Obavještenje o nabavci: Nabavka mobilijara, AV i računarske opreme za šest centara za mentalno zdravlje u BiH

Asocijacija XY

Broj nabavke: 177/15 PMZ

Datum: 14.10.2015.

Predmet: OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Odjeljak I: Ugovorni organ

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Asocijacija XY, Sarajevo

IDB/JIB: 4200622580008

Kontakt osoba: Irina Puvača

Telefon: 033/267-955

Fax: 033/262-266

E-mail: procurement@asocijacijaxy.org i i.puvaca@asocijacija.org

Odjeljak II: Predmet ugovora

II 1. Vrsta ugovora

Radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 3. Opis

LOT 1.– NABAVKA MOBILIJARA ZA POTREBE DNEVNOG CENTRA UG ZAJEDNO BANJA LUKA

LOT 2.– NABAVKA MOBILIJARA ZA POTREBE CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE BANJA LUKA

LOT 3.– NABAVKA MOBILIJARA ZA POTREBE CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE ORAŠJE

LOT 4.– NABAVKA MOBILIJARA ZA POTREBE CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE DOBOJ

LOT 5.– NABAVKA MOBILIJARA ZA POTREBE CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE ODŽAK

LOT 6.– NABAVKA MOBILIJARA ZA POTREBE CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE MAGLAJ

LOT 7.– NABAVKA AV I RAČUNARSKE OPREME

II 3a. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRNJN) 39000000-2

Odjeljak III: Postupak

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Zainteresovani ponuđači su dužni pisanim putem, lično, putem fax-a na broj 033/262-266 ili putem e-mail adrese: i.puvaca@asocijacijaxy.org predati zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije, sa posebnom naznakom na koji način će ugovorni organ ponuđaču dostaviti tendersku dokumentaciju.

III 4. Rok, adresa za prijem ponuda za učešće

Datum i vrijeme: 04.11.2015. do 11.00 sati

Adresa i mjesto: Asocijacija XY, Danijela Ozme br.12, 71.000 Sarajevo BiH

III 5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 04.11.2015. u 14.00 sati

Adresa i mjesto: Asocijacija XY, Danijela Ozme br.12, 71.000 Sarajevo BiH

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS