Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, Faza II

DONATOR: Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

TRAJANJE: 1. mart 2014. – 28. februar 2018.

1. PROJEKTNI KONTEKST

Projekat mentalnog zdravlja u BiH (PMZ BiH), Faza II, je nastavak Faze I Projekta mentalnog zdravlja. Ukupni cilj je jačanje usluga mentalnog zdravlja u zajednici pretvarajući ih iz sistema u krizi na onaj koji uključuje fokus na prevenciju i blagostanjekoji je uspostavljen tokom Faze I, nadograđujući se na prethodna postignuća reformi mentalnog zdravlja u zemlji.

Razvijajući kapacitete i mehanizme za planiranje i organizaciju usluga mentalnog zdravlja koje se temelje na dokazima i kroz veće učešće korisnika usluga mentalnog zdravlja u ovim procesima, Projekat će doprinijeti efektivnijim upravljačkom sistemu u mentalnom zdravlju. Primjena prakse na osnovu dokaza i standardiziranih procedura osiguraće da se kvalitet usluga prati i dosljedno unapređuje. Korisnička udruženja biće podržana u zagovaranju za njihova prava, traženju odgovornosti od zdravstvenih autoriteta i pružalaca usluga i u razvoju i implementaciji planova za borbu protiv diskriminacije i socijalne isključenosti osoba sa mentalnozdravstvenim problemima u zajednici. Smanjena diskriminacija i stigma omogućiti će osobama koje imaju mentalne poteškoće i njihovim porodicama da traže i dobiju adekvatnije usluge, postignu oporavak i da se reintegriraju u društvo. U cilju da se osigura da su centri za mentalno zdravlje-CMZ sposobni da dogovore na potrebe i zahtjeve korisnika, kapaciteti multidisciplinarnih timova u zajednici za pružanje specijaliziranih vanbolničkih usluga (kao što su psihoterapija ili okupaciona terapija) biće ojačani. Kroz dovoljno treninga i kontinuiranu podršku oni će dosljedno primjenjivati inovativne i savremene metode orijentirane ka oporavku i uključiti ih u prevenciju mentalnih poremećaja u zajednici. Ovo će obuhvatiti osobe sa rizikom od razvoja mentalnih poremećaja/problema i doprinijeti prevenciji razvoja mentalnih poremećaja. Dalje, rekonstrukcija i/ili obnavljanje ustanova za mentalno zdravlje poboljšali su radno okruženje profesionalcima u mentalnom zdravlju doprinoseći poboljšanom pružanju usluga. Ciljane intervencije će poboljšati orijentiranost sistema mentalnog zdravlja ka pacijentu, pružanje brige uz poštovanje i razumijevanje, kao i učinkovito liječenje pacijenata. Intervencije će doprinijeti boljim zdravstvenim ishodima, boljoj kvaliteti života korisnika usluga mentalnog zdravlja i općem blagostanju osoba sa mentalnim poremećajima i onima koji su pod rizikom da razviju mentalnozdravstvene probleme.

Projekat je osmišljen da prvenstveno ima ulogu facilitatora u upravljanju planiranim promjenama. Primarni zadatak Projekta jeste da obezbijedi tehnički savjet i kontrolu kvaliteta, te podrži lokalne institucije-partnere u implementaciji neophodnih promjena i poboljšanja.

Projekat i u svojoj drugoj fazi namjerava nastaviti saradnju sa stručnjacima švicarskih kantona, kao i koristiti njihovu ekspertizu za postizanje rezultata unutar svih specifičnih ishoda Projekta. Predloženi okvir Projekta u ovom dokumentu pokriva implementacijsku Fazu II u periodu od 4 godine (1. mart 2014. – 28. februar 2018.).

2. PROJEKTNI CILJ I INTERVENCIJE

PMZ ima za cilj doprinijeti poboljšanju općeg blagostanja osoba sa mentalnim poremećajima i onih kod kojih postoji rizik od razvoja mentalnog poremećaja smanjenjem stigmatizacije, povećanjem nivoa socijalne uključenosti i poboljšanjem kvalitete života osoba s duševnim smetnjama i osoba kod kojih postoji rizik od razvoja mentalnog poremećaja.

Vizija da su prevencija i rana intervencija u zajednici predstavlja prvi korak u kontinuumu usluga osmišljenih da prepoznaju rane simptome i spriječe duševne bolesti da postanu ozbiljne i da dovode do onesposobljenja. Integracija promocije mentalnog zdravlja u usluge u zajednici će povećati broj osoba koje uživaju dobro mentalno zdravlje i blagostanje.

Prema gore navedenom, intervencije koje smatramo ključnim u ovom pristupu grupirane su u skladu sa sljedeća tri ishoda koji se trebaju postići:

a) Ishod 1: Upravljanje uslugama mentalnog zdravlja u zajednici je učinkovitije i njihova kvaliteta se kontinuirano poboljšava, na osnovu dokaza

b) Ishod 2: Osobe sa mentalnim poremećajima ione kod kojih postoji rizik od razvoja mentalnihporemećaja u svojim zajednicama imaju pristup proširenim i kvalitetnijim uslugama mentalnog zdravlja.

c)Ishod 3:Smanjena je diskriminacija prema osobama sa mentalnim poremećajima na nivou zajednice.

3. ISHODI I DIREKTNI REZULTATI

Ishod 1: Upravljanje uslugama mentalnog zdravlja u zajednici je učinkovitije i njihov kvalitet se kontinuirano poboljšava, na osnovu dokaza

Ishod 2: Osobe sa mentalnim poremećajima i one kod kojih postoji rizik od razvoja mentalnih poremećaja u svojim zajednicama imaju pristup proširenim i kvalitetnijim uslugama mentalnog zdravlja.

Ishod 3: Smanjena je diskriminacija prema osobama sa mentalnim poremećajima na nivou zajednice

Cross-cutting aktivnosti:

Cross-cutting aktivnosti imaju za cilj promociju Projekta i njegovih rezultata, te služe kao forum za razmjenu dobrih praksi i proizvoda, kao i za promociju korisničkih inicijativa. Održavanjem inicijalne konferencije za prezentaciju Projekta, Projekt će promovirati Fazu II i predstaviti uspjehe iz Faze I. Veća konferencija za promociju Projekta i njegovih partnera će biti održana na kraju Faze. Ovi događaji takođe će služiti za pomociju inovativnih koncepata mentalnog zdravlja i novi pristup zaštiti mentalnog zdravlja koji je još uvijek nepoznat široj populaciji i takođe drugim profesionalcima koji se tiču ovih pitanja.

Web stranica Projekta mentalnog zdravlja će biti aktivna i u Fazi II, redizajnirana i redovno updateovana u skladu sa novim razvojom. Imaće za cilj da bude ne samo resursni centar i mjesto za razmjenu znanja i iskustava, već će takođe pružiti interakivni forum za specifične teme. Konačno, promocija dobrih praksi u oblasti mentalnog zdravlja, novi rezultati istzraživanja, korisničke inicijative i programi, će takoše biti podržane kroz profesionalne časopise kao što je to Medici.com, Medix i drugi. Promocija projektnih aktivnosti uključiti će i publikaciju sadržaja koji se odnose na iskustva iz Švicarske.


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS