Novi početak za velike uspjehe

Ovaj projekat je najdirektnije usmjerene na borbu protiv maloljetničke delikvencije i vršnajčkog nasilja i njegova svrha je da osnaži ne samo kapacitete edukatora, onih koji rade sa mladima, već i omladinskih radnika kroz trening i razvoj pedagoških alata koji podržavaju mlade ljude za vrijeme važnog perioda tranzicije u zrelo doba. Projekat će također sarađivati sa kantonalnim i entitetskim ministarstvima obrazovanja i zdravlja u razvoju i/ili poboljšanju učenja o životnim vještinama u školama kako bi što veći broj mladih ljudi usavršio te vještine i dostigao svoj potencijal. U toku projekta će u saradnji sa partnerima, korisnicima i ekspertima biti implementirana i kampanja za borbu protiv nasilja na državnom kako bi mladi ljudi saznali koje su alternative nasilju u rješavanju konflikata

Ambasade Švajcarske je projekat vrijedan 1,4 miliona švajcarskih franaka (CHF) podržala u iznosu od 50% sredstava, a projekat su podržale i austrijska razvojna agencije, OAK Fondacija i CARE Njemačka – Luksemburg.

CARE International Balkan će u partnerstvu sa Asocijacijom XY (Sarajevo), Perpetuum Mobile (Banja Luka) i Snaga mladih (Mostar) realizovati projekat u 10 -15 gradova sa područja cijele BiH a ciljnu grupu čini preko 10.000 mladih, a fokus će biti na socijalno isključenim mladim osobama uključujući romsku populaciju.

Govoreći o značaju podizanja svijesti mladih o važnim temama koje ih se direktno dotiču, ciljevima i aktivnostima samog projekta novinarima su se obratili Joseph Guntern, direktor Ureda za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH, John Crownover, senior program advisor CARE International Balkans, Saša Petković, projektni menadžer u CARE International Balkans, i ispred nevladine organizacije Centar E8 iz Beograda Vojislav Arsić, režiser predstave „Muškarčine" koja je predstavljena isto večer u u Kamernom teatru 55 biti predstavljena sarajevskoj publici.

U toku projekta će u saradnji sa partnerima, korisnicima i ekspertima biti sprovedena i kampanja za borbu protiv nasilja na nacionalnom nivou, kako bi mladi ljudi saznali koje su alternative nasilju u rješavanju konflikata.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS