JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PROVEDBU ANALIZE ULAZNIH STRATEGIJA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PROVEDBU ANALIZE ULAZNIH STRATEGIJA

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE: Individualni angažman konsultanta/ice za izradu Analiza ulaznih strategija suprotstavljanja rodnim stereotipima i prevencije rodno zasnovanog nasilja

LOKACIJE ISTRAŽIVANJA: Istočno Sarajevo, Sarajevo, Travnik i Bijeljina

OPIS ZADATKA: Osnovni cilj angažmana je provedba analize koja će pomoći u boljem razumijevanju socio-kulturanih uticaja na stavove, vrijednosti i ponašanje mladića, djevojaka, muškaraca i žena u kontekstu rodnih uloga, rodne ravnopravnosti, uticaja rodnih normi na stavove o rodno zasnovanom nasilju. Preporuke istraživanja pomoći će u usmjeravanju projektnih aktivnosti i kontekstualiziranju programskih pristupa u odnosu na specifičnosti zajednice u kojima će studije biti prevedene, a u cilju definisanja strateškog pristupa zajednice za sprečavanje rodno uvjetovanog nasilja. Ispitivanjem ulaznih i ključnih tačaka u životima mladića i djevojaka, muškaraca i žena, želimo identificirati strategije njihovog uključivanja u eliminaciju rodnih stereotipa i rodno zasnovanog nasilja.

NAZIV PROJEKTA: Uključenost zajednice u smanjenje rodnih stereotipa i eliminaciju nasilja nad ženama i djevojčicama

DONATOR: UN Women, ured u Bosni i Hercegovini

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: Asocijacija XY

TRAJANJE ANGAŽMANA: 10. decembar 2019. - 10. februar 2020.

Ponude sa referencom trebaju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa jasno navedenom oznakom: „PONUDA ZA INDIVIDUALNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN U IZRADI I PROVEDBI ANALIZE ULAZNIH STRATEGIJA SUPROSTAVLAJNJA RODNIM STEREOTIPIMA I PREVENCIJI RODNO ZASNOVANOG NASILJA".

Ponude dostaviti na dolje navedenu adresu najkasnije do 05.12.2019. do 12:00 sati

Asocijacija XY

Danijela Ozme 12

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ili putem e-mail-a na adresu: ured@asocijacijaxy.org

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni u pisanoj formi ili u elektronskom formatu na sljedeću e-mail adresu: fmehmedovic@asocijacijaxy.org. Asocijacija XY će odgovoriti u pisanom ili elektronskom formatu, zavisno od formata dostavljenog upita sa jasnom identifikacijom podnositelja zahtjeva za dodatnim pojašnjenjem i dostavljenim odgovorom na dostavljeni upit. Rok za dostavljanje dodatnih upita i zahtjeva za dodatna pojašnjenja je 28.11.2019.

1.Uvodne informacije

Prevencija nasilja od 2006. godine predstavlja prioritetnu oblast Asocijacije XY što potvrđuje 13 godina posvećenog rada na rješavanju ovog važnog društvenog fenomena. U svojim nastojanjima da doprinose razvoju društva koje se aktivno suprostavlja svim oblicima nasilja i

neravnopravnosti, Asocijacija XY u programe prevencije nasilja uključuje relevatne institucije, organizacije civilnog društva, srednje škole, učenike, roditelje i predstavnike medija. Partnerstvo sa vodećim organizacijama koje aktivno rade na polju prevencije nasilja doprinosi prepoznatljivosti Asocijacije XY i partnera kao lidera u razvoju društva koje pokazuje nultu toleranciju prema svim oblicima nasilja.

 

Kao liderska organizacija na polju prevencije rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini, Asocijacija XY ima obavezu i društvenu odgovornost da kroz svoje programe i pristupe odgovori na specifične potrebe pojedinaca/ki i socio-kulturalne zahtjeve koji su ključan faktor u pojavi nasilja i rodne neravnopravnosti.

 

Umjesto ujednačenog pristupa svim zajednicama, Asocijacija XY je posvećena razvoju inovativnih rješenja koja odgovaraju lokalnom kontekstu zajednica u kojima se programi i projekti realiziraju. Na taj način, Asocijacija XY osigurava da programi odgovaraju specifičnostima zajednice i potrebama ljudi koji žive u ciljanim zajednicama.

 

Rodno zasnovano nasilje i rodna neravnopravnost predstavljaju važne društvene fenomene kojima se Asocijacija XY suprotstavlja primjenom naučno utemeljenih i dokazano efikasnih programa obrazovanja, zagovaranja i društvene mobilizacije. Da bi se efektivno suprostavili nasilju i postigli veći stepen rodne ravnopravnosti, Asocijacija XY primijenjuje socio-ekološki model, a važan preduslov u primjeni takvog modela jeste razumijevanje uzroka i faktora koji doprinose pojavi nasilja i umanjuju efektivnost pristupa suprotstavljanja nasilju koje se desi, faktora koji doprinose pojavi rodne neravnopravnosti i afirmiraju prakticiranje stereotipnih stavova i ponašanja te na taj način omogućavaju pojavu rodne neravnopravnosti u različitim sferama života mladih i odraslih.

 

Analiza ulaznih strategija koja je predmet ovog poziva treba da pomogne u razumijevanju društvenih i drugih uticaja koji utiču na odrastanje mladih dječaka i djevojčica, život odraslih muškaraca i žena te ponudi jasne preporuke koje će predstavljati orijentir za programiranje aktivnosti u odnosu na nalaze i preporuke studije. Analizom želimo stvoriti kvalitetniju sliku o životu naših građana u različitim životnim fazama i socio-kulturalnim uticajima koji utiču na jednakost u prakticiranju osnovnih ljudskih prava, faktora koji doprinose pojavi, prihvatanju i „egzistenciji" različitih formi nasilja. Identifikacijom uzroka, Asocijacija XY će kreirati pristupe koji će umanjti uticaj ovih faktora i doprinijeti boljem položaju svih građana kroz prizmu rodnih normativa i rodne ravnopravnosti.

2.Opis zadatka i odgovornosti

Od konsultanta/ice očekujemo sljedeće:

a)Kontekstualna analiza

·Procjena i analiza stanja rodnih normativa u BiH

·Odrediti kada, od koga i na koji način djeca i mladi uče i usvajaju rodne stereotipe

·Odrediti povezanost rodnih normativa sa patrijarhatom te kreirati preporuke za umanjivanje faktora koji doprinose boljoj percepciji štetnih uticaja pridržavanja rigidnih rodnih i patrijarhalnih uvjerenja

·Pregled uspješnih praksi uključivanja medija u prevenciju rodno zasnovanog nasilja

·Pregled uspješnih obrazovnih modela prevencije rodno zasnovanog nasilja i eliminacije rodno zasnovanog nasilja

·Identificirati i analizirati dodatne aspekte rodnih normi, a u cilju identifikacije polaznih tački i usmjeravanja projektnih aktivnosti

b)Procjena potencijalnih strategija

·Modaliteti i preporuke za uključivanje očeva i majki u eliminaciju rodnih stereotipa

·Modaliteti i preporuke za uključivanje mladića i djevojaka u eliminaciju rodnih stereotipa i prevenciji rodno zasnovanog nasilja

·Modaliteti i preporuke za uključivanje odraslih muškaraca i žena u eliminaciju rodnih stereotipa i prevenciji rodno zasnovanog nasilja

·Modaliteti i preporuke za uključivanje vjerskih zajednica u prevenciju rodno zasnovanog nasilja

·Potencijalne strategije eliminacije stereotipnih stavova koji vode ka intersekcijskoj diskriminaciji marginaliziranih podskupina populacije žena i djevojčica

·Potencijalna uloga sporta i rekreacije u eliminaciji rodnih stereotipa

·Međuvršnjačke interakcije (prijateljstva i romantične veze) i implikacije za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i eliminaciju rodnih stereotipa

·Muškarci kao saveznici u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i eliminaciji rodnih stereotipa

·Žene kao saveznice u eliminaciji rodno zasnovanog nasilja i eliminaciji rodnih stereotipa

·Dodatne strategije koje imaju potencijal za suprotstavljanje rodno zasnovanom nasilju i eliminaciji rodnih stereotipa

3.Outputs/Deliverables:

Sljedeći rezultati bi trebali biti isporučeni:

·Kratki izvještaj o inicijalnom sastanku sa projektnim osobljem i osvrtom na prihvaćenu metodologiju

·Početni izvještaj koji potvrđuje razumijevanje opisa posla i prikazuje metodologiju koja će osigurati postizanje očekivanih rezultata definiranih opisom posla. Uz početni izvještaj, potrebno je dostaviti finalni operativni i finansijski plan sa prikazom pojedinačnih rezultata

·Draft izvještaj sa analizom prikupljenih podataka i setom preporuka za daljnje programiranje aktivnosti

·Finalni izvještaj

4.Kvalifikacije, iskustvo i kompetencije:

a.Kvalifikacije i iskustvo

i.Minimalno Master studij iz oblasti društvenih nauka

ii.Najmanje 7 godina rada na polju rodne ravnopravnosti, maskuliniteta i feminiteta sa fokusom na prevenciju nasilja i rodno zasnovanog nasilja

iii.Najmanje 3 godine angažmana na izradi i provedbi istraživanja koji se odnose na prevenciju rodno zasnovanog nasilja, maskulinitete i feminitete

iv.Prethodna srodna iskustva koja je moguće dokazati (dodatnu prednost imaju iskustva na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou)

b.Kompetencije

i.Sposobnost da postavi prioritete i plan, organizira poslovne zadatke u kompleksnim i dinamičnim okruženjima

ii.Sposobnost pisanja izvještaja i kreiranja preporuka

iii.Snažne koordinacijske vještine

iv.Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine

v.Dobro poznavanje i korištenje računara

vi.Znanje u oblasti roda, rodnih normi i rodnih identiteta predstavljaju dodatnu prednost

vii.Znanje u oblasti nasilja i rodno zasnovanog nasilja predstavlja dodatnu prednost

5.Vremenski okvir individualnog angažmana

U konsultacijama sa osobljem Asocijacije XY, konsultant/ica će elaborirati predloženi vremenski okvir i plan aktivnosti u cilju ispunjenja projektnog zadatka.

6.Supervizija

Konsultant/ica će tokom realizacije zadataka biti superviziran/a od strane projektnog osoblja Asocijacije XY. Projektni supervizor će biti u redovnoj komunikaciji sa angažiranim konsultantom te pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata projektnog zadatka.

7.Dokumenti koje je potrebno priložiti uz ponudu

Zainteresirani konsultanti moraju priložiti sljedeće dokumente kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

a)Tehnički prijedlog istraživanja

·Profil konsultanta sa navedenim prethodnim iskustvima u sličnim istraživanjima

·Komentar ili sugestije konsultanta o opisu posla (ToR) i iskazivanje interesa za rad na projektnom zadatku

·Jasan prijedlog metodologije i plana rada koji konsultant/ica predlaže, a kako bi ispunila zadatak definiran opisom posla

·Vremenski plan realizacije aktivnosti

b)Finansijski prijedlog/ponuda

a.Lump-sum fee konsultanta/ice

b.Lump-sum treba biti razrađen na budžetske linije: troškovi puta, per diems, troškovi materijala, stvarni trošak konsultantskih usluga

c)CV konsultanta koji uključuje prethodna iskustva u sličnim istraživanjima sa minimalno 2 reference

8.Putni troškovi

Svi putni troškovi trebaju biti navedeni u ponudi konsultant/ica. Putni troškovi se odnose na sve troškove koje konsultant napravi u okviru ispunjavanja zadataka definiranih ponudom i opisom posla. Asocijacija XY neće biti u mogućnosti pravdati troškove koji nastanu u okviru radnog zadatka, kao ni nepredviđene troškove koji se mogu pojaviti tokom obavljanja zadataka definiranih ovim opisom posla.

9.Evaluacija

Ponuda konsultanta/ice, CV i ponuda troškova će biti evaluirani od strane komisije Asocijacije XY, a u skladu sa ovim kriterijima:

·FAZA 1: Preliminarna evaluacija prijedloga će biti rađena po principu odgovora DA ili NE na pitanja definirana tabelom „Kriteriji", a koja se nalazi ispod teksta. Ukoliko je na jedno od prva tri pitanja odgovor NE, konsultant/ica će biti diskvalifikovan/a i ponuda neće biti predmetom daljnje evaluacije

·FAZA 2: Tehnički kapaciteti konsultanta/ice da proizvede očekivani rezultat će biti evaluiran na skali od 0 do 100 poena, a donja granica za kvalifikaciju je 70 poena. Kriteriji i poeni su prikazani u tabeli:

FAZA 1

FAZA 2

Kvalifikacije:

Adekvatno iskustvo

Dostavljena kompletna dokumentacija

Kontekst

Tehničke kompetencije

Relevantno profesionalno / radno iskustvo

Metodologija i pristup

Prezentiranje i pakovanje

Akademske i tehničke kvalifikacije

(minimum Master diploma u oblasti društvenih nauka)

Minimalno 7 godina iskustva u sličnim ili istim oblastima

Tehnički i finansijski prijedlog

Iskustvo u provođenju istraživanja u oblasti rodnih normi

Snažne tehničke vještine u pisanju izvještaja dokazane prilogom primjera dva izvještaja koje je konsultant/ica kreirala u prethodnom periodu

Iskustvo u poslovima koji se odnose na rodnu ravnopravnost, uključujući istraživanja, procjene, evaluacije, publikacije, prezentacije i konferencije

Detaljni prikaz metodologije koja će biti korištena tokom prikupljanja i analize prikupljenih podataka, kao i jasno razumijevanje opisa posla i komplementarnost prijedloga

Pisanje, interpretacije i komunikacijske vještine

DA / NE

DA / NE

DA / NE

25

15

30

20

10

Individualni konsultanti će biti evaluirani primjenom Kumulativne analitičke metodologije, gdje će biti nagrađen prijedlog konsultanta/ice koji je evaluiran i ocijenjen kao:

·Odgovarajući, prihvatljiv i komplementaran ToR-u

·Dobio je najviše ocjene u odnosu na postavljene tehničke i finansijske kriterije

·Tehnički kriteriji 70%

·Finansijski kriteriji 30%

Konsultanti čija ponuda osvoji minimum od 70% bodova u okviru evaluacije tehničkih kriterija će biti predmetom daljnje finansijske evaluacije. Konsultanti koji osvoje manje od 70% u odnosu na postavljene tehničke kriterije, neće biti predmetom daljnje evaluacije. Maksimalan broj bodova za cijenu usluge je 100, a najniža cijena će dobiti maksimalni broj bodova. Maksimalan broj bodova će biti dodijeljen prijedlogu sa najmanjom cijenom, a komparacija će biti napravljena u odnosu na druge ponude koje su osvojile minimalno 70 bodova u okviru tehničke evaluacije. Ostali kandidati će dobiti ocjene koje su umanjene u odnosu na najnižu cijenu dostavljene ponude.

Konačni odabir kandidata/kinje će biti određen na osnovu zbira svih maksimalnih ocjena.

10.Informiranje kandidata

Asocijacija XY neće informirati kandidate o prolasku tehničke evaluacije, kao ni ponuđače koji nisu odabrani kao izvršitelji posla. Asocijacija XY će omogućiti uvid ponuđačima u konačni rezultat na upit ponuđača. U cilju transparentnosti procesa, Asocijacija XY će na upit ponuđača koji su prošli tehničku evaluaciju, dostaviti informacije o ostvarenim rezultatima tehničke evaluacije i finansijske evaluacije. Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obaviješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.

11.Pregled transakcija

Uplate sredstava će biti realizirane u tri tranše:

·Prva tranša (30%) nakon prilaganja i prihvatanja prvog inicijalnog izvještaja

·Druga tranša (30) nakon prilaganja i prihvatanja prvog nacrta izvještaja

·Treća i finalna tranša (40%) nakon odobrenja finalnog izvještaja

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS