Podrška usavršavanju

Asocijacija XY uz podršku Populacijskog fonda Ujedinjenih Nacija  (UNFPA)  u periodu između 05.05. i 06.05.2014. u Resursnom centru Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo  organizuje metodološki  trening za nastavno osoblje svih osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo pod nazivom "Zdravlje i zdravi životni stilovi adolescenata”.

Organizacija treninga za nastavnike osnovnih škola predstavlja podršku Asocijacije XY i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS nastavnom osoblju u cilju efikasnije, efektivnije i kvalitetnije realizacije nastave predmeta 'Zdravi životni stilovi'. Obezbjeđujući prisustvo autora pomenutog predmeta, učesnicima se nudi mogućnost da na interaktivan i dinamičan način analiziraju sadržaje novog predmeta te dobiju relevantne informacije u kontekstu sprovođenja nastave bazirano na modelima usvajanja životnih vještina i efikasnijeg postizanja obrazovnih, odgojnih i funkcionalnih ciljeva  planiranih nastavnim planom i programom. Obzirom da će treningu prisustvovati nastavnici uključeni u realizaciju nastave predmeta 'Zdravi životni stilovi', njihova dosadašnja iskustva će biti iskorištena za dobijanje povratnih informacija o potrebama nastavnog osoblja, preprekama sa kojima su se susretali tokom izvođenja nastave te neophodnim resursima koji su potrebni nastavnom osoblju za kvalitetnije sprovođena nastave pomenutog predmeta. 

Ovo je prvi u nizu od 8 dvodnevnih treninga koji Asocijacija XY zajedno sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS namjerava realizovati u narednom periodu.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS