Parlamentarci i seksualno i reproduktivno zdravlje u BiH

Iskustvo Asocijacije XY u sprovođenju programa seksualnog i reproduktivnog zdravlja pokazalo je nedostatke odgovarajućeg legislativnog okvira, smjernica i kvalitetne komunikacije između nevladinih i vladinih institucija koji direktno utiču na kvalitet seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava ne samo mladih ljudi i ranjivih grupa nego i cjelokupnog stanovništva Bosne I Hercegovine.Jedan od razloga navedenog stanja, osim kulturološko-religijskih uticaja je slabo poznavanje tematike seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava od strane ključnih vladinih institucija što dovodi do nepropoznavanja i nepriznavanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava kao pitanja od važnosti za našu zemlju.

Prepoznajući navedenu prazninu koja onemogućava rješavanje pojedinih problema koji se odnose na ovu tematiku Asocijacija XY u 2003 godini, uz finansijsku podršku Populacijskog Fonda UN-a (UNFPA) i tehničku podršku Međunarodne Federacije za Planiranje porodice, Evropska mreža (IPPF EN) započinje projekta zagovaranja i lobiranja predstavnika zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini.

Sukladno programskim temama Asocijacija XY je uz podršku IPPF EN-a i u narednim godinama nastavila aktivnu saradnju sa članovima Parlamentarne grupe za populaciju i razvoj (PGPD) s ciljem podizanja svijesti zastupnika u Parlamentu i razvoja snažne političke i finansijske podrške seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima od strane relevantnih državnih institucija.


OPIS PROJEKTA

1. Doručak sa parlamentarcima"

Asocijacija XY je organizirala doručak sa članovima Parlamenta BiH i prestavnicima Federalnog Ministarstva zdravstva sa ciljem upoznavanja istih o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u BiH. Drugi cilj je bio uspostavljanje zajedničke suradnje parlamentaraca i Asocijacije XY koja omogućava zajedničko djelovanje u poboljšanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u BiH.

2. Radionica o seksualnom i reproduktivnom zdravlju za članove Parlamenta BiH

Radionica o seksualnom i reproduktivnom zdravlju za članove Parlamenta BiH je održana u Neumu u prvoj polovini 2004 godine. Učesnici su upoznati sa osnovama seksualnog i reproduktivnog zdravlja sa posebnim naglaskom na ulogu i značaju učešća parlamentaraca u poboljšanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u BiH.

3. Razvoj i distribucija informativnih biltena namjenjenih zastupnicima u parlamentu i drugih ključnim subjektima

U sklopu implementiranih projekata Asocijacija XY je razvila i distribuirala informativne biltene namijenjene prvenstveno donosiocima odluka. Bilteni obrađuju pitanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava iz perspektive Bosne i Hercegovine i tematski prate programske teme Asocijacije XY koje su postavljene sukladno programskim temama IPPF EN-a.

4. Unaprijeđenje aktivnosti članova Parlamentarne grupe za populaciju i razvoj u pitanjima koja se odnose na seksualno i reproduktivno zdravlje i prava

Tokom 2006. godine održani su tematski sastanci na kojima su prisustvovali članovi PGPD i na kojima se na interaktivan način diskutovalo o relevantnim temama iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

5. Sastanci i kontakti sa članovima Parlamentarne grupa za populaciju i razvoj

Osim specifično navedenih aktivnosti, Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY redovno održava kontakte i sastanke sa članovima PGPD radi razmjene relevantnih informacija i prezentacije situacije i rada asocijacije na terenu po pitanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava.

OSTVARENI REZULTATI

Održan uvodni „doručak sa parlamentarcima" na kojima je uspostavljena inicijalna saradnja / decembar 2003.
Održana radionica za zastupnike u Parlamentu o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima / februar 2004.
Regrutovani izastupnici u Parlamentu BIH za članstvo u Parlamentarnoj grupi za populaciju i razvoj / 8 članova
Uspostavljena Parlamentarna grupa za populaciju i razvoj BiH (PGPD) /oktobar 2003.
PGPD BIH primljena u članstvo Međuevropskog Parlamentarnog foruma za populaciju i razvoj (IEPFD) / april 2004.
Članovi Parlamentarne grupe za populaciju i razvoj BiH učestvovali u studijskim putovanjima i sastancima sa parlamentarcima Europe koji su organizovani od strane Asocijacije XY u Budimpešti, Tiblisi, Bangkok, Prag, Ženeva / 2004., 2006.g.
Razvijanje i distribucija informativno - edukativnog materijala u formi biltena namijenjen članovima Parlamentarne grupe za populaciju i razvoj BIH i drugim ključnim subjektima / kontinuirano od početka projekta
Održavanje redovnih tematskih sastanaka sa članovima Grupe za populaciju i razvoj BiH / kontinuirano od početka projekta
Parlamentarna grupa za populaciju i razvoj uz podršku Asocijacije XY i Međuevropskog Parlamentarnog Foruma za populaciju i razvoj, organizirala je Prvu Konferenciju Parlamentaraca Jugoistočne Evrope o populaciji i razvoju / april 2006.

Donatori: IPPF EN i UNFPA

Vrijeme implementacije 2003-2004

 

PREPORUKE

Bez obzira na dosadašnju uspješnu saradnju i zajednički implementirane aktivnosti od strane Asocijacije XY i PGPD, rad u polju zagovaranja sa donosiocima odluka predstavlja tek početak imajući u vidu potrebe i situaciju u BIH kada je u pitanju seksualno i reproduktivno zdravlje i prava.

Članstvo u PGPD je zasnovano na volonterskoj osnovi i mijenja se svake četiri godine, sukladno promjeni zastupnika u Parlamentu BiH, što zahtijeva kontinuirano održavanje treninga za članove Grupe.

Također je potrebno obogatiti informativno edukativni materijal kroz razvoj novih oblika istog i razvoj specifičnog materijala za regrutaciju članova Grupe. Dodatno, u suradnji sa članovima Grupe, potrebno je isplanirati zajedničke aktivnosti na godišnjoj osnovi i istima obilježiti relevantne datume koji se odnose na seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (npr.Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a).

„...Grupa je neformalnog tipa i otvorena za nove članove i sve one koji žele zajedno sa nama raditi na unaprijeđenju zdravog načina života, promociji jednakosti među polovima, smanjenju siromaštva u internacionalnom, regionalnom i lokalnom kontekstu. Ukratko, najvažniji cilj predstavljaju aktivnosti koje će dovesti do sprovođenja Milenijumskih ciljeva i Kairskog dokumenta iz 1994 godine..."

dr.Milorad Živković, predsjednik Parlamentarne grupe za populaciju i razvoj

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS