Konkurs

U skladu sa potrebama implementacije druge faze "Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini” koji finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i implementira Asocijacija XY, raspisuje se sljedeći

                                                                                              Konkurs

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:

1. PROJEKTNI/A SLUŽBENIK/SLUŽBENICA – (1 izvršilac/teljica, ured u Sarajevu)

Asocijacija XY je nevladina organizacijačija je misija unapređenje i promocija zdravlja i zdravih stilova života građana Bosne i Hercegovine. Ima vodeću ulogu u organizaciji projektnih aktivnosti, osigurava koordinaciju svih aspekata Projekta mentalnog zdravlja i pruža administrativnu podršku i facilitacijuna svim nivoima implementacije Projekta.

Opći cilj Projekta mentalnog zdravlja je poboljšanje zdravlja i dobrobit osoba sa mentalnim problemima/poremećajima i osoba koje su u riziku od razvoja mentalnih poremećaja/problema kroz poboljšanje upravljanja u ustanovama mentalnog zdravlja, povećanje pristupa osoba sa problemima mentalnog zdravlja kvalitetnim uslugama pruženim od strane kompetentnih stručnjaka za mentalno zdravlje, istovremeno se fokusirajući na smanjenje stigme i posljedične diskriminacije prema osobama sa problemima mentalnog zdravlja od strane zdravstvenih radnika i opće populacije.

Projektni/a službenik/ca će pružati podršku Liderici Komponente 3 u upravljanju intervencijama Projekta, asistirati u efikasnoj implementaciji projektnih aktivnosti i nadgledati ostvarenje prema referentnim tačkama napretka (milestones) Projekta, kao i rokova i propratnih aktivnosti sa svim akterima po potrebi. Kandidat/kinja treba da ispuni sljedeće uslove:

·Univerzitetska diploma (psihologija)

·Minimum 3 (tri) godine iskustva rada na međunarodnim projektima, po mogućnosti u oblasti mentalnog zdravlja i/ili reforme zdravstvenog sistema ili programa socijalne inkluzije u Bosni i Hercegovini;

·Iskustvo u planiranju, implementaciji i monitoringu provođenja razvojnih projekata;

·Iskustvo u radu na projektnoj administraciji i u međunarodnom okruženju;

·Izvrsno poznavanje relevantnih IT programa i internet aplikacija;

·Odlično usmeno i pisano poznavanje engleskog jezika;

·Izvrsne sposobnosti prezentiranja i izvještavanja;

·Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine;

·Proaktivan pristup, strateška orijentiranost i komunikativnost;

·Spremnost na samostalan rad i rad u timu.

Očekivani period trajanja ugovora je do 28.2.2018. uz mogućnost produženja, sa obaveznim probnim radom od 3 mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju gore navedene uslove/kvalifikacije trebaju dostaviti sljedeće dokumente na engleskom jeziku:

  • Pismo namjere
  • Curriculum Vitae
  • Dokumente koji dokazuju navode iz CV
  • Reference

Navedene dokumente dostaviti na email adresu abajramovic@asocijacijaxy.org

Rok za prijavu je 13.7.2016. godine do 13:00h.

Kandidati/kinje odabrani/e za intervju će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja.

Asocijacija XY nije dužna obavijestiti sve kandidate o rezultatima selekcijskog procesa.

Asocijacija XY

Danijela Ozme 12

71 000 Sarajevo

Lokacija radnog mjesta: Sarajevo

 

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS