Monitoring javnih politika

Jadan od glavnih ciljeva projekta „Zajedničkim snagama za veću javnu odgovornost i jačanje civilnog društva" je obezbjediti učešće organizacija civilnog društva u kreiranju i monitoringu javnih politika te implementacije aktivnosti koji se odnose na zahtjeve za ispunjenje već preuzetih vladinih obaveza sa posebnim fokusom na Milenijumske razvojne ciljeve 3,4 i 5.

S tim u vezi, u proteklom projektnom period, Asocijacija XY je organizovala nekoliko radionica za članice mreže "Prijateljski centri za zdravlje mladih” sa temama: kreiranje javnih politika, budžet i budžetski mehanizmi te monitoring realizacije budžeta na svim nivoima vlasti u BiH.

Imajući u vidu napredak koji je ostvaren u jačanju kapaciteta civilnih organizacija u gore pomenutoj problematici, u periodu 2012.-2013. godine, planirana je i izrada dvogodišnjeg presijeka implementacije akcionog plana Strategije za unaprijeđenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Federaciji Bosne i Hercegovine kao uvod u kreiranju budućih planova za poboljšanje zdravstvenog sektora u BiH. Ova aktivnost je posebno značajna za Asocijaciju XY i njene partnere jer predstavlja prvi ozbiljniji pokušaj na polju monitoring javnih politika.

U prilogu vam predstavljamo dio izvještaja o radu Vlade FBiH-Ministarstvo zdravstva FBiH za 2011. godinu, urađenog od strane nevladine organizacije CCI-Centri  za promociju civilnog društva.

Zaključno sa 31.12.2011. godine, Ministarstvo je realizovalo 9 planiranih mjera, što čini 82% godišnjeg plana. Ministarstvo zdravstva je u prvoj mandatnoj godini (2007.g.) prethodnog saziva Federalne Vlade bilo najneefikasnije Ministarstvo po pitanju realizacije tada programiranih mjera sa (ne)uspjehom od tek 14%. Npr, tada su se u Progoramu rada ovog ministarstva nalazila 2 zakona i niti jedan nije utvrđen na sjednici Federalne vlade tokom 2007. godine, a prošle godine od 8 planiranih 6 je utvrđeno, uz jedan neplanirani i realizovani zakon.

Od 51 mjere koliko je realizovano na sjednicama Vlade po prijedlogu Ministarstva, 29% ili nominalno 15 mjera, imaju određenu vezi sa najznačajnijim problemima građana. Među njima izvojićemo tri zakona koji se ističu po svom značaju i sistemskoj vezi sa gorućim problemima građana u Federaciji BiH i to:

-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu;

-Zakon o liječništvu;

-Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva.

PREDLOŽENI I UTVRĐENI AKTI NA VLADI F BIH TOKOM 2011. GODINE

TIP AKTA

PLANIRANO PROGRAMOM

REALIZOVANO IZ PLANA

REALIZOVANO,A NEPLANIRANO

ZAKON

8

6

1

IZVJEŠTAJ

2

1

2

DRUGO

1

(+1)

0

INFORMACIJA

0

0

6

ODLUKA

1

1

15

PLAN

0

0

2

RJEŠENJE

0

0

15

STAV-MIŠLJENJE

0

0

1

ZAHTJEV

0

0

1

UKUPNO

11

8

+ 1(web)

43

 

Više informacija pogledajte na: http://www.cci.ba/monitoring/1/8/2.html

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS