Održan prvi ciklus edukacije za ljekare-(neuro)psihijatre iz kognitivno-bihevioralne terapije

U okviru projekta "Kognitivno-bihevioralne tehnike – potreba i primjena" koji provodi Udruženje specijalizanata i mladih psihijatara/neuropsihijatara i partnersko Udruženje „Domino" održan je prvi ciklus edukacije iz ove oblasti. Edukacija je održana početkom decembra 2015. godine u Banjaluci uz učešće od preko 30 psihijatara iz centara za mentalno zdravlje iz cijele Bosne i Hercegovine.

Ova aktivnost provodi se kroz Projekat mentalnog zdravlja u okviru ishoda 2 gdje se podržava jačanje kompetencija i vještina multidisciplinarnih timova za pružanje kvalitetnijih usluga u centrima za mentalno zdravlje u BiH kroz dodatne obuke u saradnji sa profesionalnim udruženjima.

Na edukaciji učesnici su imali priliku da sa licenciranim trenerima prođu i praktično vježbaju određene tehnike, koje od njih zahtjeva aktivno učešće u smislu praktične primjene. Pored edukacije svim učesnicima će biti dostupno i supervizijsko praćenje.

Primarni cilj ovog projekta je unaprijeđena funkcionalnost i smanjenje intenziteta simptoma kod korisnika usluga CMZ-ova pružanjem adekvatnije profesionalne pomoći korištenjem kognitivno-bihevioralnih tehnika, koje bi obezbijedili educirani profesionalci. Educirani profesionalci će tehnike naučene tokom ovog projekta primijeniti u svojim matičnim kućama i na taj način ojačati i poboljšati kvalitet života korisnika usluga u CMZ-ovima.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je od oktobra 2015. do aprila 2017.godine. U sklopu realizacije projekta planirano je izvođenje 3 dvodnevne radionice i jedna jednodnevna završna radionica sa 7 tematskih oblasti.

Ovaj projekat je podržan kroz shemu grantova za profesionalna udruženja u okviru ishoda 2 Projekta mentalnog zdravlja.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS