Održana press konferencija povodom prezentacije istraživanja Muškarci i primarna zdravstvena zaštita u FBiH

Muškarci i primarna zdravstvena zaštita u FBiH,naslov je istraživanja koje je implementirala Asocijacija XY, uz aktivno učešće u planiranju, sprovedbi i monitoringu Gender Centra FBiH, Ministrastva zdravstva FBiH, Ministrastva zdravstva KS, Doma zdravlja Kantona Sarajevo, Doma zdravlja Livno i aktivno učešće više od 60 zdravstvenih radnika_ca.

Na press konferenciji koja je održana povodom prezentacije rezultata istraživanja govorile su direktorica Gender Centra FBiH Ana Vuković, direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić i autorica istraživanja prof.dr. Aida Pilav.

Prema riječima direktorice Asocijacije XY Emine Osmanagić, iako ih zdravstveni sistem najčešće tretira kao homogenu grupu, muškarci i žene imaju različite potrebe i mogućnosti kada su u pitanju očuvanje zdravlja, pristup dijagnostici i pravovremenom otkrivanju i tretiranju različitih bolesti i stanja.

„Različite potrebe muškaraca i žena prema zdravstvenom sistemu zahtijevaju veća, kontinuirana i rodno senzitivna ulaganja, što u Bosni i Hercegovini do sada nije bio slučaj. Posljedica toga jeste nepostojanje potrebnih i kontinuiranih rodno senzitivnih analiza zdravlja, nedostatak ulaganja u rekonstrukcije zdravstvenih ustanova i uvođenje novih rodno i spolno specifičnih usluga, nedostatak studija koje bi identificirale faktore koji narušavaju zdravlje i odnose ciljanih populacija sa zdravstvenim sektorom. Sve to negativno utiče na interakcije koje se ostvaruju između zdravstvenog sektora i pomenutih populacija, a u cilju očuvanja zdravlja, promocije zdravlja i brige o zdravlju" kazala je Osmanagić.

Istraživanje je provedeno u ambulantama obiteljske medicine u DZ Sarajevo i DZ Livno u periodu od juna do jula 2015. godine. U DZ Sarajevo ispitivanje je provedeno u 9 opštinskih domova zdravlja i 35 lokaliteta a istraživanje u Livnu je provedeno u centralnom objektu DZ.

Istovremeno je provedeno i anketno istraživanje među doktorima medicine u timovima porodične/obiteljske medicine, a vezano za njihovu percepciju zdravlja muškaraca i specifičnih potreba za zaštitu zdravlja muškaraca.

Prema riječima autorice istraživanja prof.dr. Aide Pilav, u patrijarhalnom društvu poput Bosne i Hercegovine, muškarac se idealizira kao hranitelj porodice, stub održivosti i sigurnosti porodice.

"U našem su društvu muškarci najčešće ti koji su prvi, alfa muškarci, snažni, robusni, ne može im biti ništa i oni su ti kojima rijetko nešto fali... U pitanju je kulturološka stereotipija koja može dosta da košta. Iz tog razloga, čak i kada zdravstveno stanje zahtjeva određene intervencije, muškarac se neće jednostavno odlučiti za posjetu ljekaru jer ne može napustiti posao, smatra da se s bolesti može izboriti sam ili se odluči da traži savjet supruge ili partnerice koja bez adekvatnog znanja neće sugerirati niti ohrabriti muškarca da potraži zdravstvenu pomoć, pregled ili tretman/njegu. Izostanak brige muškaraca o svom zdravlju u rizik dovodi i žene" kazala je Pilav te dodala kako su ljekari u Domovima zdravlja sretali muškarce s različitim problemima.

„Zanimljivo je da se 25 posto muškaraca plaši ljekara, a 20 posto njih misli da su manje bolesni od žena. Inače, muškarci najviše umiru od kardiovaskularnih bolesti, a poražavajuće je što jako kasno odlaze ljekaru", kazala je Aida Pilav, autorica istraživanja.

Od 311 ispitanih muškaraca u DZ KS-a, njih 130misle da su dobrog zdravstvenog stanja, a samo 18 da im je zdravstveno stanje loše. U Livnu, od 214 anketiranih, njih 89 misli da je dobrog, a šest muškaraca da su lošeg zdravstvenog stanja. Glavni faktori rizika za nastanak hroničnih problema su kardiovaskularna oboljenja, a posebno kod muškaraca srednje životne dobi.

"Rezultati ovog istraživanja potvrđuju kako se treba posvetiti uspostavljanju rodno zasnovanog okvira unutar zdravstvenog sektora u FBiH koji će omogućiti razvijanje posebno kreiranih usluga za muškarce i žene shodno njihovim potrebama i životnoj dobi, te kreiranje jasno artikulisane zdravstvene politike koja će biti posvećena muškom zdravlju", navela je dr. Pilav, dodavši kako je izuzetno bitno ustrajavanje na gender senzitivnim politikama koje moraju biti vidljive i u zdravstvenom sektoru.

Muškarce, poruka je ovog istraživanja, je stalno potrebno informirati o svim faktorima rizika bitnim za specifično zdravlje, a to se može raditi u okviru kampanja, te konkretnih preventivnih aktivnosti.

Finansijski podržano iz sredstava FIGAP programa

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-  2014), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 41/09). Program podržava grupa međunarodnih donatora koju čine vlade: Kraljevine Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA, Republike Austrije, koju predstavlja Ambasada Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije ADA, Velike Britanije, koju predstavlja Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije DFID i Švajcarske Konfederacije, koju predstavlja Švajcarska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SDC.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS