Konkurs

Asocijacija XY, sa sjedištem u Sarajevu i podružnicom u Banjaluci, objavljuje konkurs za poziciju

 

                I

1.        TRENER ZA JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE PRUŽAJU USLUGE DJECI I MLADIMA SA INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA I NJIHOVIM RODITELJIMA

(2 izvršioca)

u okviru projekta „Pričajmo zajedno o sigurnosti, zdravlju i odrastanju" kojeg u partnerstvu provode Asocijacija XY i udruženje „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine". Projekt se realizira u sklopu projekta Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo - EMBRACE, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Opšti cilj projekta je sigurno i zdravije inkluzivno okruženje za djecu i mlade  sa intelektualnim teškoćama u Kantonu Sarajevo, a specifični ojačati kapacitete organizacija civilnog društva da odgovore na zdravstveno-odgojne probleme odrastanja sa kojim se suočavaju djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju i njihovi roditelji. Planirana je edukacija roditelja/staratelja/osoblja organizacija civilnog društva iz oblasti seksualnosti, prevencije seksualnog nasilja i iskorištavanja djece i mladih s intelektualnim teškoćama. Edukacija će biti bazirana na međunarodno priznatoj metodologiji koja će obuhvatiti teme poput brige o higijeni i higijenskim navikama, sa fokusom na pubertet i higijenske navike specifične za pubertet, sigurnost djece sa razvojnim poteškoćama, socijalnu inkluziju, prevenciju seksualnog iskorištavanja djece i mladih sa intelektualnim teškoćama.

Vremenski period trajanja projekta: 16.07.2020. - 31.01.2021.

II

Pozicija: TRENER ZA JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE PRUŽAJU USLUGE DJECI I MLADIMA SA INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA I NJIHOVIM RODITELJIMA

Prijava na konkurs se može izvršiti pojedinačno ili u konsultanskom paru, s tim da u prijavi treba biti jasno naznačeno ko će tokom angažmana biti glavni konsultant.

Potrebne kvalifikacije i vještine:

 • Više od 5 godina iskustva u planiranju, organiziranju i provođenju obuka iz oblasti zdravstvenog odgoja, seksualnosti i sigurnosti za osobe sa invaliditetom, s posebnim fokusom na djecu i mlade s intelektualnim teškoćama
 • Iskustvo rada sa roditeljima/starateljima/odgajateljima djece i mladih s intelektualnim teškoćama kroz organizovanje i koordinaciju edukativnih aktivnosti
 • Razumijevanje tema iz oblasti obuhvaćenih treningom
 • Razumijevanje potreba zajednice osoba sa invaliditetom
 • Višegodišnje iskustvo u edukaciji u formalnom i neformalnom obrazovanju
 • Sposobnost da postavi prioritete i plan, organizira poslovne zadatke u kompleksnim i dinamičnim okruženjima
 • Sposobnost pisanja izvještaja i kreiranja preporuka
 • Snažne koordinacijske vještine
 • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine
 • Dobro poznavanje i korištenje računara

Detaljan opis posla za oglašene pozicije možete preuzeti ispod teksta.

Lokacija angažmana: Sarajevo

Kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove/kvalifikacije treba da dostave sljedeće dokumente:

Pismo namjere (na B/H/S jeziku)

Biografija (na B/H/S jeziku)

Dokumente koji dokazuju navode iz CV-a

Reference

Navedene dokumente dostaviti lično ili poštom sa naznakom "Prijava na konkurs” na adresu

Asocijacija XY

Danijela Ozme 12

71 000 Sarajevo     

 

Rok za prijavu je 28.09.2020. godine do 14:00h.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni u pisanoj formi ili u elektronskom formatu na sljedeću e-mail adresu: abajramovic@asocijacijaxy.org. Asocijacija XY će odgovoriti u pisanom ili elektronskom formatu, zavisno od formata dostavljenog upita, sa jasnom identifikacijom podnositelja zahtjeva za dodatnim pojašnjenjem.

Informisanje kandidata

Asocijacija XY neće informisati kandidate o prolasku tehničke evaluacije, kao ni ponuđače koji nisu odabrani kao izvršitelji posla. Asocijacija XY će omogućiti uvid ponuđačima u konačni rezultat, na upit ponuđača. U cilju transparentnosti procesa, Asocijacija XY će na upit ponuđača koji su prošli tehničku evaluaciju, dostaviti informacije o ostvarenim rezultatima tehničke evaluacije. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.


(Pričajmo zajedno o sigurnosti, zdravlju i odrastanju)

PROJEKTNI ZADATAK (ToR)

Projektni zadatak: Izvođenje treninga iz oblasti zdravstvenog odgoja, seksualnosti i sigurnosti za organizacije civilnog društva koje okupljaju i pružaju usluge djeci i mladima s intelektualnim teškoćama i njihovim roditeljima

Vremenski okvir projekta: 16.07.2020. - 31.01.2021.

Očekivani rezultati: Osoblje i članovi šest (6) organizacija civilnog društva imaju kapacitete da institucionalno i individualno doprinose rješavanju problema djece i mladih s intelektualnim teškoćamai njihovih roditelja koji se odnose na zdravstveni odgoj, seksualnost i sigurnost

1. Uvodne informacije

Asocijacija XY i partnersko udruženje „Život sa Down sindromom u Federaciji BiH" će u okviru projekta „Pričajmo zajedno o sigurnosti, zdravlju i odrastanju" realizirati participativnu obuku za predstavnike šest (6) organizacija civilnog društva koje okupljaju i pružaju usluge djeci i mladima s intelektualnim teškoćama i njihovim roditeljima. Šestodnevna obuka će ojačati individualne kapacitete svakog učesnika treninga da usvojeno znanje i vještine prenese u matičnu organizaciju. Obuka će biti realizirana u tri ciklusa i isti polaznici će proći inicijalnu obuku (dva dana), naprednu obuku (dva dana) i završnu obuku (dva dana), i na taj način proći kroz obrazovni proces u trajanju od 6 dana. Obuke su podijeljene u cikluse, kako bi se odgovorilo na potrebe pružaoca usluga i roditelja koji imaju ograničeno vrijeme i nemaju mogućnost učešća na obuci koja u kontinuitetu traje 6 dana.

Primjenom participativnog modela rada, koji u fokus učenja postavlja svakog pojedinačnog učesnika treninga, kroz direktnu interakciju trenera sa učesnicima, biće omogućeno jednako učešće svakog polaznika treninga i prilagodba sadržaja i pristupa individualnim obrazovnim potrebama učesnika.

Trening će sadržavati teorijski i praktični dio. Teorijski dio će osigurati učesnicima potrebne informacije kako bi participirali u metodološkom dijelu obuke i usvojili potrebne kompetencije za daljnji transfer znanja i vještina kroz svoj rad sa trenutnim i budućim korisnicima.

Teorijski i metodološki segmenti obuke adresirat će pitanja koja su istraživanjima i direktnim konsultacijama sa predstavnicima organizacija civilnog društva identificirane kao relevantne za odrastanje, sigurnost i socijalnu inkluziju djece sa razvojnim poteškoćama:

 • Podrška djetetu sa razvojnim poteškoćama da prepozna kojem dijelu životnog ciklusa pripada u odnosu na ostale i učenje o promjenama koje predstoje
 • Podrška djeci u razumijevanju poimanja intimnih dijelova tijela i fizičkih promjena koje se dešavaju tokom puberteta
 • Briga o higijeni i higijenskim navikama u školi, sa fokusom na pubertet i higijenske navike specifične za pubertet
 • Intimni i javni prostor - djeci i mladima sa razvojnim poteškoćama teško je razumjeti razliku između javnog i privatnog prostora, a ova metodološka sesija treba ojačati kapacitete polaznika da obučavaju roditelje i tako ih pripreme za rad sa djecom i mladima na ovu temu
 • Sigurnost djece sa razvojnim poteškoćama - metodološka obuka polaznika za primjenu alata koji uče djecu i mlade sa razvojnim poteškoćama kako da prepoznaju potencijalno rizične situacije i neprimjerena ponašanja kojima mogu biti izloženi i kako da reaguju u cilju zaštite vlastite sigurnosti
 • Donošenje odluka - metodološka obuka za primjenu alata koji pomaže roditeljima i djeci da nauče donositi odluke koje su u najboljem interesu djeteta sa razvojnim poteškoćama
 • Emocije i emocionalno zdravlje - interaktivna obuka o primjeni alata koji pomaže roditeljima i djeci sa razvojnim poteškoćama da razumiju emocije i emocionalna stanja te reaguju (prepoznavanje, regulacija, upravljanje i kontrola vlastitih emocija) na način koji je relevantan za očuvanje emocionalnog zdravlja
 • Odrastanje - metodološka obuka za primjenu alata koji pomažu djeci i mladima sa razvojnim poteškoćama da razumiju različite životne faze i društvene uloge koje su relevantne za različite uzraste. Ova sesija doprinosi jačanju zdravstvene pismenosti djece i mladih i razumijevanje zdravstvenih potreba koje prate različite faze odrastanja
 • Prevencija seksualnog iskorištavanja djece i mladih sa razvojnim poteškoćama - metodološka obuka o mjerama i direktnim intervencijama koje mogu doprinijeti prevenciji ali i pružanju relevantnih usluga u slučaju detekcije seksualnog iskorištavanja djece i mladih sa razvojnim poteškoćama
 • Socijalna inkluzija - interaktivna sesija o socio-ekološkom pristupu destigmatizacije djece i mladih sa razvojnim poteškoćama i njihovih roditelja i demistifikaciji njihovih specifičnih potreba, a u kontekstu razvoja inkluzivnog društva i eliminacije stavova i normi koji umanjuju stepen inkluzivnosti.

2. Cilj projekta

Sveobuhvatni cilj projekta

Sigurno i zdravije inkluzivno okruženje za djecu i mlade sa intelektualnim teškoćama u Kantonu Sarajevo.

Specifični cilj projekta

Ojačati kapacitete organizacija civilnog društva da odgovore na zdravstveno-odgojne probleme odrastanja sa kojim se suočavaju djeca i mladi sa intelektualnim teškoćama i njihovi roditelji.

3. Opis posla

Treneri se obavezuju da će sa Asocijacijom XY pripremiti plan rada obuke, a koji će sadržajima odgovoriti na specifičnepotrebe projekta i metodološke zahtjeve provođenja treninga jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zdravstvenog odgoja, seksualnosti i sigurnosti.

Zatim se obavezuju da će učestvovati u izradi prezentacija, radionica i drugih aktivnosti važnih za postizanje cilja obuke a to je 20 obučenih članova OCD da pružaju informacije o zaštiti zdravlja djece i mladih s intelektualnim teškoćama, sa fokusom na seksualnost i prevenciju seksualnog nasilja.

Angažovani konsultanti su obavezni:

·izraditi kratki izvještaj o inicijalnom sastanku sa projektnim osobljem i osvrtom na prihvaćenu metodologiju

·početni izvještaj koji potvrđuje razumijevanje opisa posla i prikazuje metodologiju koja će osigurati postizanje očekivanih rezultata definiranih opisom posla. Uz početni izvještaj, potrebno je dostaviti finalni operativni i finansijski plan sa prikazom pojedinačnih rezultata

·dostaviti finalni izvještaj.

4. Ekspertiza

Angažovani treneri posjeduju višegodišnje iskustvo uvođenju treninga iz oblasti zdravlja i seksualnosti marginaliziranih grupa i osoba sa invaliditetom te posjeduju sljedeća iskustva, znanja i vještine:

 

 • Više od 5 godina iskustva u planiranju, organiziranju i provođenju obuka iz oblasti zdravstvenog odgoja, seksualnosti i sigurnosti za osobe sa invaliditetom, s posebnim fokusom na djecu i mlade s intelektualnim teškoćama

 

 • Iskustvo rada sa roditeljima/starateljima/odgajateljima djece i mladih s intelektualnim teškoćama kroz organizovanje i koordinaciju edukativnih aktivnosti

 

 • Višegodišnje iskustvo u edukaciji u formalnom i neformalnom obrazovanju

 

 • Razumijevanje tema iz oblasti nabrojanih u uvodnim informacijama Projektnog zadatka

 

 • Razumijevanje potreba zajednice osoba sa invaliditetom

 

 • Liderske vještine

 

 • Komunikativnost, otvorenost, spremnost za saradnju, aktivno slušanje i timski rad

5. Vremenski rok

Aktivnosti definirane ovim Projektnim zadatkom obavljat će se u periodu od 01.10.2020. do 15.11.2020.

Angažman na zadatku izražen u konsultantskim danima: 15

U konsultacijama sa osobljem Asocijacije XY, konsultant će elaborirati predloženi vremenski okvir i plan aktivnosti u cilju ispunjenja Projektnog zadatka.

6. Supervizija

Konsultant će tokom realizacije zadataka biti superviziran od strane projektnog osoblja Asocijacije XY. Projektni supervizor će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanim konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka.

7. Izmjene i dopune

Ovaj Projektni zadatak (ToR) može biti izmijenjen ili dopunjen od strane menadžmenta Asocijacije XY, a što će biti dokumentirano kroz zapisnik o izmjenama i dopunama.


______________________________

Potpis angažiranog konsultanta


 

 

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS