Novi projekat Asocijacije XY i EU : Rijetke bolesti u BiH

Novi projekat Asocijacije XY i EU „Rijetke bolesti u BiH"
Sarajevo, 29.01.2013

Asocijacija XY je u januaru 2013. godine započela sa provedbom  projekta „Doprinos jačanju organizacija civilnog društva u unapređenju položaja ljudi koji boluju od rijetkih bolesti u BiH".

U periodu realizacije projekta koji traje 24 mjeseca Asocijacija namjerava uspostaviti strateški okvir za unapređenje  zdravstvene zaštite ljudi koji boluju od rijetkih bolesti u BiH. Asocijacija će također raditi na  uvećavanju kapaciteta organizacija civilnog društva za partnerski dijalog sa organima vlasti za kreiranje i provedbu politika i programa iz oblasti zdravstvene zaštite.

Partneri Asocijacije XY pri implementaciji projekta su: Omladinska organizacija „Centar" Mrkonjić Grad, Helsinški komitet za ljudska prava Republike Srpske, Udruženje predstavnika stranih proizvođača lijekova u BiH i Koalicija udruga u zdravstvu Zagreb.

Očekivani rezultati projekta su:
•    Procjenjena situacija i kvaliteta života ljudi koji boluju od rijetkih bolesti u BiH;
•    Izrada strategija o rijetkim bolestima za Federaciju BiH i Republiku Srpsku;
•    Izgradnja kapaciteta članova mreže organizacija civilnog društva kroz set treninga;
•    Razmjena iskustava, ekspertize i dobrih praksi sa Koalicija udruga u zdravstvu Zagreb;
•    Razvoj strateških dokumenata članica mreže organizacija civilnog društva;
•    Provođenje javne kampanje u cilju povećanja svijesti građana BiH o rijetkim bolestima.

Asocijacija XY je nevladina i neprofitna organizacija koja je osnovana 2001. godine, i od tada aktivno radi u oblasti zdravlja, a sada prvi put i u oblasti rijetkih bolesti.  

Projekt finansira Europska unija u iznosu od 180.419,33 EUR u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2012).
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS