POZORIŠTE BEZ PREPREKA

„Pozorište bez prepreka" je zajednički projekt Asocijacije XY (glavni aplikant) i udruženja „Novis" (partner na projektu), koji se realizira u saradnji sa Opštinom Centar i Kamernim teatrom 55 u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD.

Cilj projekta je doprinos socijalnoj inkluziji slijepih i slabovidnih osoba kroz stvaranje ambijenta u kojem će ova populacija imati jednak pristup pozorišnim predstavama u Kamernom teatru 55 na području Opštine Centar.

Projektom se planira osposobiti Kamerni teatar 55 da primjenjuje audio deskripciju tokom izvođenja pozorišnih predstava. Audio deskripcija u pozorištu podrazumijeva prilagođavanje ponuđenog sadržaja u svrhu što kvalitetnijeg doživljaja predstave i stvaranja ravnopravnih preduslova za praćenje radnje predstave u odnosu na ostalu publiku.

Očekivani projektni rezultati su:

1.obezbijeđeni uslovi za pristup slijepim i slabovidnim licima pozorišnim predstavama na nivou Opštine Centar

2.obezbijeđeno izvođenje pozorišnog repertoara Kamernog teatra 55 za 2019. godinu koji uključuje kvalitetno praćenje predstava od strane slijepih i slabovidnih lica

3.obezbijeđena obavezna prilagodba repertoara za 2018/2022 za slijepa i slabovidna lica

4.osigurana vidljivost projektnih partnerstava i aktivnosti unapređenja socijalne uključenosti slijepih i slabovidnih lica na području Opštine Centar

Unaprijeđena infrastruktura Kamernog teatra 55, senzibilizacija njihovog osoblja prema potrebama slijepih i slabovidnih osoba i uspostavljena saradnja između slijepih i slabovidnih lica i Kamernog teatra 55 tokom realizacije projekta, direktno će uticati na održivost projekta.

Vrijeme trajanja projekta: 01. oktobar 2018. - 31. maj 2019.

Kontakt osoba za više informacija o projektu: Adisa Bajramović, projektni koordinator

Informacije o samom projektu ReLOaD:

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/regional-programme-on-local-democracy-in-the-western-balkans--re.html
                                                                                            
                           

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS