Multidisciplinarni pristup u pružanju sveobuhvatnih i kvalitetnih usluga žrtvama trgovine ljudima

Nakon 7 mjeseci intenzivnog rada, Asocijacija XY u saradnji sa ekspertnom grupom imenovanom na inicijativu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, finalizirala je „Vodič za multidisciplinarnu saradnju u procesu rehabilitacije, resocijalizacije, reintegracije i repatrijacije žrtava trgovine ljudima u BiH". Vodič je kreiran u okviru projekta „Međusektorska saradnja u cilju unapređenja procedura za proaktivnu zaštitu žrtava trgovine ljudima", koji finansira Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini. 

Vodič predstavlja svojevrsnu platformu za standardizaciju kvalitete i sveobuhvatnosti usluga koje se nude žrtvama trgovine ljudima. Sadržaj Vodiča upoznaje čitatelje sa općim principima na kojima se zasniva multidisciplinarni pristup u procesu rehabilitacije, resocijalizacije, repatrijacije i reintegracije žrtava trgovine ljudima. Također, kroz uvodno poglavlje Vodiča ponuđene su informacije o pojavi trgovine ljudima u BiH, domaćem i međunarodnom zakonodavnom okviru, te definirani institucionalni okviri za borbu protiv trgovine ljudima u našoj zemlji. Posebno je važan dio koji govori o postojećim referalnim sistemima, a što je posebno značajno za pojedince, organizacije i institucije koje su uključene u pružanje usluga žrtvama trgovine ljudima.

Drugi dio Vodiča nudi praktične smjernice za pružanje usluga žrtvama trgovine ljudima, a ono što je novitet u interpretacije ove oblasti jeste sistem monitoringa koji je integriran u ovo poglavlje. Ekspertna grupa je prepoznala potrebu uspostavljanja sistema praćenja individualnog napretka žrtve, kroz različite faze njenog oporavka i repatrijacije. Zbog toga je definiran sistem indikatora koje pružatelji usluga integriraju u individualni plan, a tim za monitoring, uključujući i pružatelje usluga na osnovu praćenja ostvarivanja definiranih indikatora, mogu detaljno nadgledati procese rehabilitacije, repatrijacije, resocijalizacije i reintegracije u različitim fazama. Na ovaj način moguće je pratiti progres kod žrtve trgovine ljudima, ali i u slučajevima da se indikatori ne ostvaruju u definiranom vremenu, prepoznati eventualni problem, te inicirati potrebne korekcije.

Individualni plan asistencije u elektronskoj formi dostupan je na zvaničnoj stranici Asocijacije XY. Također, kako bi olakšali i podržali sistem razmjene informacije i izvještavanja, Asocijacija XY u saradnji sa ekspertnim timom je dizajnirala i Izvještaj stručnog radnika, koji je također dostupan na istoj stranici.


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS