JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU EDUKATIVNIH VIDEO SADRŽAJA U OBLASTI ZDRAVLJA I ZDRAVIH ŽIVOTNIH STILOVA

Napomena: Radi omogućavanja prijave većeg broja agencija, produžava se rok za dostavljenje ponuda. Agencije koje su svoje prijave poslale u skladu sa naznačenim uputama, ne trebaju ponovo slati dokumentaciju. Njihove ponude će se razmatrati po završetku ovog (produženog) javnog poziva zajedno sa novopristiglim prijavama.

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE: Individualni angažman full- marketing agencije za izradu edukativnih video sadržaja u oblasti zdravlja i zdravih životnih stilova

 

OPIS ZADATKA: Pružatelj usluga ima zadatak da kreira pet (5) video sadržaja na osnovu predloženog scenarija a koji će pomoći u realizaciji časova u oblasti zdravih stilova života i razumijevanju socio-kulturalnih uticaja na stavove, vrijednosti i ponašanje mladih ljudi. Svaki video će sadržavati kombinaciju prezentacije facilitatora i animacija na osnovu scenarija koje izrađuje tim Asocijacije XY. Video sadržaji treba da budu predstavljeni u formatu koji su prilagođeni djeci i mladima koji su ciljna grupa. Svaki od pet (5) videa traje 20 minuta.

DONATOR: Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA), ured u Bosni i Hercegovini

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: Asocijacija XY

TRAJANJE ANGAŽMANA: 02. novembar 2020. - 10. decembar 2020.

Ponude sa referencom poslati putem e-mail adrese tmedvedec@asocijacijaxy.org najkasnije do 26.10.2020. do 09:00 sati.

1.Uvodne informacije

Asocijacija XY je vodeća neprofitna organizacija u Bosni i Hercegovini, koja brine o zdravlju građana i promoviše zdrave stilove života kroz inovativna, sistemska i održiva rješenja. Unapređenje edukativnih programa u formalnom i neformalnom okruženju je jedan od prioriteta Asocijacije XY već 18 godina. U partnerstvu sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Asocijacija XY sprovodi projekt čiji je cilj unapređenje edukativnih sadržaja i pomagala namijenjenih mladim ljudima u osnovnim školama. Projekt promoviše inovativne pristupe u sprovođenju online programa koji promoviraju zdravlje i zdrave stilove života učenika od V do IX razreda osnovnih škola. U okviru projekta planirana je izrada pet (5) video sadržaja koji će na jasan i prihvatljiv način mladim ljudima približiti nekoliko tema značajnih za njihovo odrastanje – pubertet, prihvatanje sebe i razvoj samopouzdanja i brige o sebi, odnosi sa drugima, prevencija nasilja i sl.

2.Opis zadatka i odgovornosti

Od pružatelja usluga očekujemo slijedeće:

·Prijedlog za vizualizaciju sadržaja opisanog u scenariju

·Saradnja sa timom Asocijacije XY koji radi scenario za video

·Prijedlog za format video sadržaja prilagođen ciljnoj grupi

·Kreiranje, video editing i isporuka finalnog produkta u dogovorenom roku

·Organizacija i sprovedba procesa testiranja videa među ciljnom grupom

·Video editovanje i korekcije u skladu sa relevatnim komentarima i mišljenjima ciljne grupe te eksperata u ovoj oblasti

·Ostali zadaci u dogovoru sa projektnim timom Asocijacije XY

3.Kvalifikacije, iskustvo i kompetencije:

üDokazano iskustvo u kreiranju videa edukativnog sadržaja

üPrethodna srodna iskustva koja je moguće dokazati (dodatnu prednost imaju iskustva na regionalnom i internacionalnom nivou)

üOsobe koje će biti predložene za rad na projektu treba da posjeduju stručne kvalifikacije u skladu sa predmetom poziva

üZnanje u oblasti zdravlja, zdravih stilova života, rodne ravnopravnostinasilja i rodno zasnovanog nasilja predstavlja dodatnu prednost pri angažovanju agencije kao i dokazano prethodno iskustvo u oblasti

üOsobe predložene za rad treba da posjeduju dobre komunikacijske i interpersonalne vještine te sposobnost rada u timu

4.Vremenski okvir angažmana

Rok za dostavljanje videa je fiksan. Video treba da bude završen i u finalnoj (prethodno odobrenoj) formi dostavljen Asocijaciji XY najkasnije do 10. decembra 2020. Svako kašnjenje u predaji i/ili drugo nepoštivanje roka, može da utiče na realizaciju naloga za isplatu.

5.Dokumenti koje je potrebno priložiti uz ponudu

Pružatelj usluga mora dostaviti sljedeće dokumente kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

·Finansijski prijedlog izrade videa sa jasnim prijedlogom metodologije i plana rada koji agencija predlaže, a kako bi ispunila zadatak definiran opisom posla i u vremenskom roku

·CV osobe(a) koja će biti angažovana na projektu sa navedenim prethodnim iskustvima u sličnim zadacima

·Najmanje 2 rada koji su relevantni za ovaj poziv

6.Dodjela

Kriteriji za dodjelu

• Kvaliteta ponude (70%), uključujući:

- Nacrt izrade videa sa jasnim prijedlogom metodologije i plana rada koji pružatelj usluga predlaže, u svrhu ispunjavanja zadatka;

- Kvaliteta primjera sličnih video radova;

- Sposobnost poštivanja roka naznačenog u tački 5 ovog Poziva;

- Sposobnost prilagodbe kontekstu.

• Finansijska ponuda (30%).

Asocijacija XY zadržava pravo održavanja razgovora s prihvatljivim ponuditeljima.

7.Informiranje kandidata

Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obavješten najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS