Uključenost zajednica u smanjenje rodnih stereotipa i eliminaciju nasilja nad ženama i djevojčicama

NAZIV PROJEKTA: Uključenost zajednica u smanjenje rodnih stereotipa i eliminaciji nasilja nad ženama i djevojčicama

DONATOR: UN Women, ured u Bosni i Hercegovini

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: Asocijacija XY, Forum Teatar (Istočno Sarajevo), Otaharin (Bijeljina), Nova Vizija (Novi Travnik) i Centar za izgradnju mira (Sanski Most)

Asocijacija XY od oktobra 2019. godine, sprovodi projekt Uključenost zajednice u smanjenje rodnih stereotipa i eliminaciju nasilja nad ženama i djevojčicama, koji finansira agencija UN Women.

Projektne aktivnosti predstavljaju nastavak dobrih i uspješnih praksi partnerskih organizacija primjenom edukativnog programa Program Y - Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka. Program Y- metodologija koju je razvio CARE International Balkans u saradnji sa Asocijacijom XY i partnerskim organizacijama predstavlja kvalitetno koncipiran obrazovni alat koji školama i organizacijama omogućava primjenu participativnih radionica koje su temeljene na jačanju psihosocijalnih vještina kod učenika srednjih škola. Projektne aktivnosti su usmjerene na: jačanje kapaciteta lokalnih zajednica da samostalno sprovode sveobuhvatne i naučno utemeljene preventivne programe, jačanje kapaciteta nevladinih organizacija da budu dostupan edukativni resurs u lokalnoj zajednici u kojoj su smještene, jačanje kapaciteta srednjih škola u cilju uspostavljanja škola izvrsnosti za prevenciju nasilja. Sve aktivnosti su međusobno povezane i doprinose integraciji održivih modela rada u postojeće kapacitete vladinih i nevladinih institucija u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Travniku.

Model integracije i međusektorskog povezivanja temelji se na međunarodno priznatom programu CTC (Community that Care) i predstavlja naučeno utemeljen i dokazano efikasan model rada na zagovaranju, edukaciji i mobilizaciji ključnih aktera u određenoj lokalnoj zajednici. Sa fokusom na prevenciju i primjenom dokazano efikasnih metoda rada na polju prevencije, sigurni smo da će novi program biti od strateškog interesa za ministarstva obrazovanja, entitetske gender centre, škole i lokalne zajednice. Model je univerzalan i primjenjiv na sve lokalne zajednice, pa će model koji adaptiramo tokom ove godine, biti primjenjiv za sve opštine u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Vrijedi naglasiti da će Asocijacija XY posebnu pažnju posvetiti tranziciji ovog modela na ključne aktere u institucijama i organizacijama, a što podrazumijeva izdavanje međunarodno priznatih certifikata u oblasti primjene inovativnih i dokazano efikasnih alata:

 

  • CTC model – Zagovaranje, mobilizacija i edukacija – sveobuhvatan i sinergijski pristup prevenciji svih oblika nasilja
  • Moral reframing – primjena specifičnih komunikacijskih tehnika u cilju transformacije stavova i promjene ponašanja uz minimalna ulaganja u razvoj i provedbu
  • Treneri za trenere u oblasti jačanja psihosocijalnih vještina mladih primjenom obrazovnog modela - Program Y
  • Behaviour insight – transformacija stavova i ponašanja ljudi primjenom jednostavnih tehnika u komunikaciji uz minimalna ulaganja u razvoj i provedbu

 

Sve projektne aktivnosti planiramo realizirati na način da po završetku projekta, lokalne zajednice imaju kapacitet da pod direktnom supervizijom ministarstava obrazovanja i gender centara, repliciraju model na druge škole i na taj način doprinesemo razvoju lokalnih zajednica i njihovom direktnom povezivanju sa ovim institucijama.

 

Odjel za odnose sa odnose sa javnošću i komunikacije Asocijacije XY će u saradnji sa ključnim projektnim akterima posebnu pažnju posvetiti medijskoj promociji aktera programa, pa je to dodatna vrijednost projektu i značajan resurs dostupan institucijama koje će na taj način biti predstavljene javnostima.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS