Umjesto cvijeta, 10 preporuka za unapređenje položaja žena u BiH

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), Pekinška platforma za akciju i usvojeni zaključci 48. sjednice UN-ove Komisije o statusu žena (CSW), svi predstavljaju eksplicitne pozive za prevenciju kako bi se zaustavilo nasilje nad ženama. Kairski program za akciju sa  Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju 1994. (ICPD) i usvojeni zaključci sa 48. sjednice Komisije o statusu žena pozivaju na angažovanje muškaraca i dječaka u zaustavljanju nasilja nad ženama, kao i brojni planovi za akciju UN-ovih agencija. Svjetska zdravstvena organizacija je u više navrata potvrdila da rad na rodnoj ravnopravnosti predstavlja važnu strategiju i dala smjernice o tome kako ga implementirati.i Međutim, postojeći UN-ovi sporazumi o nasilju nad ženama tek treba da upute eksplicitne pozive za proširenje i implementaciju univerzalnih programa primarne prevencije za zaustavljanje upotrebe nasilja od strane muškaraca i dječaka nad ženama i djevojčicama.

Uz rastući niz intervencija i snažne dokaze da intervencije sa muškarcima i dječacima mogu da doprinesu promjeni normi i drugih faktora povezanih sa upotrebom nasilja nad ženama od strane muškaraca, došlo je vrijeme da se primarna prevencija učnini dijelom nacionalnih i međunarodnih politika i platformi. Većina napora primarne prevencije u radu sa muškarcima i dječacima da se zaustavi nasilja nad ženama do sada su bili mali, dopirući tek do nekoliko stotina korisnika, ili najviše do nekoliko hiljada. Izazov i hitnost za svaki od tih pristupa je da oni prikupljaju odgovarajuća sredstava i globalnu pažnju, i pri tom uvjeravaju da oni počinioce smatraju odgovornima, a ne koče niti smanjuju sredstva za zaštitu žrtava nasilja ili napore da se žene osnaže (uključujući političko i ekonomsko osnaživanje). Vrijeme je da se pristupi koji su pokazali da dovode do promjena u upotrebi nasilja nad ženama od strane muškaraca primijene putem velikih javnih institucija i uz odgovarajuću pažnju na kvalitet, strogost i zaštitu prava žena.

Višestruka istraživanja domaćinstava sprovedena u skoro svim regionima svijeta su otkrila da su najjači faktori povezani sa upotrebom nasilja nad ženama od strane muškaraca internalizacija socijalnih normi koje podržavaju kolektivnu dominaciju muškaraca nad ženama, i izloženost nasilju i grubom fizičkom kažnjavanju u kući.ii Ovi rezultati pokazuju da angažovanje muškaraca i dječaka da bi se zaustavilo nasilje nad ženama zahtijeva skretanje pažnje na načine kako dječaci i muškarci doživljavaju i svjedoče nasilju kao djeca u svojim domovima i na drugim mjestima, te da se utvrde načini na koje primarna prevencija može razbiti cikluse nasilja prekidajući nasilje koje oni doživljavaju i kojem svjedoče kao dječaci i mijenjanjem normi i neravnoteže moći koji podržavaju upotrebu nasilja nad ženama od strane muškaraca.

Ovaj poziv na akciju navodi 10 konkretnih koraka:

  1. Kreiranje i univerzalna implementacija školskih nastavnih planova i programa o rodnoj ravnopravnosti koji uključuju diskusije o rodno uslovljenom nasilju.
  2. Povećanje nivoa svijesti i napora javnog obrazovanja na državnom nivou sa ciljem da se muškarci i žene obrazuju o postojećim zakonima o nasilju nad ženama i da se ublaži otpor muškaraca prema ženskim pravima, objašnjavajući zašto je rodna ravnopravnost takođe i u interesu muškaraca.
  3. Povećanje pristupa intervencije posmatrača koji nastoje da promijene društvene norme i stvore pojedinačnu i društvenu odgovornost.
  4. Povećanje broja visoko kvalitetnih i na dokazima zasnovanih strategija masovnih medija i komunikacija koje uključuju muškarce i dječake kao dio rješenja za zaustavljanje nasilja nad ženama.
  5. Testiranje i povećanje pristupa sekundarne prevencije koji nude posebnu podršku za muškarce i dječake koji su bili svjedoci ili su doživjeli nasilje u djetinjstvu.
  6. Implementacija prevencije nasilja nad ženama zajedno sa politikama za smanjenje upotrebe alkohola.
  7. Ograničenje pristupa oružju.
  8. Angažovanje muškaraca u prevenciji nasilja nad ženama u tandemu sa ekonomskim osnaživanjem žena, uključujući mikro-kreditne programe i programe podrške za ostvarivanje prihoda.

 

  1. Angažovanje muškaraca kao očeva, i u obukama za roditelje.
  2. Podrška istraživanju i evaluaciji programa za integraciju muškaraca koji su koristili nasilje nad intimnim partnerima kao dio sveobuhvatna podrške zajednice ženama koje su žrtve nasilja.

 

Detaljnije o ovom pozivu na akciju pročitajte ovdje

AKTUELNO
21.9.2020
Konkurs
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS