MUŠKARCI I PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Potpisivanjem memoranduma o međusobnoj saradnji, krajem 2014. godine, Asocijacija XY i Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine započeli su saradnju na projektu „Muškarci i primarna zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine". Projekat će se implementirati u periodu januar – septembar 2015., na području cijele Federacije BiH.


Cilj projekta je prikupljanje podataka o zdravstvenim navikama muškaraca i faktorima koji utiču na njihov pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Na taj način će se poboljšati okvir za integraciju rodno specifičnih usluga za muškarce, ali i žene, u okviru sistema primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.

Projekat doprinosi ostvarenju Milenijumskog razvojnog cilja Unaprijeđenje jednakosti spolova i osnaživanje žena i Zakonu o ravnopravnosti spolova BiH, a također će direktno doprinijeti ostvarenju razvojnog cilja FIGAP programa: povećanju nivoa ravnopravnosti spolova u bh društvu, te rezultata FIGAP programa - 2. Institucije vlasti su osposobljene za provedbu aktivnosti GAP-a u svom djelokrugu rada i 3. Osnaženo partnerstvo između NVOa/drugih organizacija civilnog društva i institucija vlast za provedbu GAP-a, sa fokusom na krajnje korisnike (lokalni nivo vlasti). Projekt adresira prioritetnu oblast GAP-a – zdravlje, prevencija i zaštita kao i transferzalnu oblast o ulozi muškaraca.

Finansijski podržano iz sredstava FIGAP programa.

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 41/09). Program podržava grupa međunarodnih donatora koju čine vlade: Kraljevine Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA, Republike Austrije, koju predstavlja Ambasada Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije ADA, Velike Britanije, koju predstavlja Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije DFID i Švajcarske Konfederacije, koju predstavlja Švajcarska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SDC."

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS