POČEO JE II CIKLUS EDUKATIVNO-SUPERVIZIJSKIH RADIONICA IZ KOORDINIRANE BRIGE ZA PROFESIONALCE IZ CENTARA ZA MENTALNO ZDRAVLJE U BiH

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH, koji implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uz podršku Vlade Švicarske, realiziraju se aktivnosti predviđene Strategijom razvoja mentalnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Strategijom razvoja mentalnog zdravlja i Republici Srpskoj.

Jedan od očekivanih ishoda Projekta mentalnog zdravlja u BiH služi poboljšanju kvaliteta usluga koje su pružene osobama sa mentalnim poremećajima i onima kod kojih postoji rizik od razvoja problema i poremećaja mentalnog zdravlja.

Pristup koordinirane brige je predstavljen u Fazi I kao nova usluga namijenjena za najosjetljivije grupe korisnika – osobe sa teškim mentalnim poremećajima i višestrukim potrebama. Projekat podržava dalju integraciju i održivost ove usluge u svakodnevnoj praksi centara za mentalno zdravlje kroz niz aktivnosti kao što su: organiziranje dodatnih obuka, praćenje primjene (follow up) i podrška primjene ove intervencije na radnom mjestu. Ove aktivnosti će doprinijeti kontinuiranoj motivaciji za poboljšanje kvaliteta usluga i jačanje saradnje između korisnika i pružalaca usluga u zajednici.

Prošle sedmice počeo je drugi ciklus edukativno-supervizijskih radionica iz koordinirane brige. Održane su dvije dvodnevne radionice u Konjicu i Trebinju. Na radionici su predstavljeni rezultati evaluacije primjene koordinirane brige u centrima za mentalno zdravlje u BiH za 2014. godinu. U supervizijskom dijelu, centri za mentalno zdravlje prezentirali su svoje prikaze slučaja iz koordinirane brige. Pored redovnih supervizijskih aktivnosti, prof. dr. med. sc. Esmina Avdibegović održala je predavanje na temu „Oporavak u koordiniranoj brizi". Takođe, učesnici su imali priliku čuti i primjer dobre prakse primjene koordinirane brige i mentalnog zdravlja u zajednici koji su prezentirali profesionalci centra za mentalno zdravlje iz Zenice. Na radionici u Konjicu, prisutnim se obratio i pomoćnik federalnog ministra zdravstva dr. Goran Čerkez koji je sa učesnicima razgovarao o reformskim procesima u mentalnom zdravlju i značaju primjene koordinirane brige. U edukacijama učestvuju kompletni timovi iz svih centara za mentalno zdravlje iz Bosne i Hercegovine.

Tokom prvog ciklusa edukativno-supervizijskih radionica iz koordinirane brige u Bosni i Hercegovini, od novembra 2014. do februara 2015. godine, održano je 13 radionica na kojima je prisustvovalo 366 učesnika iz 71 centra za mentalno zdravlje, a tokom kojih je ostvareno 75 supervizija.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS