Mladi se aktivno uključili u prevenciju nasilja na području Općine Novo Sarajevo

U okviru projekta „Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo", Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo i Asocijacija XY su organizovali šestodnevni trening vršnjačke edukacije za mlade od 18 do 25 godina sa područja Općine Novo Sarajevo.
Treninzi su održani u periodu od 20. do 25.07.2015. u prostorijama Centra za kulturnu i medijsku dekontaminaciju.

Vršnjačka edukacija je proces u kojem obučeni, mladi, iskusni i motivirani mladi ljudi provode niz planskih aktivnosti za ili sa svojim vršnjacima (osobama približne ili iste starosne dobi, socio-kulturnih prilika ili drugih karakteristika) u toku unaprijed određenog vremenskog perioda s ciljem prenošenja znanja, informacija i vještina. Cilj treninga vršnjačke edukacije bila je obuka mladih i zainteresovanih osoba koje će dalje u svom volonterskom angažmanu prenositi znanje putem prezentacija vršnjačke edukacije ili drugih adekvatnih aktivnosti.

Šestodnevni trening bio je baziran na međunarodno priznatoj metodologiji vršnjačke edukacije o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima koju je kreirao United Nations Population Fond (UNFPA) i omladinska mreža YPEER (http://www.unfpa.org), a odobrla International Planned Parenthood Federation  (IPPF). Asocijacija XY je za kreiranje vlastitog modula vršnjačke edukacije koristila pomenutu metodologiju, koncept izvođenja treninga, kreiranja vježbi uz usavršavanje i usvajanje vještina, ali je teme prilagodila potrebama mladih u BiH.

Trening je bio zasnovan na temi prevencije nasilja i maloljetničke delikvencije kroz prakticiranje zdravih stilova života i omladinskog aktivizma kao društveno prihvaćenih oblika ponašanja. Mladi su ovom obukom osposobljeni, kako u segmentu znanja, tako i vještina, da u početku uz nadzor, a poslije i samostalno provode programe vršnjačke edukacije u čemu će im od velike pomoći biti i priručnik koji će se kreirati unutar ovog projekta.

Trening su vodili treneri vršnjačke edukacije Asocijacije XY, koji su svoje desetogodišnje iskustvo podijelili sa vršnjacima koji tek treba da postanu dio mreže mladih Bosanaca i Hercegovaca, koji su aktivni u prevenciji nasilja i promociji zdravih stilova života.

Planirano je da u narednih 8 mjeseci obučeni mladi ljudi provode prezentacije u 8 osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo.
Projekat „Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo" se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV" kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS