Konkurs za posao

                                                                                                                                       

U skladu sa potrebama implementacije treće faze "Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini” koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i provodi Asocijacija XY, raspisuje se slijedeći

Konkurs

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:

                 1. PROJEKTNI/A SLUŽBENIK/SLUŽBENICA – (1 izvršilac/teljica, kancelarija u Banja Luci)

Asocijacija XY je nevladina organizacija čija je misija unapređenje i promocija zdravlja i zdravih stilova života građana i građanki Bosne i Hercegovine. Ima vodeću ulogu u organizaciji projektnih aktivnosti, osigurava koordinaciju svih aspekata Projekta mentalnog zdravlja i pruža administrativnu podršku i fasilitaciju na svim nivoima implementacije Projekta.

Opšti cilj Projekta mentalnog zdravlja je poboljšanje zdravlja i dobrobit osoba sa mentalnim problemima/poremećajima i osoba koje su u riziku od razvoja mentalnih poremećaja/problema kroz poboljšanje upravljanja u ustanovama mentalnog zdravlja, povećanje pristupa lica sa problemima mentalnog zdravlja kvalitetnim uslugama pruženim od strane kompetentnih stručnjaka za mentalno zdravlje, istovremeno se fokusirajući na smanjenje stigme i posljedične diskriminacije licima sa problemima mentalnog zdravlja od strane zdravstvenih radnika i opšte populacije.

Projektni/a službenik/ca će pružati podršku liderki Komponente 2 u upravljanju intervencijama Projekta, asistirati u efikasnoj implementaciji projektnih aktivnosti i nadgledati ostvarenje prema referentnim tačkama napretka (milestones) Projekta, kao i rokova i propratnih aktivnosti sa svim akterima po potrebi. Kandidat/kinja treba da ispuni sljedeće uslove:

·Univerzitetska diploma (psihologija, socijalni rad, zdravstveni studij ili druga srodna oblast društvenih nauka)

·Minimum 3 (tri) godine iskustva rada na međunarodnim projektima, po mogućnosti u oblasti mentalnog zdravlja i/ili reforme zdravstvenog sistema ili programa socijalne inkluzije u Bosni i Hercegovini;

·Iskustvo u planiranju, implementaciji i monitoringu provođenja razvojnih projekata usmjerenih na rezultat;

·Iskustvo u radu na projektnoj administraciji i u međunarodnom okruženju;

·Izvrsno poznavanje relevantnih IT programa i internet aplikacija;

·Odlično usmeno i pisano poznavanje engleskog jezika;

·Izvrsne sposobnosti prezentovanja i izvještavanja;

·Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine;

·Proaktivan pristup, strateška orijentisanost i komunikativnost;

·Spremnost na samostalan rad i rad u timu.

Očekivani period trajanja ugovora je do 28.2.2022. uz mogućnost produženja, sa obaveznim probnim radom od 3 mjeseca.

Detaljan opis posla se može preuzeti na web stranici www.asocijacijaxy.org

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju gore navedene uslove/kvalifikacije treba da dostave sljedeće dokumente:

  • Pismo namjere (na engleskom jeziku)
  • Curriculum Vitae (na engleskom jeziku)
  • Dokumente koji dokazuju navode iz CV-a
  • Reference

Navedene dokumente dostaviti lično ili poštom sa naznakom "Prijava na konkurs”.

Rok za prijavu je 13. 6. 2018. godine do 13:00h.

Kandidati/kinje odabrani/e za intervju će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja.

Asocijacija XY nije dužna obavijestiti sve kandidate o rezultatima selekcijskog procesa.

Asocijacija XY

Danijela Ozme 12

71 000 Sarajevo

Lokacija radnog mjesta: Banja Luka

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS