OBAVJEŠTENJE O IZMJENAMA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

Asocijacija XY

Broj nabavke: 31/15

Datum: 10.03.2015.

Predmet: OBAVJEŠTENJE O IZMJENAMA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

Asocijacija XY u okviru implementacije Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji provodi u partnerstvu sa Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a koji je finansiran od strane Vlade Švicarske objavljuje

            OBAVJEŠTENJE O IZMJENAMA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

u otvorenom postupku za nabavku usluga Procjene potreba za rekonstrukcijom i nabavkom potrebne kancelarijske opreme za šest (6) mentalnozdravstvenih ustanova, te obavljanje stručnog nadzora izvođenja građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova u tim ustanovama: broj 31/15 od dana 27.02.2015. godine. Obavještavamo da je došlo do izmjena Tenederske dokumentacije u tačkama 1; 5.2; i 6.7; 6,25; 6,28, i 7 C pod i.

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi na sljedeću adresu:

Asocijacija XY

Projekat mentalnog zdravlja u BiH

Danijela Ozme 12

71 000 Sarajevo

Rok za dostavljanje ponuda se prolongira do 23.03.2015. godine u 15 00h.

Ponude se otvaraju na adresi Danijela Ozme 12, 71 000 Sarajevo, 24.03.2015. u 9.00h u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati. Napominjemo da svaki prisutni predstavnik učesnika na tenderu mora imati potpisanu saglasnost/ovlaštenje za predstavljanje ponuđača.

Dokumentacija se dostavlja u zapečaćenoj koverti. Samo dokumentacija koja se dostavi do navedenog roka će biti razmatrana. Dokumentacija koja pristigne nakon utvrđenog roka neotvorena će se vratiti pošiljatelju. Tenderska dokumentacija se neće naplaćivati.

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na linku ispod.


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS