POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: PROVOĐENJE DESK ISTRAŽIVANJA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: Provođenje desk istraživanja

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE:Provođenje desk istraživanja

BROJ KONSULTANATA: 2 pozicije

LOKACIJA: Bosna i hercegovina

TRAJANJEANGAŽMANA:01.07.2021. – 01.09.2021.

SUPERVIZOR: FEĐA MEHMEDOVIĆ

ODJEL: ZDRAVLJE I ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI

PROJEKT: GLAS MLADIH, IZBOR MLADIH

DONATOR: IPPF European network

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: institut za populaciju i razvoj

UKRATKO O PROJEKTU:

Institut za populaciju i razvoj (pravni nasljednik Asocijacije XY) u saradnji sa IPPF EN i Noverna (Istraživačka agencija sa sjedištem u Grčkoj) provodi regionalno istraživanje kojim se nastoje identificirati i istražiti potrebe, izazove i poteškoće s kojima se suočavaju mladi ljudi, u smislu njihovog seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava tokom i zbog COVID-19. Također, ovo istraživanje ima za cilj identifikaciju mehanizama za suočavanje i pomoć mladima u traženju pomoći i mapiranje obećavajućih/pozitivnih praksi kao odgovor na potrebe seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih tokom C-19. Istraživanje se bazira na primjeni različitih istraživačkih i analitičkih metoda, što uključuje fokus grupe, intervjue, „osluškivanje" socijalnih mreža i korištenje upitnika za individualne intervjue. Intervjue planiramo provesti u saradnji sa ključnim institucijama i organizacijama koje se bave seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima, organizacijama koje provode programe sveobuhvatnog obrazovanja o seksualnosti, organizacije i institucije koje pružaju specijalizirane usluge žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Pored saradnje sa ključnim zdravstvenim institucijama, pružateljima zdravstvenih usluga i sl., važan glas i ulogu u ovom projektu koji implementira Institut imaju mladi, posebno oni koji su marginalizirani ili su u nepovoljnom položaju u odnosu na generalnu populaciju mladih. Njihovo direktno učešće u aktivnostima projekta osigurat će da resursi koji budu razvijeni, adekvatno odgovore na potrebe mladih, adresiraju najčešće prepreke u pristupu uslugama i unaprijede pristup informacijama i servisima u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Rezultati istraživanja poslužit će kao osnova za razvoj programa zagovaranja, razvoj kampanja i specifičnih preporuka za buduće politike koje će djelovati kao alat za promociju i zaštitu prava mladih i informisanje o promjeni zakona, politika i praksi.

OPISZADATKA:

Angažirani konsultanti će u okviru projektnog zadatka provesti Desk istraživanje o uticaju Covid-19 na pristup uslugama u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, mentalnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja. Angažirani konsultanti će shodno instrukcijama Instituta za populaciju i razvoj, pripremiti plan realizacije Desk istraživanja, provesti istraživanje te shodno preporukama projektnog tima, napraviti eventualne dopune izvještaja i razviti finalnu verziju izvještaja provedenog istraživanja.

OPIS ZADATKA I ODGOVORNOSTI:

·Učešće na online/telefonskim konsultacijama sa predstavnicima Instituta za populaciju i razvoj (IPD)

·Razviti plan izvođenja istraživanja

·Provesti Desk istraživanje

·Dostaviti izvještaj sa provedenog istraživanja

·Kontinuirana komunikacija sa projektnim osobljem Instituta za populaciju i razvoj

VREMENSKI PERIOD TRAJANJA UGOVORA: 01.07.2021. – 01.09.2021.

OUTPUTS/DELIVERABLES:

Sljedeći rezultati bi trebali biti isporučeni:

·Provedeno Desk istraživanje

·Dostavljen finalni izvještaj provedenog istraživanja

·Integrirane preporuke agencije Noverna u cilju unapređenja izvještaja

ISKUSTVO I KOMPETENCIJE:

·Sposobnost da postavi prioritete i plan, organizira poslovne zadatke u kompleksnim i dinamičnim okruženjima

·Iskustvo u planiranju i provođenju kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja

·Sposobnost pisanja izvještaja i kreiranja preporuka

·Snažne koordinacijske vještine

·Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine

·Dobro poznavanje i korištenje računara

SUPERVIZIJA

Konsultant će tokom realizacije zadataka biti superviziran od strane projektnog osoblja Instituta za populaciju i razvoj. Projektni supervizor će biti u redovnoj komunikaciji sa angažiranim konsultantom te pravovremeno dostaviti eventualne instrukcije ili preporuke, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata projektnog zadatka.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS