Obuka za mlade spremne da načine promjene

Ajla, Neven, Alem, Darijan, Munib, Dina su samo neka od 20 imena mladih ljudi koji su 18.07.2013. u prostorijama MZ Babića Bašča u općini Stari Grad Sarajevo započeli sa trodnevnom obukom na temu  Zdravi stilovi života i zagovaranje koji se realizira u sklopu  Asocijacijinog projekta Prevencija nasilničkog ponašanja među mladima u općini Stari Grad kojeg finansira Evropska unija i Razvojni program Ujedinjenih nacija iz sredstava instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.
Ovo je druga od dvije planirane obuke. Prvoj obuci na istu temu, održanoj od 15.07. do 17.07.2013. prisustvovalo je 20 učesnika iz Sarajeva, iz različitih nevladinih organizacija koje okuplja Vijeće mladih općine Stari Grad Sarajevo.  Devadeset učesnika obuke dolaze iz različitih organizacija kao što su Asocijacija srednjoškolaca u BiH, Inicijativa mladih za ljudska prava, Fondacija CURE i dr. i svi oni su spremni da znanja koja steknu na ovoj obuci iskoriste u aktivnostima organizacija iz kojih dolaze.

Jedna od centralnih tema ovog treninga jeste  „Strategija za mlade i prioritetni problemi mladih u javnim politikama" . Kako bi mladima ponudili što veći broj odgovora na njihova pitanja, pružili primjere iz prakse,osposobili ih za rad u ovoj oblasti, treneri vršnjačke edukacije Asocijacije XY  u ova tri dana će pokušati odgovoriti na pitanja: Šta je zagovaranje? Ko i kako može zagovarati? Kako osigurati učešće mladih u procesu zagovaranja? i sl. Pored toga učesnici i treneri će zajedno analizirati javne politike i zastupljenost prioritetnih zdravstvenih pitanja mladih.

Ova obuka započela je sa osmijesima i međusobnim upoznavanjem. Sudeći po evaluacijama učesnika sa prethodne obuke osmijesi su ono što će učesnici ove obuke zadržati do njenog kraja  ali tome će se pridodati i osjećaj zadovoljstva zbog    stećenog znanja. Naredna aktivnost planirana na projektu je izrada brošure za mlade o prevenciji vršnjačkog nasilja.


Mišljenja izražena u ovom materijalu su mišljenja autora i kao takva ne odražavaju službene stavove Evropske unije niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Asocijacije XY.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS