Novih 12 miliona KM za 12 vladinih i nevladinih organizacija

Dana 19. jula 2013. godine, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je sve?ano potpisao dvoipogodišnji ugovor sa 12 vladinih i nevladinih partnera (IOM, Zavod za Javno Zdravstvo FBiH, Institut za Javno Zdravstvo RS, Partnerstvo za zdravlje, World Vision, UG Viktorija, Proi, Asocijacija Margina, AAA, Apoha, Poenta, Asocijacija XY) u ukupnom iznosu od 12 miliona KM. Ovim sredstvima ?e se osigurati nastavak podrške prevenciji, dijagnostici i lije?enju osoba oboljelih od AIDS-a sve do kraja 2015. godine, a akcenat ?e biti na  zaštiti populacije pod pove?anim rizikom.

Zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a , g?a. Zahira Virani, prilikom obra?anja  partnerima u provo?enju ovog programa izjavila je da  i ako je broj novo-dijagnosticiranih slu?ajeva HIV-a u BiH relativno mali (10-12 novih HIV-pozitivnih godišnje) i dalje se moraju zadržati fokusirane i kontinuirane intervencije namjenjene prevenciji širenja HIV-a unutar posebno vulnerabilnih i marginaliziranih populacija. ?injenice govore da je do sada u BiH zabilježeno 222 slu?aja HIV infekcije, dok je to u susjednim državama mnogostruko više (u  Hrvatskoj preko 1000 osoba a u Srbiji oko 2500), što nam, izme?u ostalog,  govori da su postoje?i programi prevencije u BiH veoma uspješni.

Prim. dr. Šerifa Godinjak, predsjedavaju?a Državnog koordinacijskog tijela za pra?enje programa HIV/AIDS-a i Tuberkuloze u BiH, obratila se prisutnima i u ime predsjedavaju?e Savjetodavnog odbora za borbu protiv HIV/AIDS-a u BiH, g?a. Denize Sarajli?-Magli? sa rije?ima da su upravo navedeni rezultati održanja niske prevalencije HIV-a u BiH rezultat ovog kvalitetnog programa koji se u BiH provodi od 2006-te godine do danas. Ministarstvo civilnih poslova BiH daje snažnu podršku ovim aktivnostima, te u saradnji sa entitetskim Ministarstvima zadravstva i Odjelom za zdravstvo Br?ko Distrikta uspješno provodi programske aktivnosti zacrtane u Strategiji za prevenciju i borbu protiv HIV/AIDS-a 2004 – 2009, kao i u novoj Stretagiji na odgovor za HIV/AIDS u BiH 2011 – 2016.Ove strateške dokumente kao i prate?e programe su prepoznali i visoko ocijenjenili zvani?nici komisije na nedavnom skupu o HIV/AIDS-u Briselu, te se nadamo da ?emo u periodu iza 2015-te godine imati i podršku Evropske unije u nastavku provo?enja ovako kvalitetnih programa, kojima je cilj održanje niske prevalencije HIV-a u BiH.

U naredne 2,5 godine, projekat ?e nastaviti sa  aktivnostima usmjerene ka prevenciji HIV-a sa fokusom na populacije pod pove?anim rizikom (injekcioni kosrisnici droga, seksulane radnice, muškarci koji imaju seks sa muškarcima, Romi, migranti i  zatvorenici).

Pristup na polju prevencije temeljit ?e se na principima smanjenja stepena štete, što obuhvata komunikaciju sa zajednicom, raznovrsne usluge tretmana lijekovima, usluge testiranja i savjetovanja, borba protiv stigme i diskriminacije kao i druge promotivne aktivnosti. Ovaj program svoju uspješnost najviše duguje izuzetnoj sinergiji promotivnih i preventivnih aktivnosti nevladinog i vladinog sektora u saradnji struke i posve?enosti zajedni?kom cilju o?uvanja zdravlja u BiH.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS