Odgovorno istraživačko novinarstvo u oblasti trgovine ljudima u Bosni i Hercegovni

Proaktivno, odgovorno, dokazima potkrijepljeno i na pravima zasnovano istraživačko novinarstvo je jedan od ključnih faktora za rasvjetljavanje slučajeva trgovine ljudima i za preventivno djelovanje u zajednici.

Na Jahorini, u periodu 09.-10.06.2015., Asocijacija XY je organizovala osnovnu dvodnevnu obuku za 23 novinara i novinarke iz cijele Bosne i Hercegovine. Zasluge za kreiranje programa obuke i samog treninga pripadaju Centru za istraživačko novinarstvo i njihovim trenerima i novinarima Azharu Kalamujiću i Mubareku Asaniju.

Program obuke je kreiran s ciljem zadovoljavanja potreba novinara i novinarki, identifikovanih kroz Analizu trenutnog nivoa svijesti novinara/ki o trgovini ljudima i pristupa izvještavanju o toj temi u Bosni i Hercegovini u 2014. godini.

Cilj treninga je  edukacija novinara/ki o modalitetima trgovine ljudima i njenim specifičnostima u cilju unapređenja istraživačkog novinarstva u oblasti trgovine ljudima u BiH, sa naglaskom na društvenu komponentu priča protkanu ljudskim pravima i preventivnim porukama.

Učesnici/e su imali/e priliku da usvoje znanja o pojmu trgovine ljudima, zakonskim okvirima, državnim mehanizmima, raspoloživim sredstvima i potencijalnim sagovornicima/ama. Dok su s druge strane imali priliku da unaprijede vještine istraživačkog novinarstva, usvoje trikove i načine prikupljanja podataka u bh. okruženju, a sve u cilju kvalitetnijeg izvještavanja o društveno važnim, ali i osjetljivim temama.

Obuka je implementirana kroz projekat „Pomoć Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine u provedbi Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2013-2015.", a na osnovu Ugovora o dodjeli sredstava sa ograničenim obimom između Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država – USAID i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS