Podići na veći nivo kvalitet zaštite zdravlja djevojka i žena u vrijeme pandemije COVID-19!

Jačanjem partnerstva javnog i privatnog sektora omogućit će se bolja rasprostranjenost i veća dostupnost uslugama koje su od iznimnog značaja za očuvanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja adolescentica i žena, posebnu u vremenu krize koja je prouzrokovana pandemijom COVID-19.

U narednih devet mjeseci, Asocijacija XY uz podršku Gender centra FBIH  će putem istrživanja identificirati ključne prepreke u pristupu uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja u vrijeme pandemije COVID 19  u Federaciji BIH. Istraživanjem će se ponuditi i konkretne preporuke za unapređenje pristupa uslugama u kriznim javnozdravstvenim situacijama i na taj način će se osigurati kontinuirana zaštita seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena u FBIH.  Rezultati prvog istraživanja ovog tipa u BIH, će se  promovirati  među donosiocima odluka i zdravstvenim radnicima sa ciljem osiguranja  boljeg pristupa zdravstvenih usluga za djevojke i žene u FBIH u zdravstveno kriznim situacijama kao što je pandemija COVID-19.

Kriza uzrokovana pandemijom COVID-19 i postojeća ograničenja unutar zdravstvenog sistema otežavaju pristup informacijama i uslugama za djevojke i žene u obasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Kontinuiran pristup savjetovanju, modernim kontraceptivima i dijagnostici od suštinskog je značaja za adolescentkinje i žene a mjeseci otežanog pristupa ovim uslugama mogu ostaviti vrlo negativne posljedice po njihovo zdravlje. Dodatno, pandemija je uticala i na povećanu učestalost nasilja, a istovremeno otežala pristup uslugama koje su značajne za žrtve nasilja. 

Projekt je finansijski podržan iz sredstava FIGAP II programa.


Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA."

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS