NJENO OGROMNO ISKUSTVO JE ORUŽJE U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Jedna od facilitatorica na ovom dvodnevnom treningu je i Prim. dr. Mersa Hadžisalihović spec. neuropsihijatar, uposlena u Centru za mentalno zdravlje (CMZ) Stari Grad još od 1989. te uključena u projekat Smjernica još u njegovoj prvoj fazi razvijanja.

Iskoristili smo priliku i razgovarali sa gospođom Hadžisalihović o njenim iskustvima u radu sa osobama žrtvama trgovine ljudima, trendovima, prevenciji i sl.

Imate ogromno i dugogodišnje iskustvo u radu na polju prevencije trgovine ljudima koje nosite iz CMZ-a. Koje su se promjene dogodile od 1989. kada ste počeli sa radom pa do danas?

Prije svega starosna dob žrtava trgovine ljudima, prostitucije i sl. biva sve niža. Moj rad u ovom polju me je recimo vremenom doveo do konkrentih škola koje pohađaju potencijalne žrtve trgovine ljudima. Ova zapažanja su me u različitim trenucima navela na inicijative koje su bile primjerena reakcija na ta zapažanja. Danas su to recimo aktivna i kontinuirana edukacija učenika i roditelja o radnom eksploatisanju, prostituciji, zloupotrebi psihoaktivnih supstanci i sl. Međutim, važno je naglasiti da svako od nas može postati žrtva.

Kako izgleda profil potencijalne žrtve danas?

On je uglavnom identičan profilu kojeg predstavlja Ministarstvo sigurnosti BiH a koji je opet predstavljen u Smjernicama za postupanje CMZ-a sa žrtvama trgovine ljudima. Radi se o djeci iz razrušenih porodica, djeci ovisnika, djeci čije su majke kleptomanke, zlostavljanoj djeci (radi se o različitim vidovima zlostavljanja), djeci sa evidentnim devijacijama u ponašanju.

Uključeni ste u ovaj projekat od samog početka, kakvo je Vaše viđenje ovakvog multisektorskog pristupa u rješavanju problema, koji su to benefiti?

Problem je prisutan i to niko ne poriće. Sa njim su upoznate sve institucije ali se u njegovom rješavanju treba ići i dalje, u škole, razgovarati sa učenicima i roditeljima jer trgovina ljudima nije samo seksualno eksploatisanje nego i prosjačenje, trgovina organima. To je posebno važno zbog društvenog konteksta u kojem živimo. Bez obzira na sve CMZ kao institucija se vrlo hrabro i vrlo dobro nosi sa tim.

Komunikacija je od velike važnosti jer mi sami u kontaktu sa našim pacijentima kroz običnu komunikaciju vrlo često možemo prepoznati „simptome" trgovine ljudima.

Svako do nas je dio lanca, jedna karika u prevenciji trgovine ljudima i svako od nas ima veliku odgovornost .

Koliko je važno da ovaj projekat koji se trenutno implementira samo na području Kantona Sarajevo i Istočnog Sarajeva replicira i nastavi implementirati u ostatku zemlje?

To vam je kao da imate petero djece gdje samo jednom od njih nešto omogućavate (nešto što pozitivno utjeće na to dijete) dok preostalo četvero djece zanemarujete. Lično smatram da je izuzetno važno implementirati projekat na području cijele BiH. Ujedno, bilo bi nužno da se kontinuirano edukuju jer svakog dana novi, mladi profesionalci dolaze u redove nas koji se borimo sa ovim problemom.

Već 16.09. i 17.09. gospođa Hadžisalihović ponovo je svoje ogromno znanje i iskustvo prenosila na nove učesnike sada već treće radionice u okviru projekta„Unaprjeđenje multisektorske saradnje u prevenciji i pružanju sveobuhvatnih usluga u oblasti trgovine ljudima u BiH" kojeg podržava Ambasada SAD-a u BiH.


AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS