Ovakve edukacije imaju potencijal da zaštite djecu i mlade sa intelektualnim teškoćama od seksualnog iskorištavanja i nasilja

„Pričajmo zajedno o sigurnosti, zdravlju i odrastanju" je zajednički projekt Asocijacije XY i partnerske organizacije „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine", koji se realizira u sklopu projekta Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo - EMBRACE, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Generalni cilj projekta je sigurno i zdravije inkluzivno okruženje za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u Kantonu Sarajevo, a specifični jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da odgovore na zdravstveno-odgojne probleme odrastanja sa kojim se suočavaju djeca i mladi sa intelektualnim teškoćama i njihovi roditelji. Zbog toga je održan šestodnevni trening za edukatore i edukatorice, čime će biti ojačani kapaciteti korisničkih udruženja, čiji su korisnici djeca i mladi s intelektualnim teškoćama.

Prema riječima ekspertice u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava i edukatorice na treningu Dajane Cvjetković, edukacija je bazirana na međunarodno priznatom priručniku „Pričajmo zajedno...o odrastanju", koji sadrži sedam poglavlja i obuhvata teme poput brige o higijeni i higijenskim navikama, puberteta i higijenskih navika specifičnih za pubertet, sigurnosti djece sa intelektualnim teškoćama, socijalne inkluzije, prevencije seksualnog iskorištavanja djece i mladih sa intelektualnim teškoćama.

„Cilj nam je osnažiti učesnike i učesnice treninga da o osjetljivim ali veoma važnim temama odrastanja, higijene i seksualnog i reproduktivnog zdravlja djece i mladih sa intelektualnim teškoćama, razgovaraju sa roditeljima, profesionalnim osobljem u svojim udruženjima ali i svojim domovima. Učesnici i učesnice na ovaj način stiču znanja, vještine i dobivaju savjete o tome kako započeti, voditi i ponavljati razgovore o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, te na taj način doprinijeti kvalitetnijem i sigurnijem životu djece i mladih sa intelektualnim teškoćama, koji su jedna od najvulnerabilnijih društvenih skupina. Ovakve edukacije imaju potencijal da zaštite djecu i mlade od seksualnog iskorištavanja i nasilja, jer promovišu mehanizme individualne zaštite i uspostavljanja protektivnih pravila koja su od pomoći djeci, mladima, roditeljima i okruženju u kojem žive," pojasnila je Cvjetković.

Predsjednica udruženja „Život sa Down sindromom FBiH" Sevdija Kujović naglašava da je sadržaj treninga sublimirao vrlo važne teme, teme koje su primjenjive u svakodnevnom životu i od suštinske su važnosti za porodice koje imaju za člana dijete sa Down sindromom ili intelektualnim teškoćama.

„U društvu koje je puno predrasuda i nerazumijevanja, život za porodice koje imaju za člana osobu sa intelektualnim teškoćama je vrlo izazovan. Svi roditelji se suočavaju sa mnogobrojnim problemima kada su djeca u pitanju, a porodice koje imaju člana sa intelektualnim teškoćama imaju posebne izazove. Kako naučiti dijete sve ono što se kod ostale djece spontano dešava? Podučavanje u ovom slučaju mora biti planirano, svakodnevno i dugoročno sa jasnim ciljevima. Zato su nam potrebni edukacija i odgovori na pitanja kako da približimo određenu temu poput seksualnosti i zaštitu od zloupotrebe nasilja i zlostavljanja djece i mladih sa intelektualnim teškoćama. Edukacija je vrlo značajna za organizacije koje se bave ovim temama jer su osobe sa invaliditetom i roditelji okrenuti ka njima. Očekuju od udruženja da im pruže podršku u teškim životnim momentima," pojašnjava Kujović.

„Zbog toga mi moramo znati pružiti podršku toj porodici i mladoj osobi sa invaliditetom. Kada su u pitanju mala djeca, podrška podrazumijeva rad logopeda, edukatora, rehabilitatora, psihologa itd. Svi oni imaju svoje individualne programe koje su napravili u skladu sa stručnom procjenom, ali je jako važno da ti njihovi budući programi sadrže elemente ovoga treninga. Bitno je da je svaki logoped koji radi radi sa djecom u određenoj životnoj dobi i kada dijete inače uči o dijelovima tijela, bude upoznat sa temama o seksualnosti i odrastanju. Jako je važno da psiholog koji radi sa mladima, zna određene karakteristike osoba sa intelektualnim teškoćama i da može adekvatno odgovoriti i obraditi teme kao što je npr. sigurnost djece," kazala je Sevdija Kujović.

Predsjednica udruženja majki djecesaposebnim potrebama"Radost života" Hasena Brko, koja je prisustvovala edukaciji sa kćerkom Lejlom, kaže da će im objema trening znatno pomoći.

„Mi smo kao roditelji već dosta toga prošli, a neki od nas imaju i i tipičnu djecu u pubertetu. Teško je svakako. Sve novo što saznamo, makar bila samo jedna tema ili nova aktivnost, jako puno znači. Nadam se da će nam biti još lakše. Meni je drago jer smo moja Lejla i ja danas sa vama. Da ona sama čuje neke stvari. Ne samo da joj ja mogu reći. U našem timu je i socijalna radnica Mersiha koja je vrlo zainteresovana za teme koje se tiču porodice i njenog okruženja, i nadamo se da će nakon ove edukacije postati vrsna trenerica. Dobar smo tim koji će uzeti najbolje iz ove trening radionice," kaže Brko.

Galerija fotografija

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS