Podrška primjeni koordinirane brige u mentalnom zdravlju (pregled aktivnosti u 2015.godini)

Jedan od očekivanih ishoda Projekta mentalnog zdravlja u BiH služi poboljšanju kvaliteta usluga koje su pružene osobama sa mentalnim poremećajima i onima kod kojih postoji rizik od razvoja problema i poremećaja mentalnog zdravlja. Pristup koordinirane brige predstavljen je u Fazi I Projekta mentalnog zdravlja u BiH kao nova usluga namijenjena za najosjetljivije grupe korisnika – osobe sa teškim mentalnim poremećajima i višestrukim potrebama. Projekat je u Fazi II nastavio da podržava dalju integraciju i održivost ove usluge u svakodnevnoj praksi centara za mentalno zdravlje kroz praćenje primjene (follow up) i podršku primjene ove intervencije na radnom mjestu.U 2015. godini u okviru koordinirane brige urađen je niz aktivnosti kako bi se dodatno podržala njena primjena. Dodatna edukacija za novootvorene centre za mentalno zdravlje i profesionalce koji nisu prošli edukaciju iz koordinirane brige održana je u maju 2015. godine. U periodu od juna do septembra 2015. godine supervizori su posjetili 21 centar za mentalno zdravlje u okviru podrške primjeni koordinirane brige na radnom mjestu. Takođe, pripremljen je i radni materijal sa najboljim praksama primjene koordinirane brige u kojem su predstavljeni prikazi slučajeva iz 19 centara za mentalno zdravlje koji su prikupljeni u toku prvog ciklusa edukativno-supervizijskih radionica.

U septembru 2015. godine počeo je i drugi ciklus edukativno-supervizijskih radionica iz koordinirane brige. Do kraja decembra 2015. godine je održano deset dvodnevnih radionica i to u Konjicu, Trebinju, Bihaću, Tesliću, Lukavcu, Zenici, Vitezu, Sarajevu i dva puta u Bijeljini. Do kraja februara 2016. godine u okviru ovog ciklusa biće održane još tri radionice i to u Sarajevu i dvije u Banjaluci.

Na radionicama su predstavljeni rezultati evaluacije primjene koordinirane brige u centrima za mentalno zdravlje u BiH za 2014. godinu, a u supervizijskom dijelu centri za mentalno zdravlje prezentirali su svoje prikaze slučaja iz koordinirane brige. Pored redovnih supervizijskih aktivnosti, prof. dr. med. sc. Esmina Avdibegović i mr.sci. Nadežda Savjak u svojstvu edukatorica držale su predavanje na temu „Oporavak u koordiniranoj brizi". Na svakoj radionici učesnici su imali priliku čuti i primjer dobre prakse primjene koordinirane brige i mentalnog zdravlja u zajednici koji su prezentirali profesionalci centra za mentalno zdravlje iz Zenice.

Do sada je na II ciklusu edukativno-supervizijskih radionica iz koordinirane brige prisustvovalo preko 250 učesnika, članova multidisciplinarnih timova centara za mentalno zdravlje. 
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS