Unaprjeđenje multisektorske saradnje u prevenciji i pružanju sveobuhvatnih usluga u oblasti trgovine ljudima u BiH

Trajanje projekta: 10 mjeseci
Donator: Ambasada SAD-a u BiH
Budžet: 22 000 $

Projekat će unaprjediti saradnju između Asocijacije XY, Ureda državnog koordinatora, centara za mentalno zdravlje (CMZ) i centara za socijalni rad u Kantonu Sarajevo i Istočnom Sarajevu. Najvažniji cilj projekta jeste unaprjeđenje multisektorske saradnje i pristupa u pružanju kvalitetnih i sveobuhvatnih zdravstvenih usluga žrtvama trgovine ljudima. Ovo je pilot projekat koji će biti fokusiran na Sarajevsku regiju uključujući sarajevski monitoring tim. Nakon završetka pozitivne prakse iz ovog projekta će biti korištene u preostale tri regije BiH koje pokrivaju monitoring timovi. Kako bi se osiguralo gore navedeno Asocijacija XY će organizovati radionice za centre za mentalno zdravlje u Sarajevu. Učesnici ovih radionica će biti profesionalci uposleni u CMZ-ovima, centrima za socijalni rad te policijski zvaničnici. Cilj ovih radionica jeste obezbjediti efikasniju i snažniju saradnju Regionalnog monitoring tima Sarajevo u pružanju usluga osobama, žrtvama trgovine ljudima. Upravo zato će biti uspostavljen efikasan referalni sistem između CMZ-ova, centara za socijalni rad i policijskih institucija u Kantonu Sarajevo i Istočnom Sarajevu. Dokumenti koji su već ranije razvijeni kroz USAID projekte će biti korišteni kao radni materijali te praktičan alat za unaprjeđenje sveobuhvatnog pružanja pomoći žrtvama trgovine ljudima.

Drugi cilj ovog projekta je podizanje svijesti o trgovini ljudima u BiH među mladima. Mladi su populacija pod najvećim rizikom kada je trgovina ljudima u pitanju. Zbog toga, u osam sarajevskih srednjih škola će biti realizovane preventivne aktivnosti. Asocijacija XY, uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova (nadležnih policijskih institucija), profesionalaca uposlenih u centrima za mentalno zdravlje, Ministarstva sigurnosti BiH, centara za socijalni rad će realizirati osam panel diskusija na koje će biti pozvani srednjoškolci i njihovi nastavnici. Mladi će imati priliku da pogledaju set kratkih edukativnih filmova nakon kojih će uslijediti interaktivna diskusija sa panelistima. Sveobuhvatni cilj: BiH je zemlja sa podignutom sviješću među mladima o trgovini ljudima te zemlja u kojoj žrtve trgovine ljudima imaju pristup sveobuhvatnim i kvalitetnim zdravstvenim uslugama te uživaju njihova osnovna ljudska prava.

Ciljevi:

  1. Unaprjediti multisektorski pristup i saradnju među regionalnim monitoring timovima u pružanju pomoći žrtvama trgovine ljudima
  2. Uvećati znanje profesionalaca iz oblasti zdravstva te drugih profesionalaca u pružanju kvalitetnih usluga žrtvama trgovine ljudima
  3. Podići svijest i nivo informisanosti o trgovini ljudima među mladima i njihovim nastavnicima u Sarajevu

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS