Multisektorska saradnja u unaprjeđenju procedura za proaktivnu zaštitu osoba žrtava trgovine ljudima

Donator: Ambasada SAD-a u BiH

Trajanje projekta: avgust 2014.-maj 2015.

 

Kratak opis projekta:

Projektom će se nastaviti izgradnja uspješne saradnje između Asocijacije XY, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine odnosno Ureda državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i ilegelne migracije, centara za mentalno zdravlje, centara za socijalni rad i policije u Bosni i Hercegovini. Glavna svrha projekta je jačanje multisektorske saradnje u pružanju kvalitetnih i sveobuhvatnih zdravstvenih usluga za žrtve trgovine ljudima.

Ovaj projekat predstavlja nastavak uspješno realiziranog pilot projekta koji je bio fokusiran samo na područje sarajevske regije. Primjeri dobre prakse iz ranije realizovanog projekta će biti primjenjeni na tri nova regiona koja su pokrivena regionalnim monitoring timovima. Kako bi se ovo i ostvarilo u preostala tri bh regiona će biti organizovane edukativne radionice. Cilj ovih radionica jeste da ojačaju i obezbjede efektivnu saradnju regionalnih monitoring timova u pružanju usluga za žrtve trgovine ljudima. Zbog toga, efikasan referalni sistem će biti uspostavljen između centara za mentalno zdravlje, centara za socijalni rad i policije u Bosni i Hercegovini.

Dokumenti koji su prethodno razvijeni kroz USAID projekat će biti korišteni kao radni materijal te praktičan alat za unaprjeđenje sveobuhvatne pomoći za žrtve trgovine ljudima. Naredni projektni cilj je unaprjeđenje održivih programa i procedura za proaktivnu zaštitu žrtava trgovine ljudima u BiH. Shodno navedenom, Asocijacija XY zajedno sa Ministarstvom sigurnosti BiH će razviti dokument/alat za unaprjeđenje aktivnosti vezanih za reintegraciju osoba žrtava trgovine ljudima kao što su rehabilitacija, repatrijacija i socijalizacija. Kako bi se ovaj dokument i kreirao Asocijacija će u rad uključiti i profesionalce iz zdravstvenog sektora, Ministarstva sigurnosti BiH te nevladinog sektora.

Navedeni projekat će biti realizovan u periodu između mjeseca avgusta 2014. i maja 2015.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS