Unapređujemo prevenciju i mehanizme zaštite žrtava trgovine ljudima

Još od 2004. godine, Asocijacija XY kroz različite projekte pomaže bh. društvu, državnim i entitetskim institucijama da sa više znanja, informacija i snage odgovore na problem trgovine ljudima.

Od jula 2014. godine Asocijacija XY provodi projekt „Međusektorska saradnja u cilju unapređenja procedura za proaktivnu zaštitu žrtava trgovine ljudima", koji finansira Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini.  Projektne aktivnosti u značajnoj mjeri unapređuju mehanizme zaštite žrtava trgovine ljudima pružajući smjernice o tome kako i pomoću kojih mehanizama pružiti najkvalitetniji mogući odgovor na problem trgovine ljudima.

Zašto je važan projekt?

Sasvim je jasno da je trgovina ljudima zbog svoje morfološke, ali i kompleksnosti u kontekstu posljedica koje ostavlja na žrtvu, fenomen koji zahtjeva sistematičan i multidisciplinaran  odgovor koji će žrtvi osigurati najviši standard zaštite, ali i kvalitetu usluga u procesima rehabilitacije, resocijalizacije, repatrijacije i reintegracije.

Trgovina ljudima u različitim oblicima prisutna je i u našoj zemlji. Tome doprinose siromaštvo, postratna tranzicija, globalizacija, neinformiranost, pojedine društvene norme, niska svijest građana o ovom fenomenu i sl. Nedostatak sinhronizacije aktivnosti koje relevantne institucije provode u našoj zemlji, indirektno omogućava da žrtve ne uživaju jednake mogućnosti i isti kvalitet u ostvarivanju prava i postizanja veće kvalitete života. Društvena svijest i nizak nivo informiranosti su, također, značajan generator pojave fenomena trgovine ljudima. Nedostatak znanja otežava prepoznavanje pojave određenih oblika eksploatacije, utiče na odnos prema žrtvi, formira indolentan stav javnosti o tome da li određene forme eksploatacije zahtijevaju sistematičan i sveobuhvatan društveni odgovor ili ne. Također, na individualnom nivou nedostatak znanja i niska svijest faktor su ranjivosti, stoga ulaganje u informiranost i podizanje javne svijesti značajno doprinose prevenciji pojave trgovine ljudima. Društvene norme, također, podstiću pojavu različitih vidova eksploatacije, a u pojedinim populacijskim skupinama pojedine forme mogu se okarakterizirati kao društveno prihvatljive. Stoga je društvo često indolentno prema pojavi tih oblika trgovine ljudima i ne postoji dovoljno želje i ambicija da se ti oblici iskorijene ili minimiziraju. Primjer mogu biti prošenje i tradicija ugovorenih brakova, oba oblika egzistiraju u našoj zemlji i u širem sociološkom kontekstu prihvaćene su kao „manje štetni" i kao takvi nailaze na „odobravanje" građana, tj. javnosti.

Sve gore navedene faktore, koji doprinose pojavi trgovine ljudima, moguće je transformirati u zaštitne faktore uvođenjem sistemskih rješenja koja osiguravaju da različite institucije u saradnji sa nevladinim sektorom razvijaju i koriste efikasne mehanizme borbe protiv trgovine ljudima. Saradnja vladinog i nevladinog sektora u velikoj mjeri reducira faktore ranjivosti i omogućava sinhronizaciju aktivnosti i postizanje većeg stepena njihove međusobne komplementarnosti. Udruživanjem znanja, ekspertize i resursa vladinih i nevladinih institucija, problem trgovine ljudima značajno je reduciran, no ne i iskorijenjen.

U kontekstu borbe protiv trgovine ljudima, Asocijacija XY je našla nezaobilaznog i važnog partnera u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, Odsjeku državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima. Zajedničke aktivnosti doprinose ostvarenju specifičnih i sveobuhvatnih ciljeva Strategije za borbu protiv trgovine ljudima, unapređuju referalne mehanizme i saradnju vladinih i nevladinih institucija, te podstiče širi socijalni dijalog o pojavnim oblicima trgovine ljudima i značaju prevencije na svim nivoima. Pored Ministarstva sigurnosti BiH, Asocijacija XY intenzivno sarađuje sa Centrima za mentalno zdravlje, Centrima za socijalni rad, a kroz posljednji projekt „Međusektorska saradnja u cilju unapređenja procedura za proaktivnu zaštitu žrtava trgovine ljudima", pored pomenutih sektora,  saradnja je proširena na agencije za sprovedbu zakona.  Projekat je, također, dao doprinos jačanju međusektorske saradnje i pristupa u pružanju kvalitetnih i sveobuhvatnih zdravstvenih usluga žrtvama trgovine ljudima i predstavlja nastavak uspješne i kvalitetne saradnje Asocijacije XY sa Ministarstvom sigurnosti BH, Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima i relevantnim institucijama, a u cilju formiranja novih, ali i unapređenja postojećih referalnih mehanizama relevantnih u kontekstu prevencije, ali i pružanja usluga žrtvama trgovine ljudima.

Sistemska rješenja su imperativ!

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS