Održana edukacija iz koordinisane brige za profesionalce iz oblasti mentalnog zdravlja

Nakon obavljenog prvog ciklusa edukativno-supervizijskih radionica u Fazi II Projekta mentalnog zdravlja u BiH i evidentiranog većeg broja novozaposlenih radnika u centrima za zaštitu mentalnog zdravlja, kao i otvaranja novih centara, organizovana je dodatna edukacija iz koordinisane brige za sve koji je nisu prošli edukaciju u Fazi I. Trodnevna edukacija održana je u periodu od 26. do 28. maja 2015. godine u Tesliću, a obuhvatila je sve module i teme prema usvojenom Planu i programu za obuku iz koordinisane brige u mentalnom zdravlju. Edukatori su bili certifikovani treneri iz koordinisane brige: doc.dr. Halima Hadžikapetanović, spec. neuropsihijatar (CZM Zenica), Sanja Gidumović, diplomirana medicinska sestra (CZM Banja Luka), Sanja Durtka, diplomirani psiholog (CZM Prnjavor) i Nikolina Palameta, diplomirana socijalna radnica (CZM Mostar).

Na edukaciji su prisustvovala 62 profesionalca iz oblasti mentalnog zdravlja iz 30 centra: Sanski Most, Vogošća, Velika Kladuša, Maglaj, Kakanj, Tuzla, Vitez, Bihać, Odžak, Hadžići, Ilijaš, Bužim, Žepče, Gradačac, Orašje, Zenica, Livno, Novo Sarajevo, Prnjavor, Mrkonjić Grad, Srbac, Prijedor, Laktaši, Gradiška, Sokolac, Čelinac, Brčko, Trebinje, Novi Grad-Sarajevo i Modriča. U ime Projekta mentalnog zdravlja u BiH učesnike je pozdravila projektna liderica kojoj pripradaju aktivnosti iz koordinisane brige, dr. Biljana Lakić, koja je ujedno i jedna od autorica Priručnika iz koordinisane brige, te prim.dr. Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva.

Odziv pozvanih učesnika je bio značajno veći od očekivanog. Grupa je po sastavu bila heterogena: činili su je u najvećoj mjeri medicinske sestre/tehničari (50%), psiholozi (17,74%), socijalni radnici (9,68%), psihijatri (8,06%), doktori medicine (6,45%), kao i defektolozi, socijalni edukatori, okupacioni terapeuti, defektolog-logoped i specijalizant psihijatrije (1,61%).

Učesnici su bili izuzetno motivisana za rad, a iz obrađenih evaluacionih upitnika može se zaključiti da su edukaciju ocijenili veoma pozitivno, te da  je trening adekvatno odgovorio njihovim očekivanjima vezanim za konkretne zadatke kojim se bave ili treba da se bave (99,17%).

Cilj edukacije je bio da se profesionalci u mentalnom zdravlju obuče za primjenu pristupa koordinisane brige za korisnike sa multiplim i kompleksnim potrebama. Učesnici su na edukaciji dobili osnovne materijale za sveobuhvatnu procjenu potreba korisnika, procjenu rizika (opšti i specifični), izradu kriznog plana i plana brige i tretmana, te svaki centar je dobio Priručnik iz koordinisane brige, napisan u okviru Faze I Projekta mentalnog zdravlja u BiH.

Projekat mentalnog zdravlja u BiH implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS i uz podršku Vlade Švicarske.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS