Predstavljamo "Vodič za multidisciplinarnu saradnju u procesu rehabilitacije, resocijalizacije, reintegracije i repatrijacije žrtava trgovine ljudima u BiH"

Od jula 2014. godine, Asocijacija XY provodi projekt „Međusektorska saradnja u cilju unapređenja procedura za proaktivnu zaštitu žrtava trgovine ljudima", koji finansira Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini.  Projektne aktivnosti u značajnoj mjeri unapređuju mehanizme zaštite žrtava trgovine ljudima, pružajući smjernice o tome kako i pomoću kojih mehanizama pružiti najkvalitetniji mogući odgovor na problem trgovine ljudima.

Aktivnosti na projektu "Međusektorska saradnja u cilju unapređenja procedura za proaktivnu zaštitu žrtava trgovine ljudima” svojevrstan su nastavak aktivnosti, koje su realizirane kroz prethodne projekte. Tokom prethodnih projektnih faza, a u cilju jačanja referalnih mehanizama, kreirani su sljedeće dokumenti za pružanje usluga žrtvama trgovine ljudima:

· Smjernice za postupanje centara za socijalni rad sa žrtvama trgovine ljudima (2010.)

· Smjernice za regionalne monitoring timove u tretmanu žrtava trgovine ljudima (2011.)

· Smjernice za postupanje centara za mentalno zdravlje sa žrtvama trgovine ljudima (2013.)

Postojeći dokumenti daju jasne smjernice za pružanje usluga u domenu institucija kojima su namijenjene, no analizom postojećih dokumenata i procedura, uočena je potreba za kreiranjem Vodiča koji će poslužiti kao platforma za multidisciplinarni pristup u pružanju kvalitetnih i sveobuhvatnih usluga žrtvama trgovine ljudima sa posebnim fokusom na korištenje individualnog plana koji sam po sebi zahtijeva ovaj vid saradnje.

Iako svi relevantni dokumenti na nivou BiH predviđaju i predlažu upotrebu individualnog plana u radu sa žrtvama trgovine ljudima, nedostatak informacija, vodiča, smjernica i drugih informativno-edukativnih materijala, spriječava profesionalce da koriste ovaj plan u svome radu. Upravo zbog toga, radna grupa koju su imenovale relevantne institucije u BiH prepoznala je značaj ovog Vodiča, te tokom 2014. i 2015. godine aktivno radila na njegovoj izradi, a fokus je stavljen na multidisciplinarni pristup i individualni plan kao platformu za pružanje visokokvalitetnih i sveobuhvatnih usluga žrtvama trgovine ljudima.

Pored pomenutih razloga, odabranim sadržajima Vodiča želimo ohrabriti stručni dijalog i potaći razvoj tj. unapređenje modela multidisciplinarne saradnje i pristupa rješavanju problema na nivou regionalnih monitoring timova. Ovo podrazumijeva razvoj minimalnih standarda kvaliteta pružanja direktne asistencije žrtvama trgovine ljudima u domenu osiguranja pravne pomoći, smještaja, psiho-socijalne zaštite, medicinske zaštite, obrazovanja, obuke za posao, prekvalifikacije i dr.

Sigurni smo da svi uključeni u aktivnosti suzbijanja trgovine ljudima, u bilo kojem kontekstu, mogu pronaći korisne informacije unutar ovog Vodiča, a nadamo se da će pružene informacije pomoći u formiranju jednistvenog odgovora na problem trgovine ljudima i pružanje najveće kvalitete u procesu rehabilitacije, resocijalizacije, reintegracije i repatrijacije u bilo kojem dijelu BiH, za bilo kojeg građanina BiH.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS