Obavještenje o nabavci

Asocijacija XY

Broj nabavke: 170/16-PMZ II

Datum: 29.09.2016.

Predmet: OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Odjeljak I: Ugovorni organ

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Asocijacija XY, Sarajevo

IDB/JIB: 4200622580008

Kontakt osoba: Irina Puvača

Telefon: 033/267-955

Fax: 033/262-266

E-mail: procurement@asocijacijaxy.org i i.puvaca@asocijacija.org

Odjeljak II: Predmet ugovora

II 1. Vrsta ugovora

Nabavka i isporuka robe

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Opis

Nabavka bazičnih setova za okupacionu terapiju u mentalnom zdravlju.

Ponuđač treba da ponudi 100 bazičnih setova koji se sastoje od sredstava za rad i potrošnog materijala u skladu sa tehničkom specifikacijom.

II 3a. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRNJN) 43329000-5; 30194300-8

Odjeljak III: Postupak

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

300.000,00

III 3. Da li se zahtjeva garancija za ponudu

Da, 1% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom važenja ponude 90 (devedest) dana.

III 4. Da li se zahtjeva garancija za uredno izvršenje ugovora

Da, 10% od vrijednosti ugovora.

III 5. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 6. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Zainteresovani ponuđači su dužni pisanim putem, lično, putem fax-a na broj 033/262-266 ili putem e-mail adrese: i.puvaca@asocijacijaxy.org predati zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije, sa posebnom naznakom na koji način će ugovorni organ ponuđaču dostaviti tendersku dokumentaciju.

III 7. Rok, adresa za prijem ponuda za učešće

Datum i vrijeme: 27.10.2016., do 12.00 sati

Adresa i mjesto: Asocijacija XY, Danijela Ozme br. 12, 71.000 Sarajevo BiH

III 8. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme: 27.10.2016. u 13.00 sati

Adresa i mjesto: Asocijacija XY, Danijela Ozme br. 12, 71.000 Sarajevo BiH

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS