Poziv za prijavu nevladinih organizacija za učešće u projektu Sveobuhvatni pristupi uključivanja mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i HercegoviniAsocijacija XY sa sjedištem u Sarajevu i kancelarijom u Banjaluci započela je novo partnerstvo sa CARE Balkans (BiH),Perpetuum Mobile (Banja Luka) i Snaga Mladih (Mostar) usmjereno na jačanje kapaciteta omladinskih organizacija u realizaciji sveobuhvatnih programa prevencije nasilja u četiri lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Partnerstvo će trajati do 31.12.2018. godine, sa mogućnosti produženja u narednom periodu. Projekat je podržan od strane UN Women ureda u Bosni i Hercegovini, a ciljnu grupu čini preko 1.000 mladih koji će biti obuhvaćeni edukativnim radionicama i ciljanim kampanjama.

Projekat će se sprovoditi u 4 regije:

·Istočno Sarajevo

·Srednjobosanski kanton

·Kanton 10

·Bijeljina

Ovo partnerstvo predstavlja nastavak prethodne saradnje Asocijacije XY, UN WOMEN, CARE-a i partnerskih organizacija Snaga Mladih i Perpetuum Mobile sa ciljem proširivanja i bliže saradnje sa omladinskim NVO, ministarstvima obrazovanja i entitetskim gender centrima u implementaciji programa za mlade ljude i sa posebnim fokusom na bliži rad sa marginalizovanim mladićima u srednjim školama i van njih. Projekat će promovisati pozitivne maskulinitete i inovativne pristupe razvoja mladih za rad sa mladima za vrijeme kritičnog perioda adolescencije kako u formalnom obrazovnom sistemu tako i kroz rad sa mladima u zajednici. Prethodna istraživanja o mladim ljudima sprovedena od strane CARE International-a, Asocijacije XY, Snage mladih i Perpetuum Mobile su istakla nedostatak znanja i vještina kod velikog broja mladih ljudi u smislu rješavanja problema nasilja u njihovim životima.

Program će osnažiti kapacitete organizacija putem obuka edukatora, istraživača, volontera, uposlenika i omladinskih radnika. Učešćem u ovom projektu, omladinske nevladine organizacije će u periodu januar 2017. - decembar 2018. učestvovati u realizaciji sveobuhvatnog programa prevencije nasilja u svojim lokalnim zajednicama, dok će mentorske organizacije (Asocijacija XY, Perpetuum Mobile i Snaga mladih) u saradnji sa CARE Balkan supervizirati njihov rad i biti posvećene razvoju kapaciteta i postizanju veće prepoznatljivosti odabranih organizacija za rad u svojim lokalnim zajednicama, ali i širom BiH.

Projekat će također sarađivati sa kantonalnim i entitetskim ministarstvima obrazovanja u razvoju i/ili poboljšanju učenja o životnim vještinama u školama kako bi što veći broj mladih ljudi usavršio te vještine i dostigao svoj potencijal. Kampanja za borbu protiv nasilja na državnom nivou će također biti razvijena u saradnji sa partnerima, korisnicima i ekspertima kako bi mladi ljudi saznali koje su alternative nasilju u rješavanju konflikata.

Bitnu kariku u širenju aktivnosti borbe protiv nasilja u Bosni i Hercegovini čine omladinske NVO. Ovim putem pozivamo zainteresovane omladinske organizacije sa područja Bijeljine, Istočnog Sarajeva, Srednjobosanskog Kantona i Kantona 10, a koje imaju istoriju djelovanja i rada sa mladima u trajanju od najmanje tri i više godina, da se prijave za učestvovanje u ovome inovativnom projektu.

Uslov za prijavu: omladinske organizacije moraju imati sjedište u jednoj od 4 regije definirane projektom (Istočno Sarajevo, Srednjobosanski kanton, Kanton 10 i Bijeljina).

Ukoliko ste zainteresirani za učešće u ovom projektu i određeni ste da ojačate kapacitete organizacije u provedbi sveobuhvatnih programa prevencije nasilja, potrebno je da pošaljete zahtjev za dostavu projektnog obrasca tj. obrasca za procjenu iskustva, motiviranosti i kapaciteta vaše organizacije nа аdrеsu: fmehmedovic@asocijacijaxy.org.

Svaka od omladinskih organizacija koja pošalje zahtjev za dostavu projektnog obrasca dobit će formular za prijavu.

Pоpunjеni fоrmulаr zа priјаvu zа učеšćе u rеаlizаciјi prојеktа prеvеnciје rоdnо zаsnоvаnоg nаsilја sа mlаdićima i djevojkama omladinske organizacije trebaju dostaviti еlеktrоnskim putеm nа аdrеsu: fmehmedovic@asocijacijaxy.org nајkаsniје dо 10. decembra 2016. gоdinеdo 12:00 časova.

Poziv je otvoren do 10.12.2016. godine do 12:00 časova!

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS