Smjernice centrima za mentalno zdravlje u pružanju pomoći osobama, žrtvama trgovine ljudima

Trajanje projekta: 10 mjeseci
Budžet: 32 460 $
Donator: Ambasada SAD-a u BiH

Trenutni izazov za BiH jeste uspostavljanje sistematskog i održivog pristupa u borbi protiv trgovine ljudima. Jedan od imperativa jeste podizanje javne svijesti o ovom problemu kroz kontinuirane javne kampanje na nacionalnom nivou kao i unaprjeđenje mehanizama pružanja podrške osobama žrtvama trgovine ljudima, sa posebnim fokusom na zdravstvene radnike. Trenutno su zdravstvena pitanja u BiH znatno zanemarena u večini programa koji tematiziraju trgovinu ljudima, a ovaj projekat ima za cilj da se pozabavi sa oba aspekta, pitanjima koja su direktno i indirektno spone između zdravstva i trgovine ljudima. Zdravstvene institucije u BiH, svih kategorija, ne posjeduju standarde za pružanje usluga osobama žrtvama trgovine ljudima. Žrtve često bivaju izložene nepotrebnim frustracijama kroz različite situacije. U BiH postoji i u toku je harmonizacija entitetskih krivičnih zakona sa državnim , no ujedno je važno podići svijest kod tužitelja i sudaca kako bi oni sami lakše prepoznali elemente trgovine ljudima sa ciljem podizanja što efikasnijih optužnica, a koje su u skladu sa TIP preporukama. U isto vrijeme važno je napomenuti kako su predstavnici zdravstvenog sektora najnezastupljeniji i uključeniji u regionalne monitoring timove.


U skladu sa Zakonom o zaštiti žrtava i svjedoka trgovine ljudima među građanima BiH (član 7. paragraf 4.) Asocijacija XY je prepoznala nedostatak u pružanju kvalitetnih zdravstvenih usluga žrtvama trgovine ljudima te će u saradnji sa uredom državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima sačiniti smjernice centrima za mentalno zdravlje u pružanju pomoći osobama, žrtvama trgovine ljudima, sa fokusom na žene. Ove smjernice će biti sastavljene u saradnji sa centrima za mentalno zdravlje te će tu ujedno biti i predstavljene. Upravo na osnovu smjernica te uz pomoć organizovanih edukacija centri za mentalno zdravlje biće u prilici da obrazuju i kontinuirano rade na unaprjeđenju zdravstvenih usluga i prava osoba žrtava trgovine ljudima.
Radna grupa će biti nominirana od strane ureda državnog koordinatora te će uključivati eksperte iz različitih oblasti. Ovi eksperti će biti članovi postojećeg regionalnog tima za monitoring te će imati priliku da sarađuju sa drugim članovima tima. Ovaj projekat će osposobiti najvažnije centre za mentalno zdravlje (Banja Luka, Mostar, Tuzla, Brčko i Sarajevo) za pružanje sveobuhvatne brige za zdravlje osoba, žrtava trgovine ljudima te osigura međusektorski pristup. Također, ovaj projekat će unaprjediti međusektorsku saradnju između javnog zdravstva, vladinog i nevladinog sektora. Smjernice će biti korištene od strane zdravstvenih radnika i nevladinih organizacija sa ciljem da se unaprijedi zdravstvena zaštita kao i prava osoba, žrtava trgovine ljudima.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS