Prevencija nasilničkog ponašanja među mladima u općini Stari Grad Sarajevo

Projekat „Prevencija nasilničkog ponašanja među mladima u općini Stari Grad Sarajevo" se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije III-LOD III" kojeg finansira Evropska unija iz sredstava instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura. Trajanje projekta: 10 mjeseci

Asocijacija XY još od 2008 godine osmišljava i sprovodi  programe prevencije svih oblika nasilja među mladim ljudima. Već prve aktivnosti su bile fokusirane na multisektorski pristup u adresiranju ove složene pojave. Prve aktivnosti su sprovedene u saradnji sa osnovnim školama i općinom Novo Sarajevo, realizirajući niz  okruglih stolova i panel diskusija. 2012. osnovano je i Vijeće mladih općine Stari grad sa misijom da postane krovna organizacija na području Općine Stari Grad Sarajevo koja predstavlja i zastupa interese mladih i omladinskih udruženja koristeći resurse udruženja članica Vijeća mladih. Zbog toga su ove dvije nevladine organizacije udružile svoje snage i stupile u partnerstvo oblikovano u skladu sa potrebama mladih ljudi te u skladu sa postojećim zakonima i politika u oblasti mladih nasilja a posebno Strategija za mlade općine Stari Grad Sarajevo (2012-2017) i Strategija protiv maloljetničkog prijestupništva Kantona Sarajevo. U školskom sistemu još uvijek ne postoji predmet seksualna edukacija i nasilje, tako da program vršnjačke edukacije pokušava da popuni prazninu u znanju mladih ljudi kada su u pitanju ove teme. S tim u vezi, u okviru ovog projekta među mladim ljudima iz šest osnovnih  škola sa područja općine Stari Grad Sarajevo će se sprovesti ciklus edukativnih prezentacija vršnjačke edukacije u cilju poboljšanja njihovog znanja o temama zdravih životnih stilova i dugoročnije gledano, smanjenja nasilja i nasilničkog ponašanja. Ovo posljednje je posebno značajno imajući u vidu evidentni porast nasilja među vršnjacima u Kantonu Sarajevo.

 U edukativni proces će se uključiti i ugroženi mladi i djeca iz Zavoda Mjedenica gdje će trenerski tim Asocijacije XY sprovesti niz radionica. Mladi ljudi će osim edukacija dobiti i edukativnu brošuru o navedenim temama koju će moći koristiti i dijeliti sa svojim vršnjacima. Istovremeno sa edukacijom mladih ljudi, biće implementirane i jednodnevne radionice sa pedagozima, nastavnicima te predstavnicima vijeća roditelja iz istih škola a koje će tematski obraditi niz problema i specifičnosti adolescencije, od bullyinga i ostalih oblika nasilja do značaja promocije zdravih stilova života kod mladih ljudi.  Metodologija implementacije projekta će biti usmjerena na interakciju, jačanje aktivizma ali prije svega će predstavljati kombinaciju uspješnih praksi i naučenih lekcija iz dosadašnjeg iskustva i rada oba projektna parnera u rješavanju problema nasilja među vršnjacima, promociji zdravih životnih stilova kod mladih s obzirom da će u sve projektne aktivnosti biti uključeni roditelji i nastavno osoblje. Sveobuhvatni cilj projekta: Mladi sa područja općine Stari Grad prakticiraju zdrave životne stilove i nenasilnu komunikaciju u rješavanju konflikata.

Specifični ciljevi:
1.     Povećati znanje i svijest mladih ljudi o prevenciji nasilja, maloljetničke delinkvencije i promocije zdravih životnih stilova u šest osnovnih škola sa područja općine Stari grad.

2.    Povećati pristup kvalitetnoj edukaciji o zdravim životnim stilovima i prevenciji nasilja i maloljetničke delinkvencije među ugroženim kategorijama djece i mladih ljudi u Zavodu Mjedenica.

3.    Ojačati kapacitet Vijeća mladih općine Stari grad u promociji zdravih životnih stilova i prevenciji nasilja i maloljetničke delinkvencije na području općine Stari grad Sarajevo.

4.    Unaprijediti podršku nastavnika i roditelja  programima prevencije nasilja i promocije zdravih stilova života na području općine Stari Grad Sarajevo.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS