinuirano provoditi procjenu potreba i preferencija kako korisnika usluga mentalnog zdravlja tako i pružatelja usluga (profesionalaca), koja bi trebala biti formativnog tipa, a omogućiti modificiranje i usklađivanje antistigma programa i programa socijalne inkluzije korisnika.

Drugi značajan aspekt osnaživanja korisničkih udruženja odnosi se na jačanje  administrativnog aparata (sekretarijata), kao osnovne pretpostavke dugoročnije održivosti udruženja, pri čemu je važan angažman eksternog administrativnog osoblja, a period podrške treba da je što duži. Ključni faktor održivosti i efektivnosti djelovanja korisničkih udruženja je svakako kontinuirana sistemska podrška, kako od strane ustanova koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja tako i cjelokupne zajednice.

Prof. dr. Sartorius izrazio je zadovoljstvo zbog nastavka suradnje sa Asocijacijom XY na kroz Projekat mentalnog zdravlja u BiH i optimizam po pitanju njegove dalje uspješnosti.


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS