POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: PROVOĐENJE DESK ISTRAŽIVANJA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: Provođenje desk istraživanja

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE:Provođenje desk istraživanja

BROJ KONSULTANATA: 2 pozicije

LOKACIJA: Bosna i hercegovina

TRAJANJEANGAŽMANA:01.07.2021. – 01.09.2021.

SUPERVIZOR: FEĐA MEHMEDOVIĆ

ODJEL: ZDRAVLJE I ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI

PROJEKT: GLAS MLADIH, IZBOR MLADIH

DONATOR: IPPF European network

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: institut za populaciju i razvoj

UKRATKO O PROJEKTU:

Institut za populaciju i razvoj (pravni nasljednik Asocijacije XY) u saradnji sa IPPF EN i Noverna (Istraživačka agencija sa sjedištem u Grčkoj) provodi regionalno istraživanje kojim se nastoje identificirati i istražiti potrebe, izazove i poteškoće s kojima se suočavaju mladi ljudi, u smislu njihovog seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava tokom i zbog COVID-19. Također, ovo istraživanje ima za cilj identifikaciju mehanizama za suočavanje i pomoć mladima u traženju pomoći i mapiranje obećavajućih/pozitivnih praksi kao odgovor na potrebe seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih tokom C-19. Istraživanje se bazira na primjeni različitih istraživačkih i analitičkih metoda, što uključuje fokus grupe, intervjue, „osluškivanje" socijalnih mreža i korištenje upitnika za individualne intervjue. Intervjue planiramo provesti u saradnji sa ključnim institucijama i organizacijama koje se bave seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima, organizacijama koje provode programe sveobuhvatnog obrazovanja o seksualnosti, organizacije i institucije koje pružaju specijalizirane usluge žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Pored saradnje sa ključnim zdravstvenim institucijama, pružateljima zdravstvenih usluga i sl., važan glas i ulogu u ovom projektu koji implementira Institut imaju mladi, posebno oni koji su marginalizirani ili su u nepovoljnom položaju u odnosu na generalnu populaciju mladih. Njihovo direktno učešće u aktivnostima projekta osigurat će da resursi koji budu razvijeni, adekvatno odgovore na potrebe mladih, adresiraju najčešće prepreke u pristupu uslugama i unaprijede pristup informacijama i servisima u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Rezultati istraživanja poslužit će kao osnova za razvoj programa zagovaranja, razvoj kampanja i specifičnih preporuka za buduće politike koje će djelovati kao alat za promociju i zaštitu prava mladih i informisanje o promjeni zakona, politika i praksi.

OPISZADATKA:

Angažirani konsultanti će u okviru projektnog zadatka provesti Desk istraživanje o uticaju Covid-19 na pristup uslugama u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, mentalnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja. Angažirani konsultanti će shodno instrukcijama Instituta za populaciju i razvoj, pripremiti plan realizacije Desk istraživanja, provesti istraživanje te shodno preporukama projektnog tima, napraviti eventualne dopune izvještaja i razviti finalnu verziju izvještaja provedenog istraživanja.

OPIS ZADATKA I ODGOVORNOSTI:

·Učešće na online/telefonskim konsultacijama sa predstavnicima Instituta za populaciju i razvoj (IPD)

·Razviti plan izvođenja istraživanja

·Provesti Desk istraživanje

·Dostaviti izvještaj sa provedenog istraživanja

·Kontinuirana komunikacija sa projektnim osobljem Instituta za populaciju i razvoj

VREMENSKI PERIOD TRAJANJA UGOVORA: 01.07.2021. – 01.09.2021.

OUTPUTS/DELIVERABLES:

Sljedeći rezultati bi trebali biti isporučeni:

·Provedeno Desk istraživanje

·Dostavljen finalni izvještaj provedenog istraživanja

·Integrirane preporuke agencije Noverna u cilju unapređenja izvještaja

ISKUSTVO I KOMPETENCIJE:

·Sposobnost da postavi prioritete i plan, organizira poslovne zadatke u kompleksnim i dinamičnim okruženjima

·Iskustvo u planiranju i provođenju kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja

·Sposobnost pisanja izvještaja i kreiranja preporuka

·Snažne koordinacijske vještine

·Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine

·Dobro poznavanje i korištenje računara

SUPERVIZIJA

Konsultant će tokom realizacije zadataka biti superviziran od strane projektnog osoblja Instituta za populaciju i razvoj. Projektni supervizor će biti u redovnoj komunikaciji sa angažiranim konsultantom te pravovremeno dostaviti eventualne instrukcije ili preporuke, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata projektnog zadatka.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS