O nama

Asocijacija XY je vodeća neprofitna organizacija u Bosni i Hercegovini, koja brine o zdravlju građana i promoviše zdrave stilova života kroz inovativna, sistemska i održiva rješenja.  

Registrovana je 2001 godine i djeluje na području Bosne i Hercegovine. Asocijacija XY raspolaže sa četiri (4) ureda u Sarajevu i Banjaluci i timom od 21 uposlene osobe.

Asocijacija XY je jedina bh. organizacija koja je punopravna članica IPPF (International Planned Parenthood Federation), odnosno njene evropske mreže (IPPF EN) i djeluje u skladu sa evropskim standardima i principima.

Od svog osnivanja, Asocijacija XY je sprovela 96 projekata koji doprinose unaprijeđenju zdravlja, zdravih stilova života, svih građana BiH sa posebnim fokusom na mlade i marginalizirane grupe stanovništva koristeći savremene metode zagovaranja, mobilizacije i edukacije.

Svi programi Asocijacije XY se razvijaju na principima Teorije promjene postojećih međunarodnih modela, sa uključivanjem stakeholdera i na osnovuučenja u praksi. Asocijacija XY je u proteklih 16 godina kreirala više od 80 publikacija, uključujući priručnike, istraživanja, studije, nastavne planove i programe i politike i strategije u oblasti zdravlja.

Uspostavljena su strateška partnerstva sa vladinim institucijama, nevladinim i međunarodnim organizacijama.

Programi Asocijacije XY se sprovode kroz tri (3) ključna sektora:

  1. Zdravlje i zdravi stilovi života
  2. Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava
  3. Mentalno zdravlje

1. Zdravlje i zdravi stilovi života

Programi sektora Zdravlje i zdravi stilovi života Asocijacije XY posvećeni su unapređenju zdravlja mladih, sa fokusom na ranjive i marginalizirane grupe. Prevencija upotrebe i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, promocija fizičkih aktivnosti, prevencija nasilja i promocija nenasilne komunikacije, rodna ravnopravnost, razvoj psihosocijalnih vještina, inkluzija i promocija mentalnog zdravlja mladih, ključne su oblasti kojima se bavi ovaj sektor.

Programske intervencije koje se sprovode na nivou sektora zdravlje i zdravi stilovi života su:

o Jačanje psihosocijalnih kompetencija mladih ljudi

o Programi vršnjačke edukacije i vršnjačkog savjetovanja

o Programi razvoja vještina zagovaranja mladih i organizacija civilnog društva

o Edukacija nastavnika, roditelja i zdravstvenih profesionalaca

o Mobilizacija ključnih aktera u oblasti zdravlja

o Podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja zdravlja i promocija zdravih stilova života

Kontinuirano istražujući zdravstvene potrebe mladih te njihove stilove života, Asocijacija XY kreira prioritetne akcije. Tako se redovno sprovode aktivnosti koje uključuju mlade i mobiliziraju, učenike osnovnih i srednjih škola, nastavnike, pedagoge i druge profesionalce koji direktno rade sa adolescentima i mladim ljudima. Pored edukacije o zdravstvenim pitanjima, Asocijacija XY potiče mlade na aktivizam, volontiranje, pomoć ugroženim populacijama u našoj zemlji, te podiže stepen zdravstvene pismenosti mladih, što je važan preduslov u promociji i zaštiti zdravlja. Asocijacija XY učestvuje u izradi politika i drugih strateških dokumenata koji se odnose na zdravlje. Kroz aktivnosti zagovaranja, Asocijacija XY potiče sistemske promjene koje se tiču njihovog zdravlja, ali i servisa koji doprinose očuvanju i promociji zdravlja.

 

Nastavni predmet Zdravi životni stilovi od 5. do 9. razreda osnovne škole

Posebno dostignuće u okviru sektora predstavlja zagovaranje za uvođenje predmeta Zdravi životni stilovi u nastavne planove i programe osnovnih škola Kantona Sarajevo.

Naime, 2011., Asocijacija XY na osnovu identificiranih potreba korisnika,svojih strateških prioriteta i programa rada inicira razvoj školskog kurikuluma Zdravi životni stilovi i uspostavlja partnerstvo sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Uz njihovu podršku okuplja stručnjake koji su osmislili i kreirali nastavni plan i program, vodič za učenike i priručnik za nastavnike u oblasti zdravlja i zdravih životnih stilova. Radna grupa je odlučila da se predmet sastoji iz šest cjelina (zdrava ishrana, fizičke aktivnosti, prevencija upotrebe psihoaktivnih supstanci - duhan, alkohol i droge, prevencija nasilja, inkluzija i seksualno i reproduktivno zdravlje).

Kao rezultat intenzivnog dvogodišnjeg rada, u školskoj 2013/14 godine je za učenike od 5. do 9. razreda osnovne škole u Kantonu Sarajevu uveden novi predmet pod nazivom"Zdravi životni stilovi".

 

Resursni centar Asocijacije XY

Resursni centar Asocijacije XY uspostavljen je 2012. sa ciljem pružanja kontinuirane podrške nastavnicima, psiholozima, zdravstvenim radnicima, mladima, pedagozima, roditeljima i različitim profesionalcima koji rade sa mladima olakšavajući im pristup informacijama, zakonima, istraživanjima, edukaciji u oblasti zdravlja i zdravih stilova života.

Asocijacije XY kroz redovne aktivnosti svog Resursnog centra (izrada publikacija, sprovođenje obuka i zagovaračkih inicijativa) teži da unaprijedi kompetencije nastavnog osoblja i profesionalaca koji rade sa djecom i mladima u skladu sa lokalnim i međunarodnim standardima edukacije o zdravlju i zdravim stilovima života.

2. Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava

2004 godine, uz podršku Grada Sarajevo te projekta Sarajevo – zdravi grad, Asocijacija XY osniva prvo savjetovalište za seksualno i reproduktivno zdravlje u Bosni i Hercegovini namijenjeno mladim ljudima, njihovim roditeljima i profesionalcima koji rade sa mladima. Dvije godine kasnije, Asocijacija XY uspostavlja Prijateljski centar za zdravlje mladih (PCZM), jedinstven servis koji pruža kvalitetne, prijateljske i povjerljive usluge koje su prilagođene potrebama mladih ljudi.

Prijateljski centar za zdravlje mladih predstavlja mjesto za razgovor, razmjenu informacija, savjetovanje i medicinske preglede za mlade osobe u BiH. Pri pružanju usluga koristi se prijateljski pristup kojim se pokazuje poštovanje prema potrebama mladih ljudi, što ovaj centar čini posebnim.

U okviru Prijateljskog centra za zdravlje mladih XY djeluje Savjetovalište za mlade i Klinika XY koja pruža usluge ginekologije. Tim stručnjaka (ginekolozi, medicinska sestra i psiholog) koji pružaju usluge u okviru Prijateljskog centra senzibilizirani su za rad sa mladim ljudima, a posebno onim najranjivijim grupama.

Uspostavljen je i efikasan sistem upućivanja klijenata partnersku zdravstvenu ustanovu - J.U „Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo” i u Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu.

U periodu od 2001. do 2016., putem Prijateljskog centra za zdravlje mladih XY je pruženo 7000 medicinskih usluga i 40.000 usluga psihosocijalnog savjetovanja.

 

3. Mentalno zdravlje

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini (PMZ BiH) je započeo 2010 godine i predstavlja rezultat kontinuiranog opredjeljenja entitetskih ministarstava zdravstva za nastavkom reforme sektora mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini i omogućava sprovođenje strategija mentalnog zdravlja u oba entiteta (Federacija BiH i Republika Srpska) i Distriktu Brčko.

 

Projekt mentalnog zdravlja direktno oslikava i podržava strateški pristup u oblasti mentalnog zdravlja, pružajući na taj način odgovor mnogim izazovima reforme u ovoj oblasti, kao što je definirano u entitetskim strategijama za zaštitu i promociju mentalnog zdravlja. Krovni pristup i radni okvir, koji ima za cilj jačanje usluga mentalnog zdravlja u zajednici mijenjanjem sistema u krizi u sistem u kojem je naglasak na prevenciju i blagostanje, uspostavljen je tokom Faze I, kao nadogradnja prethodnih postignuća reforme mentalnog zdravlja u zemlji.

Projekat djeluje u tri različite, ali komplementarne, strateške oblasti:

1)Jačanje kapaciteta i mobilizacija aktera za upravljanje sistemom mentalnog zdravlja na nivou zajednice;

2)Poboljšanje pristupa i kvalitete usluga mentalnog zdravlja na nivou zajednice putem kontinuiranih edukacija zdravstvenih radnika;

3)Smanjenje diskriminacije osoba sa problemima mentalnog zdravlja zagovaranja, kampanja i grantiranja korisničkih udruženja i udruženja zdravstvenih profesionalaca

 

Projekat se provodi u cijeloj Bosni i Hercegovini, a svoj rad usmjerava na sve zajednice u kojima djeluju centri za mentalno zdravlje (CMZ). Korisnici projekta su profesionalci iz područja mentalnog zdravlja, koji prije svega djeluju na primarnom nivou zdravstvene zaštite i rade u 74 CMZ-u širom BiH. Krajnji korisnici projektnih aktivnosti su korisnici usluga mentalnog zdravlja, osobe sa mentalnim poremećajima odnosno problemima i njihove porodice, kao i osobe kojima prijeti opasnost od razvoja mentalnih poremećaja, te konačno šira populacija među kojom je potrebna promjena stava i ponašanja prema korisnicima usluga mentalnog zdravlja.

Osim profesionalaca iz područja mentalnog zdravlja i korisnika usluga mentalnog zdravlja, Asocijacija XY kroz projekt sarađuje sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjelom za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH, kao nosiocima strateške intervencije, zatim javnim zdravstvenim ustanovama, kao što su psihijatrijske bolnice i psihijatrijske klinike, psihijatrijska odjeljenja u općim bolnicama, entitetskim agencijama za akreditaciju, entitetskim zavodima/fondovima zdravstvenog osiguranja i udruženjima korisnika usluga mentalnog zdravlja iz cijele BiH.

Pored ovih direktnih korisnika projektnih aktivnosti, ostali zdravstveni radnici (posebno iz porodične medicine), kao i stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite i obrazovanja, a posebno iz centara za socijalni rad, spadaju u indirektne korisnike koji su uključeni u aktivnosti kroz intersektorsku i međusektorsku saradnju.

 


 

 


 


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS