Unapređenje procedura za zaštitu žrtava trgovine ljudima

Početkom augusta 2014. godine, Asocijacija XY u saradnji sa relevantnim institucijama: Ministarstvom sigurnosti BiH - Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima Odjelom državnog koordinatora za prevenciju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, Centrima za Mentalno zdravlje, Centrima za socijalni rad i policijom započela je sa implementacijom projekta „Međusektorska saradnja u cilju unapređenja procedura za proaktivnu zaštitu žrtava trgovine ljudima".

Danas, 21.11.2014. je u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine održan prvi radni sastanak, od pet planiranih, na kojem su učestvovali članovi radne grupe koji će biti uključeni u kreiranje procedura za međusektorsko pružanje proaktivne zaštite žrtvama trgovine ljudima. Na jednodnevnom sastanku, pored predstavljanja aktivnosti radne grupe, definirane su odgovornosti imenovanim predstavnicima/članovima radne grupe, te pripremljen radni materijal.

Projekat „Međusektorska saradnja u cilju unapređenja procedura za proaktivnu zaštitu žrtava trgovine ljudima" implementirati će se na području Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Brčkog do 31.05.2015.

Projekat predstavlja nastavak uspješne saradnje Asocijacije XY sa Ministarstvom sigurnosti BH – Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima i relevantnim institucijama, a u cilju formiranja novih, ali i unapređenja postojećih referalnih mehanizama relevantnih u kontekstu prevencije, ali i pružanja usluga žrtvama trgovine ljudima.

Aktivnosti projekta komplementarni su sa prioritetima i ciljevima unutar Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2013-2015 tj. strateškim ciljevima D.7. Razvijanje standarda pružanja pomoći žrtvama trgovine ljudimaD.8. Reintegracija žrtava trgovine ljudima (rehabilitacija, repatrijacija i resocijalizacija).

Planirane aktivnosti će doprinijeti razvijanju minimalnih standarda kvaliteta pružanja pomoći žrtvama trgovine ljudima u domenu osiguranja pravne pomoći, smještaja, psiho - socijalne zaštite, medicinske skrbi, obrazovanja, obuke za posao, pronalaženja posla i sl. Realizacija projektnih aktivnosti će također osigurati unapređenje postojećih i razvijanje novih i efikasnih mehanizama za rješavanje pitanja stanovanja, obrazovanja, zapošljavanja i ostvarivanje zdravstvene i socijalne zaštite, te rješavanja statusnih pitanja i dobijanja neophodnih dokumenata za žrtve trgovine ljudima.

Naredni sastanak članova radne grupe planiran je za 16.12.2014.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS