Psihološke krizne intervencije

Kao odgovor na neophodnu psihosocijalnu podršku građanima FBiH usljed elementarnih nepogoda, Federalno ministrastvo zdravstva, preko Centara za mentalno zdravlje širom FBiH, uz podršku Asocijacije XY koja sprovodi projekat mentalnog zdravlja u BiH podržanog od Švicarske ambasade i Švicarske agencije za razvoj i saradnju organizira podršku profesionalcima u oblasti mentalnog zdravlja u poduzimanju kriznih intervencija.

Cilj je da se preveniraju teži psihički poremećaja kod stanovništva FBiH.

Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine (DPFBiH) u partnerstvu sa Centrima za mentalno zdravlje, Crvenim krstom/križem Federacije BiH, i  Volonterskim timom za psihosocijalnu podršku će implementirati aktivnosti psiholoških kriznih intervencija osobama koje su pogođene poplavama i klizištima.

Aktivnosti će provoditi multidisciplinarni timovi koji uključuju psihologe, psihoterapeute, psihijatre, studente psihologije i stručnjake srodnih zanimanja okupljenih na način da svako svojom ekspertizom doprinese ublažavanju psiholoških posljedica. Multidisciplinarni tim će pružati podršku djeci, odraslima i profesionalcima (pripadnicima Civilne zaštite, Crvenog krsta/križa, policije i sl. koji su također pogođeni kriznim događajem). Za stručnjake koji rade na terenu će biti obezbijeđeni supervizijski susreti.

U toku je priprema i realizacija treninga za sve uključene koji će raditi na terenu, te izrada informativnog materijala za djecu, roditelje, građane i profesionalce. U isto vrijeme se odvijaju aktivnosti prikupljanja sredstava za osiguravanje prevoza stručnjaka do ugroženih lokacija.

Za dodatne informacije se možete obratiti na email podrska@dpfbih.ba, ili putem stranice www.facebook.com/psiholoska.pomoc.unesrecenim.bih?ref=hl.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS