Snagom nauke do društva bez nasilja

Od jula 2021. godine, Institut za populaciju i razvoj započeo je treću, naprednu fazu provedbe sveobuhvatnog i naučno utemeljenog programa prevencije nasilja sa fokusom na transformaciju socio-kulturalnih normativa koji doprinose pojavi nasilja, razvoju indolentnog odnosa prema nasilju, normativa koji „opravdavaju" pojavu i primjenu određenih oblika nasilja, faktora i normi koji obeshrabruju žrtve da prijave nasilje i koriste usluge koje su značajne za njih, njihovo zdravlje, prava, sigurnost i dostojanstvo. Aktivnosti planiramo realizirati u saradnji sa našim partnerima Otaharin (Bijeljina), Nova vizija (Srednjobosanski Kanton), Forum Teatar (Istočno Sarajevo) i Centar za izgradnju mira (Sanski Most). Partnerstvo sa navedenim organizacijama ima višegodišnji kontinuitet, a posebnu pažnju posvećujemo jačanju programskih i finansijskih kapaciteta partnerskih organizacija kako bi bili i ostali važan resurs u svojim lokalnim zajednicama.

Tri su ključne strategije zajedničkog djelovanja u oblasti prevencije:

·Razvoj kapaciteta obrazovnih institucija da planiraju, provode i evaluiraju naučno utemeljene obrazovne programe prevencije nasilja

·Razvoj kapaciteta lokalnih institucija i uspostavljanje saradnje sa obrazovnim institucijama u cilju sinhroniziranog pristupa u prevenciji nasilja na nivou lokalnih zajednica

·Razvoj kapaciteta i aktivno učešće religijskih zajednica za primjenu socio-ekološkog modela prevencije u okviru djelovanja vjerskih institucija

Primjena naučno utemeljenih programa prevencije nasilja zahtijeva aktivno učešće ključnih institucija, kako na entitetskom nivou, tako i na nivou lokalnih zajednica. Istovremeno, kontinuirana saradnja i ravnopravno učešće predstavnika institucija u programiranju aktivnosti i prilagodbi strategija djelovanja specifičnostima zajednica i institucionalnom okruženju, važni su preduslovi za razvoj i provođenje programa koji su usklađeni sa realnostima na terenu i potrebama zajednica i institucija u čijem okruženju se provode ovakvi programi.

Uspjesi prethodne faze koja je završena u martu 2021. godine, ostvareni su zahvaljujući aktivnom učešću predstavnika/ca Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog Kantona, Gender centra Republike Srpske, Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine, osoblja i uprave srednjih škola i lokalnih institucija u Bijeljini, Travniku i Istočnom Sarajevu. Institucionalna podrška i učešće u razvoju i provedbi programa pokazalo se kao ključno u kontekstu efikasnosti, efektivnosti i održivosti postignutih rezultata.

LIČNA KARTA PROJEKTA

Naziv projekta: Primjena sveobuhvatnog socio-ekološkog i modela zasnovanog na aktivnom učešću zajednica u eliminaciji nasilja nad ženama u BiH

Donator: UN Women, ured u Bosni i Hercegovini

Opšti cilj: Zajednice u BiH provode sveobuhvatne programe prevencije

· Očekivani rezultat 1 (Ishod): Lokalne institucije (centri za socijalni rad, centri za mentalno zdravlje, agencije za provođenje zakona, srednje škole, općinski uredi/odjeli) i organizacije (medijske agencije i lokalne OCD) u 6 lokalnih zajednica u BiH imaju kapacitete primijeniti sveobuhvatan CTC-a program prevencije

· Očekivani rezultat 2: Srednje škole u 6 lokalnih zajednica u BiH imaju kapacitete za provođenje standardiziranog rodno transformativnog obrazovanja

· Očekivani rezultat 3: Vjerski lideri doprinose prevenciji nasilja nad ženama u lokalnim zajednicama u BiH koristeći Okvire za prevenciju

Ključni partneri:

Institucionalni partneri:

· Republika Srpska

o Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

o Gender centar Republike Srpske

o Srednjoškolski centar Istočna Ilidža

o Centri za socijalni rad

o Centri za mentalno zdravlje

o Gradovi i općine Istočno Sarajevo, Bijeljina, Pale i Doboj

o Policija

o Mediji

o Religijske zajednice

· Federacija Bosne i Hercegovine

o Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog Kantona

o Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine

o Mješovita srednja tehnička škola Travnik

o Centri za socijalni rad

o Centri za mentalno zdravlje

o Gradovi i općine Travnik i Novi Travnik

o Policija

o Mediji

o Religijske zajednice

Partnerske organizacije:

· Otaharin (Bijeljina)

· Nova vizija (Srednjobosanski Kanton)

· Forum Teatar (Istočno Sarajevo)

· Centar za izgradnju mira (Sanski Most)

U ovoj i narednoj godini saradnja će biti proširena na organizacije koje pružaju usluge podrške žrtvama nasilja u našoj zemlji, a u cilju primjene socio-ekološkog modela prevencije baziranog na sinhroniziranom pristupu različitih partnera i institucija. Istovremeno, naučene i dobre prakse prethodne faze projekta integrirane su u novu naprednu fazu, a planirano je proširivanje aktivnosti na nove lokacije i uspostavljanje partnerstava sa institucijama u regiji Pale, Doboj i Novi Travnik.

Posebno smo ponosni na naše partnere koji rade sa predstavnicima religijskih zajednica u BiH i eksperte iz religijskih zajednica koji surazvili prve okvire za primjenu socio-ekološkog modela prevencije nasilja u okviru djelovanja vjerskih zajednica širom Bosne i Hercegovine. U narednoj fazi planiramo jačati kapacitete religijskih zajednica da samostalno planiranju i provode naučno utemeljene metode prevencije i odgovora na nasilje.

Ostanite sa nama i u narednim sedmicama upoznajte se sa prvim rezultatima treće faze programa jačanja kapaciteta lokalnih institucija i zajednica u oblasti prevencije i odgovora na sve oblike nasilja u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS