Za svijet u kojem je svaka trudnoća željena, svaki porod siguran i potencijal svake mlade osobe ispunjen

Brčko, 14. novembar, 2012. god.,- U organizaciji Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija BiH (UNFPA) i Parlamentarne grupe za populaciju i razvoj BiH danas je održan okrugli sto na temu "Edukacija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i rizična ponašanja među mladima u BiH” u hotelu Jelena u Brčkom.

Cilj okruglog stola je zagovaranje uključivanja tema o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u školski sistem obrazovanja.

Okrugli sto je okupio oko 50-tak učesnika iz nevladinog i vladinog sektora kao što su predstavnici iz Savjetodavnog odbora mladih BiH, Omladinskog savjeta Republike Srpske, Asocijacije XY, Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo, IPAK Mladost gradi budućnost, KPZ Tuzla, DC Nove nade Bihać, Institut za razvoj mladih KULT, Republički pedagoškog zavoda Republike Srpske, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Prosvjetno-Pedagoškog Zavoda Kantona Sarajeva te Ministarstva civilnih poslova BiH.

„U Bosni i Hercegovini je dosta je urađeno u neformalnom obrazovanju po pitanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja no potrebno je učiniti više napora kako bi se teme o seksualnom i reproduktivnom zdravlju integrisale u formalni školski sistem", rekao je Faris Hadrović zvaničnik UNFPA te dodao da je vrlo važno uskladiti nastavni plan i program, te politike osnovnih i srednjih škola sa savremenim sadržajem za edukaciju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

Aktivnosti UNFPA u Bosni i Hercegovini su velikim dijelom fokusirane na pružanje podrške vladajućim strukturama u oba entiteta i Distriktu Brčko, kako bi se promovisale aktivnosti koji se tiču pitanja mladih. Također, fokus aktivnosti UNFPA je na pitanjima reproduktivnog zdravlja, politika i finansijske podrške, te razvijanja programa unutar edukativnog sistema koji će pružiti punu podršku mladim osobama, kao i njihovim potrebama po pitanjima seksualnog i reproduktivnog zdravlja. UNFPA BiH, preko Akcionog plana 2010-2014, intenzivno radi na poboljšanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih, putem podrške Y-PEER mreže i Savjetodavnog odbora mladih BiH.

Asocijacija XY aktivno sarađuje sa Populacijskim fondom UN-a u BiH kao i sa Parlamentarnom grupom za populaciju i razvoj već dugi niz godina te je ovo samo još jedno u nizu zajedničkih nastojanja da se seksualno i reproduktivno zdravlje i prava stave u fokus interesovanja cjelokupne javnosti ali i nadležnih institucija.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS