LOD II/Adolescenti - prevencija vršnjačkog nasilja

Asocijacija XY još od 2008 godine implementira različite aktivnosti u cilju uspostavljanja pozitivnog ambijenta za multisektorski pristup u prevenciji nasilja među mladim ljudima.

Prve aktivnosti su sprovedene u saradnji sa osnovnim školama i Općinom Novo Sarajevo, gdje smo na okruglim stolovima i panel diskusijama zajedno sa učesnicima došli do ideja i zaključaka kako bi saradnja Asocijacije XY i ovih institucija na najbolji način odgovorila na sve veće potrebe za programima prevencije nasilja među mladima. U našem školskom sistemu još uvijek ne postoji predmet seksualna edukacija i nasilje, tako da program vršnjačke edukacije pokušava da popuni prazninu u znanju mladih ljudi kada su u pitanju ove teme. Vršnjačka edukacija kao vid neformalnog obrazovanja ima za cilj prenošenje znanja sa jednog mladog čovjeka na drugog. U ovoj metodologiji se koristi pozitivan vršnjački pritisak koji utiče da se mladi ponašaju pozitivno prema sebi i drugima.

S tim u vezi, u okviru ovog projekta među mladim ljudima iz četiri osnovne škole sa područja grada Sarajeva će se sprovesti sveobuhvatni program vršnjačke edukacije u cilju poboljšanja njihovih zdravih životnih stilova i dugoročnije gledano, smanjenja nasilja. Ovo posljednje je posebno značajno imajući u vidu evidentni porast nasilja među vršnjacima u Kantonu Sarajevo.  

Svrha projekta je da se učenici osmih razreda četiri (4) osnovne škole sa područja Grada Sarajeva educiraju o zdravim stilovima života i prevenciji nasilja. To će biti urađeno metodom vršnjačke edukacije, gdje će dobro obučeni mladi ljude prenijeti informacije i znanje na svoje vršnjake. Ovim projektom, četiri osnovne škole, ali i sarajevski tim edukatora vršnjaka će biti bogatiji za 64 nova edukatora koji imaju znanje i vještine neophodne da iste prenose na svoje vršnjake. Ova grupa mladih ljudi nakon završetka projekta će biti uključena u različite edukativne programe, kako u svojim školama, tako i u različitim projektima koje implementira Asocijacija XY. Istovremeno sa edukacijom mladih ljudi, biće implementirane i informativne sesije sa  pedagozima, nastavnicima te predstavnicima vijeća roditelja iz istih škola a koje će tematski biti obrađene problemima specifičnosti adolescencije, bullyinga i ostalih oblika nasilja među vršnjacima, značaj promocije zdravih stilova života kod mladih ljudi i uticaja istih na prevenciju nasilja. Metodologija implementacije projekta će biti usmjerena na multisektoralni pristup u rješavanju problema nasilja među vršnjacima, promociji zdravih životnih stilova kod mladih s obzirom da će u sve projektne aktivnosti biti uključeni roditelji, nastavnici  , lokalna zajednica i drugi zainteresovani subjekti. Multisektorskim  pristupom se može obezbjediti samoodrživost putem kontinuirane saradnje medju relevantnim institucijama te uključivanjem  mladih ljudi.

Saradnja Asocijacije XY sa predstavnicima škola ovim projektom dodatno biti unaprijeđena, čemu će doprinjeti redovna komunikacija . U svim programima neformalnog obrazovanja koje sprovodi, XY ima podršku od strane Kantonalnog ministarstva obrazovanja. Ovdje je važno pomenuti i činjenicu da je Asocijacija XY u maju 2011 godine otvorila resursni centar za profesionalce koji se bave radom sa mladima na pitanjima zdravlja i nasilja . Resursni centar ima za cilj da odgovori na potrebe nastavnika i pedagoga škola sa područja Kantona Sarajevo u kontekstu obezbjeđivanja edukativnih materijala, knjiga, priručnika i sl. U toku implementacije ovog projekta, ali i nakon njegovog završetka, nastavno i nenastavno osoblje imat će pristup najnovijoj literaturi koje se odnose na prevenciju nasilja i rad sa mladima u kontekstu promocije, zagovaranja i održavanja zdravih životnih stilova. U okviru projektnih aktivnosti nastavno osoblje, pedagozi i predstavnici vijeća roditelja kontinuirano će biti informirani o radu resursnog centra kao i o uslugama koje su putem njega dostupne.Primarna ciljna grupa projekta su mladi ljudi, učenici i učenice osnovnih škola, uzrasta od 12 do 14 godina. Ukupno 960 mladih ljudi će proći kompletan ciklus prezentacija vršnjačke edukacije. Ovom broju dodajemo i jednu drugu važnu činjenicu a to je da će pored učenika projektom biti obuhvaćeno i 60 nastavnika, pedagoga i predstavnika vijeća roditelja.

"Ovaj projekat se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II" kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoc (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo."
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS