Obavještenje o nabavci: Adaptacija i sanacija objekata tri centra za mentalno zdravlje i dnevnog centra u BiH.

Asocijacija XY

Broj nabavke: 176/15 PMZ

Datum: 14.10.2015.

Predmet: OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Odjeljak I: Ugovorni organ

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Asocijacija XY, Sarajevo

IDB/JIB: 4200622580008

Kontakt osoba: Irina Puvača

Telefon: 033/267-955

Fax: 033/262-266

E-mail: procurement@asocijacijaxy.org i i.puvaca@asocijacija.org

Odjeljak II: Predmet ugovora

II 1. Vrsta ugovora

Radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 3. Opis

LOT 1. – ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA UG ZAJEDNO  BANJA LUKA OBJEKAT 2 cca 105 m²NKP (cca 155 m² BGP BEZ SUTERENA)

LOT 2. –  ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKTA CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE BANJA LUKA  OBJEKAT 1 cca 250 m² NKP (cca 295 m² BGP)

LOT 3. – ADAPTACIJA DIJELA DOMA ZDRAVLJA ODZAK ZA POTREBE CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE cca 320 m²  NKP

LOT 4. – ADAPTACIJA DIJELA DOMA ZDRAVLJA MAGLAJ ZA POTREBE CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE cca 220 m² NKP SA MINIMALNIM VANJSKIM UREĐENJEM cca 160 m²

II 3a. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRNJN) 45000000-7

Odjeljak III: Postupak

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Zainteresovani ponuđači su dužni pisanim putem, lično, putem fax-a na broj 033/262-266 ili putem e-mail adrese: i.puvaca@asocijacijaxy.org predati zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije, sa posebnom naznakom na koji način će ugovorni organ ponuđaču dostaviti tendersku dokumentaciju.

III 4. Rok, adresa za prijem ponuda za učešće

Datum i vrijeme: 04.11.2015. do 11.00 sati

Adresa i mjesto: Asocijacija XY, Danijela Ozme br.12, 71.000 Sarajevo BiH

III 5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 04.11.2015. u 12.00 sati

Adresa i mjesto: Asocijacija XY, Danijela Ozme br.12, 71.000 Sarajevo BiH

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS